spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 11 - 01/2009 arrow Rodina, manželstvo a rodičovstvo - Človek a rodina: dve živé a na sebe závislé entity

Rodina, manželstvo a rodičovstvo - Človek a rodina: dve živé a na sebe závislé entity PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
04.07.2009
____________________
Rodina, manželstvo a rodičovstvo

Človek a rodina: dve živé a na sebe závislé entity
V úvode tohto cyklu prinášame niektoré z možných porovnaní - paralel dvoch na sebe závislých a jedinečných entít: človeka a rodiny.

1. Štruktúra
Tak ako človek je štruktúrovaný z viacerých aspektov smerom horizontálne či vertikálne (telo, psychika a duša alebo osobnosť človeka štruktúrovaná do zložiek temperament, schopnosti, charakter, motivácia a vôľa, atď.), tak aj rodina je štruktúrovaná (otec, matka, deti alebo spolužitie viacerých generácií - starí rodičia, rodičia, deti).

2. Dynamika
Tak ako človek má systém motívov, ktoré ho aktivujú zvonka i zvnútra a má dynamický systém nazývaný vôľa, ktorá určuje zameranie na cieľ a smerovanie k jeho naplneniu, tak aj rodina má svoju dynamiku viažucu sa na rodinné ciele a smerovanie, má silu prekonávať prekážky a aktivizuje dianie nielen v jej vnútri ale i mimo nej.

3. Charakter
Tak ako človek má charakterové vlastnosti, ktoré sú vyjadrením jeho osobnej morálky, tak aj rodina má črty, ktoré vyjadrujú jej morálne vlastnosti, napríklad správanie vo vzťahu k iným ľuďom (negativizmus verzus záujem o vzťah k ľuďom, upriamenie sa výlučne na členov rodiny verzus služba iným, atď.)

4. Dávanie a prijímanie
Tak ako človek je systémom, v ktorom prebieha proces dávania a prijímania na viacerých úrovniach (príjem a výdaj energie, telo a duša, atď.), tak aj rodina je systémom, ktorý je závislý od procesu dávania a prijímania medzi jej členmi (na úrovni lásky, starostlivosti, atď.), pričom práve tento proces je významnou zložkou harmónie a vyrovnanosti všetkých funkcií celku.

Uvedený prehľad by bolo možné rozšíriť, no pri oboch systémoch možno konštatovať, že významnou je otázka zmysluplnosti bytia. Poznanie životnej úlohy, systému hodnôt a presvedčení je rozhodujúcim prvkom naplnenia významu existencie bytia: človeka i rodiny. Zmysel ako uvedomovanie si poriadku, spojitosti a účelu vlastnej existencie, dosahovanie hodnotných cieľov a pridružený pocit naplnenia, je tým, čo dáva priestor pre prežívanie jednoty intelektu (poznania a myslenia), srdca (emócií a citov) a vôle individuálneho či skupinového bytia.

Výzvou pre človeka ako indivíduum a rodinu ako primárnu sociálnu entitu je nájsť a naplniť svoju životnú zmysluplnosť, hľadať poznanie, formulovať a napĺňať svoje životné plány a ciele a prežívať obsahy tak, aby boli pretkané láskou k sebe i iným. Porozumenie zmysluplnosti života pomáha entitám posilniť ich fungovanie, nájsť istotu a súdržnosť, porozumieť významu bytia vo všetkých smeroch: dopredu a dozadu (budúcnosť a minulosť indivídua či rodiny, predkovia a potomkovia), hore a dole (ja či rodina a vertikálne vzťahy - napríklad k Bohu), doprava a doľava (ja či rodina a horizontálne vzťahy - napríklad k partnerovi či ostatným ľuďom).

Súčasťou tohto významu je aj uvedomenie si závislosti nášho individuálneho bytia od rodiny. V nej sa utvárame, rodina je priestorom pre budovanie jadra našej osobnosti, je priestorom pre tvorbu našich vlastností, je miestom, kde sa stávame sami sebou, kde sa stretávame s našim fyzickým stvoriteľom - rodičmi, kde naša zmysluplnosť dostáva v období dospievania konkrétny rozmer primárne v závislosti od toho, aké kvality rodina, v ktorej sme sa vyvíjali a rástli ako fyzické, psychické, sociálne a duchovné bytosti, mala. Recipročne, kvalita rodín je závislá od „individuálnej kvality“ charakteru a mentality jednotlivcov, ktorý ju zakladajú - teda muža a ženy, ktorí sa spájajú v jedno bytie, ktoré má charakter a mentalitu „my“. Rodina je miestom, kde sa tak prepája individuálne a skupinové, kde sa prepája minulosť a budúcnosť, kde sa človek stáva tvorcom života v užšom (reprodukčnom) a širšom (osobnom, spoločenskom a historickom) zmysle.

doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 05.07.2009 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer