spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Prejavy arrow Boží model ideálnej rodiny a národa a kráľovstvo mieru

Boží model ideálnej rodiny a národa a kráľovstvo mieru PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
26.12.2006
____________________
Boží model ideálnej rodiny a národa a kráľovstvo mieru
(Prejav Dr. Hak Ča Han Munovej počas svetového turné po 180 krajinách v období 28. apríla - 30. augusta 2006, výňatky z prejavu)

Vážení vedúci predstavitelia, vyslanci mieru a členovia požehnaných rodín, ktorí prichádzate z celého sveta a dúfate v uskutočnenie svetového mieru a založenie ideálnej domoviny v nebi i na zemi.

Rada by som vyjadrila svoju najhlbšiu vďaku vám všetkým za to, že ste napriek veľkej zaneprázdnenosti prešli tisíce kilometrov, aby ste sa zúčastnili na tomto zhromaždení. Jeho cieľom je rozšíriť a pozdvihnúť Stranu rodiny za kozmický mier a zjednotenie na globálnu úroveň tak, aby sa z nej mohla stať Snemovňa Čon Il Guk za mier a zjednotenie, vytvoriť z Univerzálnej mierovej federácie organizáciu typu OSN a ustanoviť Čon Il Guk ako ideálne kráľovstvo mieru spoločným úsilím všetkých národov sveta.

Ako možno viete, v tomto roku si pripomíname osemdesiate siedme narodeniny môjho manžela reverenda Son Mjong Muna. Ako spoluzakladateľka Univerzálnej mierovej federácie, ktorá má otvoriť éru po príchode neba, by som vás vo svojom príhovore nazvanom „Boží model ideálnej rodiny a národa a kráľovstvo mieru” rada oboznámila s podstatou Božej pravdy, ktorú sme ja a môj manžel celý život hlásali.

Dámy a páni,
keď sa obzriem späť, život reverenda Muna bol skutočne ako sen.

Vo veku šestnástich rokov, plný mladíckeho nadšenia a túžob, bol povolaný Bohom a odvtedy svoj život spojil s Jeho vôľou. Preto mu v srdci neostalo miesto pre žiadne svetské ambície, aj keď nejaké mohol mať. Nikdy to nebola ľahká cesta, ale ide po nej už viac ako osemdesiat rokov s pohľadom upriameným vpred. Bolo to jeho osudom. Nemohol inak, musel opustiť svojich milovaných rodičov a súrodencov, ktorí ho mali veľmi radi a chceli, aby s nimi zostal. Veľa pre neho vytrpeli a priniesli mnohé obete.

Bola to strastiplná cesta, ktorú nikto na svete nedokáže skutočne pochopiť. Ani utrpenie, ktorým prešiel pri šesťnásobnom uväznení, ho nedonútilo vzdať sa kľúča k prozreteľnosti. Takto žil reverend Mun.

Zármutok Božieho srdca

Znášal to všetko preto, lebo až príliš jasne spoznal, aký bol Boh smutný a ako trpel, keď nás tisícky rokov hľadal. Uvedomil si, že pokiaľ Boh, ktorý je pôvodcom miliárd ľudí a Stvoriteľom všetkého vo vesmíre, nebude zbavený svojho žiaľu, ľudský život nebude mať nijakú hodnotu.

Čo zapríčinilo takú mučivú bolesť Božieho srdca? Kto mohol tejto absolútnej a všemocnej Bytosti spôsobiť taký zármutok?

Boh stvoril Adama and Evu a ustanovil ich ako prvých predkov ľudstva. Vložil všetko do toho, aby ich vychoval ako svojho syna a dcéru, ktorí s Ním budú spojení láskou, životom a rodovou líniou. Vzťah medzi rodičom a dieťaťom je najvyšší a najdôležitejší zo všetkých vzťahov, a jedine cez tento pokrvný vzťah sa dá navždy zabezpečiť odovzdávanie Božej pokrvnej línie.

Vzťah rodiča a dieťaťa, ktorý je vzácnejší a dôležitejší ako sám život, sa však pádom Adama a Evy prerušil. Adam a Eva, ako telo a krv samotného Boha a Jeho jediný syn a jediná dcéra, vytvorili pokrvný vzťah s Božím nepriateľom Satanom a stali sa tak Satanovými deťmi. Táto skutočnosť hlboko zranila Božie srdce a celé dejiny ho napĺňala žiaľom a smútkom. Stále sú to pre Boha tie najväčšie muky, o ktorých nikto v dejinách nevedel a nemohol ich ani odstrániť.

Boží ideál vytvoriť pravú rodinu bol takto zmarený už v prvej generácii. Večné odovzdávanie Božej pokrvnej línie sa malo začať rodinou Adama a Evy. Jediný spôsob, ako odstrániť Boží žiaľ, je obnoviť pravú rodinu, ktorá nie je spojená so Satanovou pokrvnou líniou. Preto by sme všetci mali vytvoriť pravé rodiny, ktoré sú Božím ideálom stvorenia. To je aj hlavným cieľom Univerzálnej mierovej federácie.

Boží účel stvorenia Adama a Evy

V Starom zákone, v Prvej knihe Mojžišovej 1:27 sa píše: „A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.” Z toho môžeme usúdiť, že Boh v sebe zahŕňa podstatu obidvoch, muža aj ženy. Preto nemohol prežívať radosť sám a vytvoril univerzum ako svojho partnera v pozícii objektu. To znamená, že stvoril všetky veci v univerze ako symbolického partnera v pozícii objektu a v jeho strede stvoril ľudí ako svojich skutočných partnerov v pozícii objektu.

Takto bol Adam stvorený ako prvý muž a Eva ako prvá žena. Boh sledoval určitý zámer, keď stvoril ľudí ako samostatné bytosti, ako muža a ženu.

Po prvé, Boh, ktorý jestvuje ako nehmotné bytie – hoci je subjektom, u ktorého sú duálne vlastnosti v harmónii, potreboval nadobudnúť fyzickú formu, pomocou ktorej by mohol mať vzťah s celým svetom hmoty. Len telo muža alebo len ženy by na to nestačilo. Stelesnený v obidvoch zároveň chcel voľne komunikovať s celým svetom hmoty a slobodne v ňom pracovať. Nehmotný Boh bez fyzického tela má totiž pri pôsobení vo svete hmoty určité obmedzenia.

Keby Adam s Evou slúžili Bohu a zjednotili sa s Ním vo svojom srdci, po dosiahnutí dokonalosti sa zosobášili, mali deti a vytvorili rodinu, stali by sa vonkajšími a horizontálnymi substanciálnymi pravými rodičmi a Boh by bol vnútorný a vertikálny substanciálny pravý rodič. Keby sa toto stalo, Adam a Eva by úplne stelesňovali Boha svojou vnútornou povahou a vonkajšou formou. A keby sa ešte ako dokonalé stelesnenie Boha stali pravými rodičmi ľudstva, ľudia by cez nich zažívali skutočnú realitu Boha vo svojom každodennom živote.

Po druhé, Boh stvoril Adama a Evu kvôli naplneniu lásky. Chcel, aby dosiahli dokonalosť a stali sa stelesnením lásky v úplnej jednote. Boh by potom s nimi prebýval a stal sa rodičom pravej lásky pre celé ľudstvo. Adam a Eva, ako obraz Boha, stáli v pozícii substanciálnych rodičov. Ideálnu rodinu a neskôr ideálny svet by vytvorili tak, že by mali vlastné deti a rozmnožili by sa po celej zemi. Takto by sa prostredníctvom ľudí spojil duchovný a pozemský svet. Z toho vyplýva, že Boh nás stvoril preto, aby sme sa stali spájacím článkom medzi duchovným a fyzickým svetom.

Keby Boh mohol na základe pravej lásky prebývať v Adamovi a Eve, bol by ako Pravý rodič aj substanciálnym rodičom ľudstva. A keby prišiel čas, že život Adama a Evy na zemi by sa skončil a oni by prešli do duchovného sveta, Boh by mohol dokonca aj v duchovnom svete pôsobiť ako Pravý rodič cez ich formu, cez ich duchovné telá. V dôsledku pádu Adama a Evy sa však tento Boží ideál doteraz nenaplnil.

Boh nepotrebuje peniaze, vedomosti ani moc, pretože je absolútne a všemocné Bytie. A hoci moderná veda môže dosahovať veľkolepé pokroky, objavuje iba nové skutočnosti a pravdy, ktoré sú súčasťou Božieho stvorenia. Obrovský vesmír funguje v súlade so zákonmi a na základe poriadku, ktoré ľudské myslenie ani veda nedokážu obsiahnuť. V tomto zmysle je Boh tiež absolútny vedec.

Boží ideál stvorenia

Aký ideál chcel Boh dosiahnuť stvorením ľudí? Chcel uskutočniť základ štyroch pozícií, ktorý predstavuje Adama a Evu v stave úplnej jednoty s Bohom. Potom by nebolo možné, aby sa oddelili od oblasti Božej lásky, nech by ich k tomu čokoľvek nútilo. Základ štyroch pozícií sa teda vzťahuje na rodinu upriamenú na Boha. Adam a Eva by takúto rodinu založili, keby dosiahli nielen úplnú vzájomnú jednotu, ale aj jednotu s Bohom, stali sa ideálnymi manželmi a mali ideálne deti. Takto by vytvorili rodinný základ štyroch pozícií a stali sa rodinou, ktorá stelesňuje Boží ideál stvorenia.

Môžeme teda povedať, že rodina sa formuje na základe jednoty medzi manželom a manželkou i medzi rodičmi a deťmi. Uprostred takejto rodiny však musí byť Božia láska. Vtedy manžel predstavuje nebo a manželka zem. Hoci sú manžel a manželka dve samostatné bytosti, keď sa zjednotia na horizontálnej rovine, budú symbolizovať aj jednotu neba a zeme. Jednoducho povedané, keď sa manžel a manželka zjednotia na základe Božej lásky, vnášajú jednotu do celého vesmíru.

Dámy a páni,
Boh stvoril svet, aby zažil radosť. Keďže ani Boh, absolútna Bytosť, nemohol prežívať radosť sám, potreboval partnera pre vzájomný vzťah lásky. Je to tak preto, lebo radosť nemôžeme spoznať, keď sme sami, zažiť ju môžeme iba prostredníctvom partnera.

Inými slovami, Boh stvoril tento svet, aby sa mohol tešiť pri pohľade na ľudstvo a stvorenie zjednotené Jeho láskou, ako tvoria harmonický svet pokoja a lásky. Na základe Božej lásky mali ľudia vytvoriť pravý manželský vzťah a rodiny, kmene, národy a svet pravej lásky. Boh stvoril tento svet preto, aby sa mohol priamo podieľať na tomto procese a tešiť sa z neho.

Boh absolútne a nevyhnutne potrebuje ľudí, aby sa naplnil Jeho ideál lásky. V tomto svetle ľahšie pochopíme myšlienku, že absolútna hodnota je odvodená od absolútneho partnera.

Boh ako Otec a ľudstvo ako Jeho deti mali vytvoriť vertikálnu os. Toto bol cieľ, pre ktorý boli stvorené ľudské bytosti. Keby bola táto os dokonale spojená, to znamená, keby sa bol vytvoril vzťah, ktorý by spájal ľudí a Boha pravou láskou, žiadna sila na svete by ich nedokázala rozdeliť. Mohol by sa vôbec oddeliť od pôvodnej lásky niekto, kto ju už raz zakúsil a bol s ňou spojený?

S príchodom jari sa včely prebúdzajú zo svojho dlhého spánku a dostávajú chuť na čerstvý nektár z rozkvitnutých kvetov. Pokúste sa odtrhnúť od kvetu včelu, keď z neho pije nektár. Zistíte, že sa to nedá. Nepustí sa ho, ani keby mala zahynúť. A čo vy? Keď raz spoznáte chuť Božej pravej lásky, nechcete sa jej vzdať, budete vždy po nej túžiť. Toto nám ukazuje, že sila vertikálnej pravej lásky, ktorá nás spája s Bohom, je väčšia ako sila života.

Hodnota rodiny

Dámy a páni,
po rodine a domove sa nám cnie preto, lebo doma prežívame vzájomnú lásku. Doma, v rodine, je hlboko zakorenená láska matky a otca, láska starších a mladších súrodencov, láska manželského partnera, detí a blízkych. Je to miesto vzájomnej náklonnosti, kde sú všetky vzťahy prepojené vzájomnou láskou. Preto chcete zahŕňať láskou každého člena svojej rodiny. Každý pútnik, ktorý opustil svoju rodinu, si vrúcne želá, aby sa raz mohol vrátiť ako slobodná bytosť a objať svojou láskou rodné hory, potoky a stromy, svojich príbuzných i priateľov, a spievať od radosti.

Situácia ľudstva, ktoré pochádza z pádu, je však iná. Ľudia boli vyhnaní zo svojho rodného kraja a sú odsúdení navždy blúdiť sem a tam. A hoci im veľmi chýba ich rodina, nie sú schopní sa vrátiť, pretože stratili spojenie so svojou pôvodnou domovinou.

Teraz však nastala éra po príchode neba, vek nového neba a novej zeme. Ľudia dostali možnosť oslobodiť sa z bahna sebectva a hriechu a otvorila sa im cesta pre návrat do rodnej zeme a stretnutie so svojou rodinou, na ktorú nemohli ani na chvíľu zabudnúť. Môže sa ľudstvu dostať väčšieho požehnania? Prišiel čas vlády neba a my máme to šťastie, že môžeme znovu vybudovať pôvodnú rodinu, ktorá bola stratená pádom Adama a Evy.

Rodina troch generácií žijúcich v harmónii

Mali by sme pri tom vychádzať z úrovne dokonalého Adama, Ježiša a Pána druhého príchodu. V takejto rodine bude prebývať Boh. Bude to rodina troch generácií – starých rodičov, rodičov a detí – žijúcich v harmónii. V nej by ste si mali ctiť starého otca, lebo reprezentuje všetkých vašich predkov.

Rodina je vzorom harmonického spolužitia. Vytvára domov, kde sa rodičia a deti navzájom milujú a rešpektujú, vzťah manžela a manželky je postavený na vzájomnej dôvere a láske, súrodenci si veria a spoliehajú sa jeden na druhého a všetci žijú spolu v harmonickej jednote. To znamená, že máte vytvoriť pravú rodinu, kde kmeň pravej lásky vyrastá z koreňov pravej lásky a prináša ovocie pravej lásky.

V takejto rodine je koreň histórie dobra živý a postupne v nej zapúšťa svoj koreň aj Nebeské kráľovstvo v nebi a na zemi. Tu je tiež pevne zasadený večný koreň kráľovského majestátu. Korene minulosti, prítomnosti a budúcnosti predstavujú starí rodičia, rodičia a vnúčatá. Koreň minulosti predstavuje súčasne duchovný svet, koreň prítomnosti je kráľovským palácom predstavujúcim svet dneška a koreň budúcnosti reprezentuje vnukov a vnučky ako princov a princezné a vytvára kráľovský palác mieru, ktorý predstavuje obidva svety, duchovný aj fyzický.

Tieto tri generácie, starí rodičia, rodičia a vnúčatá by mali žiť spolu ako jedna rodina a slúžiť večnému Bohu. Mali by ste vedieť, že vytvoriť takúto rodinu Božieho kráľovstva Čon Il Guk je vašou zodpovednosťou ako kmeňových mesiášov a vyslancov mieru, a je to tiež odvekou túžbou Boha.

Vaše rodiny ba mali byť miestom, po ktorom sa bude Bohu cnieť a kam sa vždy bude chcieť vrátiť, kam bude môcť prísť slobodne ako rodič, ktorý chce navštíviť svoje deti. Toto je skutočná služba Bohu. Pre takú rodinu sa Boh stáva vertikálnym Subjektom svedomia. Keď bude vaša myseľ nasledovať tento vertikálny Subjekt, sama sa stane vertikálnym subjektom vo vzťahu k vášmu telu a privedie ich do stavu vzájomnej jednoty. Tu sa môžu naplno rozvinúť všetky štyri oblasti lásky alebo štyri oblasti srdca – rodičovská, manželská, súrodenecká a detská. Len v takejto rodine sa vzájomne prelínajú všetky formy vzťahov alebo priestorovo vyjadrené všetky smery pohybu – horné s dolným, predné so zadným, ľavé s pravým – do jedného sférického pohybu, ktorý sa neustále rozvíja. Takto sa dosiahne Boží večný vzor ideálnej rodiny a národa a Jeho kráľovstvo mieru.

Význam manželstva

Dámy a páni,
prečo by sme mali vstupovať do manželstva? Je to preto, aby sa obnovila pozícia vlastníka. Muž alebo žena predstavujú každý len polovicu celku. Takto nás stvoril Boh. Preto zamenil vlastníctvo reprodukčných orgánov, orgánov lásky. Vlastníkom reprodukčného orgánu ženy je jej manžel a vlastníkom reprodukčného orgánu muža je jeho manželka. Len ak žijú jeden pre druhého motivovaní pravou láskou, získavajú pozíciu vlastníka svojho manželského partnera. Teda do manželstva vstupujeme preto, aby sme si zabezpečili túto pozíciu vlastníka.

Prečo sa teda pokúšame obnoviť pozíciu vlastníka? Aby sme z tejto pozície vlastnili Božiu lásku. Boh je subjektom troch dôležitých prejavov lásky. Ako vlastník vesmíru je pravým učiteľom, pravým vlastníkom a pravým milujúcim rodičom. Toto tvorí základ pre pravé učenie o troch veľkých subjektoch. Všetky tieto základné pravdy vychádzajú zo života pravej, príkladnej rodiny. Jej rozšírením sa spoločnosť, národ a celý fyzický a duchovný svet premení na kráľovstvo mieru, ktoré bude mať podobu ideálnej rodiny.

Vážení hostia, žijete v tom najpožehnanejšom a najdôležitejšom období histórie. Vyhlasujem teraz začiatok éry po príchode neba, vek nového neba a novej zeme. Tento čas túžobne očakávali miliardy vašich predkov v duchovnom svete, ktorí sa na zemi vystriedali v priebehu dejín. Toto je éra ideálneho kráľovstva mieru. Zakladatelia štyroch veľkých náboženstiev spolu s miliardami dobrých predkov zostúpili na zem, aby vás viedli na nebeskej ceste. Končí sa doba, keď padlý a skorumpovaný svet umožňuje zlým ľuďom, aby žili lepšie ako ostatní.

Reverend Mun, ktorý dostal pečať nebies, prišiel ako Pravý rodič ľudstva a Kráľ mieru. Ostane verný sľubu, ktorý dal Bohu.

Určite vovedie ľudstvo do éry ideálneho kráľovstva mieru. Majte, prosím, preto na pamäti, že všetci, ktorí ste sa tu dnes zišli, ste centrálnymi postavami pri vytváraní ideálneho kráľovstva mieru na tejto zemi v spolupráci s Pravými rodičmi, kráľom a kráľovnou mieru.

Pod vlajkou OSN Ábelovho typu odstráňme silou pravej lásky zlo z tohto sveta. Staňme sa hrdými mierovými silami Univerzálnej mierovej federácie s poslaním „nebeskej polície” a „armády kráľovstva mieru”, ktoré budú chrániť požehnané rodiny sveta. Splňme si svoju úlohu ochrancov tejto požehnanej planéty.

Vážení predstavitelia rôznych oblastí života, modlím sa za to, aby požehnanie a Božia milosť boli s vami všetkými. Vaša účasť dodala vážnosť tejto historickej udalosti.

Vyzývam vás, aby ste svojím zanieteným úsilím podporili úspešný rozvoj Univerzálnej mierovej federácie, tak ako to stále robia Praví rodičia, a pomohli vytvárať Božiu ideálnu rodinu, ideálny národ a kráľovstvo mieru.

Prosím, staňte sa pravými princmi a princeznami, ktorí oddane slúžia Bohu ako večnému Kráľovi mieru a Pravému rodičovi ľudstva. Dosiahnime vo svojom živote úroveň pravého oddaného dieťaťa, vlastenca, svätca a člena Božej rodiny, aby sme vytvorili večné kráľovstvo mieru.

Nech Božie požehnanie sprevádza vás, vaše rodiny a vašu krajinu.

Ďakujem vám.

____________________
Zmenené ( 26.12.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 2
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer