spacer
Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín za svetový mier
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWP) arrow Vydanie arrow 1 - 09/2005 arrow Stanovy FFWP

Stanovy FFWP PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Stanovy Federácie rodín

Na prahu nového tisícročia ľudstvo prechádza obdobím historickej premeny. Avšak pri konfrontácii s bolestnou skutočnosťou, ktorú vytvárajú problémy, ktorým čelí naša spoločnosť, si uvedomujeme potrebu zamerať sa na posilnenie rodín, od ktorých závisí prosperita našej spoločnosti ako celku i istota, že náš národ bude pripravený na výzvy i príležitosti, ktoré nám prinesie 21. storočie.

Pre posilnenie a podporenie všetkých iniciatív sledujúcich vytváranie a rozvoj dobrých a zdravých rodín zakladáme Federáciu rodín za svetový mier.

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Názov združenia je Federácia rodín za svetový mier v slovenskom jazyku, Family Federation for World Peace v anglickom jazyku. Oficiálna skratka názvu je FFWP.

2. Sídlom združenia je Bratislava.

Článok 2
Cieľ a činnosť

1. FFWP je dobrovoľná nevládna organizácia združujúca ľudí bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského vyznania, rasy či národnosti. Jej cieľom je posilnenie rodiny ako morálneho centra spoločnosti, pretože prosperita spoločnosti je na nej závislá.

2. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude najmä:
a) spolupracovať s odborníkmi so zámerom rozvíjať a prehĺbiť poznanie a pochopenie rodiny, manželstva a ich vzťahu a prínosu pre rozvoj jednotlivca a spoločnosti,
b) organizovať a podporovať výchovné programy a poradenstvo pre mládež a manželské páry so zameraním na význam rodiny, rodičovskej zodpovednosti a ich dopadu na spoločnosť,
c) podporovať výchovné semináre o prevencii pohlavných ochorení s dôrazom na hodnoty povzbudzujúce k morálnemu životu, sexuálnej abstinencii pred manželstvom a vernosti v manželstve,
d) organizovať a podporovať kultúrne programy, projekty spolupráce a pomoci medzi rodinami,
e) spolupracovať s organizáciami podobného zamerania s cieľom dosiahnuť zmierenie a spoluprácu medzi rôznymi národmi, rasami a kultúrami,
f) vydávať a propagovať literatúru a rôzne iné materiály podporujúce ciele združenia.

Článok 3
Členstvo

1. Členom federácie sa môžu stať fyzické osoby staršie než 18 rokov, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom federácie. Členom sa môže stať aj cudzí štátny príslušník, ktorý súhlasí so stanovami a cieľom federácie.

2. O prijatí za člena federácie rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo federácie.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4. Členstvo zaniká:
a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z federácie predsedníctvu,
b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom federácie.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti federácie,
b) voliť a byť volený do orgánov federácie,
c) obracať sa na orgány federácie s podnetmi a sťažnosťami,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov federácie,
e) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov federácie.

2. Člen má povinnosť najmä:
a) dodržiavať stanovy federácie,
b) plniť uznesenia orgánov federácie,
c) aktívne sa podieľať na činnosti federácie,
d) platiť členské príspevky.

Článok 5
Orgány federácie

1. Orgánmi federácie sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo,
c) kontrolná komisia.

Úplné znenie spoločne s prihláškou za člena sa nachádza na stránke FFWP - http://www.federaciarodin.sk.

____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 1
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer