spacer
Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín za svetový mier
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWP) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Od konkurencie k spolupráci, od konfrontácie k harmónii

Od konkurencie k spolupráci, od konfrontácie k harmónii PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2014
____________________
Pravá spoločnosť

Od konkurencie k spolupráci, od konfrontácie k harmónii

Po zmenách v Európe v roku 1989 sa mohlo zdať, že tie nastali preto, lebo demokracia, ako „dobrý systém“, zvíťazila nad komunizmom, „zlým systémom“. V realite ani jeden systém nie je ideálny a bolo tragédiou, že namiesto transformácie oboch systémov na všeobecne prospešný systém sa postkomunistické krajiny iba vrátili späť k nefungujúcej kapitalistickej demokracii založenej na konkurencii a konfrontácii. Dostali sa z blata do kaluže. V čom je podstata oboch systémov a prečo je zatiaľ vízia ideálnej spoločnosti iba víziou, hoci jej realizácia nie je problémom, bližšie objasňuje text z pripravovaného slovenského vydania knihy Boží princíp od reverenda Son Mjong Muna.

DEMOKRACIA A SOCIALIZMUS

Vek monarchie ustúpil veku demokracie. Účelom monarchie bolo vybudovať kráľovstvo, ktoré by mohlo podporiť Mesiáša a jeho vládu. Keď sa táto dispenzácia v období kresťanskej ríše neuskutočnila, Boh začal proces, ktorý monarchistickú spoločnosť nakoniec zvrhol a na jej miesto pozdvihol demokraciu, aby tak začal novú prozreteľnosť pre znovuvytvorenie samostatného národa pripraveného prijať Mesiáša.

Demokracia je založená na vláde ľudu; demokratická vláda je zložená z ľudu, riadená ľudom a slúži ľudu. Jej účelom je zničiť politický monopol monarchie, ktorá sa vzdialila od Božej Vôle, a vytvoriť nový politický systém, ktorý bude schopný uskutočniť cieľ prozreteľnosti obnovenia, teda prijať a podporovať Mesiáša ako Kráľa kráľov.

Ako môže demokracia naplniť tento účel? Počas dejín sa vďaka výhodám doby v prozreteľnosti obnovenia zvyšovala duchovná vnímavosť ľudí. Pôvodná myseľ ľudí reaguje na prozreteľnosť a hľadá náboženstvo, aj keď často nevie prečo. Ľudia nakoniec prijmú kresťanstvo, ktoré Boh pozdvihol na najvyššie náboženstvo. Týmto spôsobom sa dnešný svet zbližuje, aby vytvoril jednu kultúru založenú na kresťanských ideáloch.

S blížiacim sa záverom dejín sa vôľa ľudí prikláňa ku kresťanským hodnotám. Demokratické vlády, ktoré ostávajú verné vôli ľudu, tiež postupne viac uznávajú kresťanské hodnoty. Keď sa teda Mesiáš vráti do spoločnosti s rozvinutým kresťanským duchom, riadenej demokratickou vládou, bude môcť vytvoriť Božiu vládu na zemi za úprimnej podpory ľudí. To bude Nebeské kráľovstvo na zemi. Musíme pochopiť, že z hľadiska konečnej Božej prozreteľnosti vznikla demokracia preto, aby zničila satanské monopoly moci a na základe vôle ľudí obnovila nebeskú zvrchovanosť pod vedením navráteného Krista.

Demokratické hnutia, ktoré povstali proti absolutistickým monarchiám sedemnásteho a osemnásteho storočia, podnietili revolúcie v Anglicku, Amerike a Francúzsku. Tieto revolúcie zničili monarchie a vyústili do dnešnej demokratickej spoločnosti.

Vývoj dejín v oblasti náboženstva prešiel do štádia demokratického kresťanstva po tom, ako bolo v roku 1517 monarchistické kresťanstvo otrasené protestantskou reformáciou. Touto reformáciou demokratické sily v kresťanstve odstránili duchovné kráľovstvo, v ktorom mali výhradnú moc pápeži. Božou pôvodnou túžbou bolo zjednotiť kresťanskú ríšu s monarchistickým pápežským kresťanstvom a vytvoriť kráľovstvo, do ktorého by mohol prísť Mesiáš. Keď však pápeži nesplnili svoju zodpovednosť, muselo byť monarchistické kresťanstvo, nad ktorým mali plnú moc, odstránené. To bolo poslaním demokratického kresťanstva, podobne ako bolo poslaním politickej demokracie zničiť absolutistickú vládu svetskej monarchie. Po protestantskej reformácii sa teda otvorila cesta, aby ľudia mohli slobodne hľadať Boha na základe vlastného štúdia Biblie bez toho, aby potrebovali kňaza ako prostredníka. Ľudia už neboli vo svojom živote viery podriadení autorite iných ľudí, ale mohli slobodne hľadať vlastnú cestu viery. Demokratické kresťanstvo tak vytvorilo spoločenské prostredie, ktoré umožnilo všetkým ľuďom slobodne hľadať Krista v dobe jeho návratu bez ohľadu na spôsob jeho príchodu.

Podobne sa s rozvojom dejín ekonomiky objavovali socialistické ideály, ktoré podkopávali imperializmus a presadzovali demokratickú formu ekonomiky. Aj keď niektorí historici považujú prvú svetovú vojnu za vojnu, v ktorej imperialistické národy bojovali o kolónie, v skutočnosti sa čoskoro po jej skončení pozdvihol demokratický duch, ktorý začal oslabovať koloniálnu politiku. Po skončení druhej svetovej vojny sa veľmoci začali zbavovať svojich kolónií a oslobodzovať národy, ktoré boli pod ich nadvládou. Po páde imperializmu sa kapitalizmus začal rozvíjať do ekonomickej formy, ktorá presadzovala spravodlivú a všeobecnú prosperitu.

Je len prirodzené, že satanská ríša, ktorá dosiahla svoj vrchol v komunizme, presadzovala socializmus. Príčina spočíva v tom, že Satan sa neustále snaží vytvoriť nedokonalú napodobeninu Božieho plánu skôr ako Boh. Božím plánom je rozvinúť socialistickú ekonomiku, ktorá sa však podobou a obsahom úplne líši od štátneho socializmu, ktorý bol v skutočnosti vytvorený komunizmom.

Podľa Božieho ideálu stvorenia udeľuje Boh každému jedincovi rovnakú pôvodnú hodnotu. Podobne ako rodičia milujú všetky svoje deti rovnako, aj Boh túži poskytnúť príjemné prostredie a životné podmienky všetkým svojim deťom rovnakým dielom. Okrem toho v ideálnej spoločnosti by výroba, rozdeľovanie a spotreba mali mať medzi sebou rovnaké harmonické vzťahy, aké existujú medzi funkciami tráviaceho, obehového a metabolického systému v ľudskom tele. Nemalo by teda dochádzať k ničivej súťaživosti v dôsledku nadvýroby, ani k nespravodlivému rozdeľovaniu vedúcemu k nadmernému hromadeniu a spotrebe, ktoré sú v rozpore s účelom verejného blaha. Mala by existovať primeraná výroba nevyhnutného a užitočného tovaru, spravodlivé a dobre fungujúce rozdeľovanie tohto tovaru a rozumná spotreba v súlade s účelom celku. Podobne ako pečeň poskytuje zásobu živín pre ľudský organizmus, mali by byť zachované príslušné kapitálové rezervy, ktoré by zaistili plynulý chod celej ekonomiky.

Pretože ľudia sú stvorení preto, aby žili v ideálnej spoločnosti, pri hľadaní slobody a demokracie a pri ďalšom skúmaní svojej pôvodnej povahy sa budú určite snažiť o socialistický ideál. Platí to najmä v závere dejín prozreteľnosti, kedy sa tento ideál môže naozaj uskutočniť. Pretože táto prirodzená túžba pramení z hĺbky našej duše, v demokratickej spoločnosti bude aj politika, utváraná vôľou ľudí, vedená týmto smerom. Nakoniec bude vytvorená socialistická spoločnosť stelesňujúca Boží ideál. Raní kresťania v určitom zmysle žili podľa tohto ideálu, keď sa spoločne delili o všetky veci.

IDEÁL VZÁJOMNEJ ZÁVISLOSTI, SPOLOČNEJ PROSPERITY A VŠEOBECNE ZDIEĽANÝCH HODNÔT VERZUS KOMUNIZMUS

Výhody doby v Božej prozreteľnosti obnovenia podporovali rozvoj pôvodnej povahy človeka, ktorá sa v dôsledku Satanovho zásahu do ľudského života nemohla prejavovať. Ľudia reagujúci na najhlbšie podnety svojho srdca sa vždy horlivo snažili vytvoriť svet Božieho ideálu, v ktorom je naplnený účel stvorenia. V snahe vytvoriť socialistickú spoločnosť na nebeskej strane ich pôvodná myseľ viedla k ideálom vzájomnej závislosti, spoločnej prosperity a všeobecne zdieľaných hodnôt. Svet, v ktorom sa tieto ideály nakoniec uskutočnia, bude Nebeským kráľovstvom na zemi pod vedením navráteného Krista.

Pretože Satan vždy v predstihu napodobuje Božiu prozreteľnosť, satanská strana presadzovala „vedecký socializmus“ založený na teórii dialektického a historického materializmu a vytvorila komunistický svet. Teória historického materializmu tvrdí, že dejiny ľudstva začali prvotnopospolnou spoločnosťou a budú zavŕšené vytvorením ideálnej komunistickej spoločnosti. Zjavné omyly tejto teórie vyplývajú zo skutočnosti, že neberie do úvahy základnú príčinu historického vývoja. Keď Boh stvoril ľudí, prisľúbil, že vytvorí Nebeské kráľovstvo. Ale pretože Satan vytvoril s ľuďmi príbuzenské vzťahy skôr ako Boh, musel mu Boh dovoliť, aby prostredníctvom padlých ľudí vytvoril neprincípový svet ako prekrútenú napodobeninu ideálnej spoločnosti, ktorú sám zamýšľal na zemi uskutočniť. Týmto neprincípovým svetom, ktorý vytvoril Satan, je komunistický svet.

Dva druhy demokracie vznikli preto, aby mohla byť odstránená absolutistická monarchia a vláda mohla byť odovzdaná do rúk ľudí. Podobne sa na Božej strane objavili hnutia podporujúce ideály vzájomnej závislosti, spoločnej prosperity a všeobecne zdieľaných hodnôt a na satanskej strane sa zrodil komunizmus, aby spoločne odstránili ekonomické systémy, ktoré koncentrovali bohatstvo spoločnosti do rúk niekoľkých privilegovaných ľudí. Každé z týchto hnutí sa snažilo vytvoriť systém, ktorý by spravodlivejšie rozdeľoval bohatstvo medzi ľuďmi. Túžba po socializme na obidvoch stranách vznikla na základe úsilia ľudí v prozreteľnosti vytvoriť spoločnosť založenú na skutočne demokratickom ekonomickom systéme.

V dejinách západnej Európy vedených prozreteľnosťou obnovenia sa náboženstvo, politika a ekonomika, ako tri aspekty spoločenského života, vyvíjali oddelene, každý svojou vlastnou cestou vývoja. Ako môžu v dobe vyvrcholenia dejín prozreteľnosti dospieť do jedného spoločného bodu a položiť základ pre Druhý príchod Krista? Základná príčina ich oddeleného vývoja spočíva v rozdieloch medzi náboženstvom a vedou, ktoré sa snažia odstrániť ľudskú nevedomosť v oblasti duchovného a fyzického sveta. Aby sa cesty náboženstva, politiky a ekonomiky mohli spojiť a uskutočniť Boží ideál, musí sa objaviť nové vyjadrenie pravdy, ktoré dokáže úplne zjednotiť náboženstvo a vedu. Náboženstvo založené na tejto pravde povedie všetkých ľudí k tomu, aby sa v srdci zjednotili s Bohom. Takí ľudia vybudujú ekonomiku v súlade s Božím ideálom. To bude základ nového politického poriadku, ktorý uskutoční ideál stvorenia. Bude to mesiášske kráľovstvo vybudované na princípoch vzájomnej závislosti, spoločnej prosperity a všeobecne zdieľaných hodnôt.

____________________
Zmenené ( 28.12.2014 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer