spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Prejavy arrow Nebeské kráľovstvo: Kto doň vstúpi a ako sa tam dostane

Nebeské kráľovstvo: Kto doň vstúpi a ako sa tam dostane PDF Tlač E-mail
Príspevok pridal turumi   
22.09.2006
____________________
Nebeské kráľovstvo: Kto doň vstúpi a ako sa tam dostane
(Prejav reverenda Son Mjong Muna počas Svetového festivalu kultúry a športu, 29. január 2001, New York)

Vážení bývalí a súčasní prezidenti krajín, významní náboženskí a spoločenskí predstavitelia. Úprimné oceňujem Vašu tvrdú prácu, ktorú ste investovali, aby bol tento 7. Svetový festival kultúry a športu úspešný.

Som taktiež vďačný za to, že ste prejavili uznanie mojej práci a vízii a že ste im prisľúbili stálu podporu v nasledujúcom období. Na odplatu by som Vám rád tento večer venoval vzácny dar v podobe slov. Prehovorím na základe poznania, ktoré som získal prostredníctvom nesmierneho utrpenia počas cesty započatej v mojej mladosti. Táto cesta ma priviedla do nekonečného sveta neba. Dnes večer budem hovoriť o princípoch duchovného sveta, do ktorého vstúpime po smrti a ktorý nikto nemôže ignorovať. Taktiež by som rád uviedol niektoré aspekty života v nebeskom kráľovstve, oblasti, do ktorej sa chce každý úpenlivo dostať.

Následkom Pádu sa prví predkovia ľudstva nemohli zosobášiť s Božím požehnaním. Počas svojho rastu padli takým spôsobom, že neposlúchli Boha a spáchali smilstvo so satanom. Satan sa stal smilníkom a naše problémy pochádzajú zo skutočnosti, že sme zdedili satanovu pokrvnú líniu.

Podľa princípov stvorenia človek vstúpi do nebeského kráľovstva v duchovnom svete až potom, čo žil v Božom kráľovstve na zemi. My môžeme žiť v Božom kráľovstve na zemi prostredníctvom vytvorenia jednoty mysle a tela, jednoty manžela a manželky, jednoty rodičov a detí, a jednoty súrodencov. Zdedením Božej línie máme takýto život priamo napojiť na duchovný svet. Avšak ako konkrétne?

Ten moment, keď sa pravý ženích a pravá nevesta milujú po prvýkrát, je momentom, keď je dosiahnutá dokonalosť manžela a manželky. Palác lásky na zemi, ktorý je centrom neba a zeme, začína v tomto prvom momente milovania. Prostredníctvom tejto lásky je po prvýkrát vytvorený pôvodný palác lásky. Život a pokrvná línia ľudstva začínajú z tohto bodu lásky. Z tohto istého bodu sa rodí i národ. Substanciálne Božie kráľovstvo v nebi a na zemi taktiež začína otvorením týchto dverí prvej lásky.

Keď sa muž a žena prostredníctvom lásky stanú jedným celkom a stvoria deti, takto stelesnia neviditeľného Boha vo viditeľnej forme. Láska je sila, ktorá môže spojiť a zmiešať krv. Čo je miestom pre zmiešanie krvi? Je to miesto, v ktorom sa orgány lásky manžela a manželky stretávajú a milujú pravou láskou. Je to ako energetická stanica, kde sa generuje sila pravej lásky, pravého života, pravej línie, sila pre Božie kráľovstvo na zemi prostredníctvom pravej rodiny a sila pre Božie kráľovstvo v nebi. Týmto spôsobom by svadba Adama a Evy, ktorí boli v pozícii Božích substanciálnych partnerských objektov, bola Božou svadbou. Takto by priniesli Bohu oslobodenie a slobodu a Boh by spieval a tancoval.

Toto poznanie by nás malo naplniť na jednej strane úctou a na druhej strane úzkosťou nad svätosťou prvej lásky. Ak je prvá láska znehodnotená, ničíme tak palác lásky, života, línie a všetkého, čo malo prísť. Toto je hrozná realita Pádu. Následkom neho sme stratili Božie kráľovstvo v nebi a na zemi. Nebo a zem sa stali peklom. Počas histórie ľudský orgán lásky symbolizoval najhoršie urážky a preklínania, pretože zničil nebo a zem. Boží ideál lásky sa mal dokonale usídliť začnúc v mieste prvej lásky prostredníctvom manželstva mužovho a ženinho orgánu lásky. Tento bod v centre s láskou manžela a manželky vytvára dokonalého objektového partnera Boha. Tento bod je jadrom univerza. Ak táto os, spájajúca Boha s orgánmi lásky muža a ženy, je narušená, celé univerzum sa triešti.

Tým, že manželstvo muža a ženy je prvotným prameňom lásky, stáva sa prvotným palácom lásky, života a línie. Odtiaľ pramení naša túžba po slobode a šťastí. Okrem toho, odtiaľ pochádzajú všetci ľudia, rodiny a rody. Základ pre mier a Božie kráľovstvo v nebi a na zemi má začiatok v láske. Prostredníctvom jednoty orgánov lásky sa muž a žena dokonale zmiešajú. Tento vzťah lásky prináša ovocie dobra alebo zla. Musíme dokonale pochopiť nekonečnú hodnotu našich orgánov lásky. Cesta neba nás učí, že ani žena ani muž ich nesmie zneužiť.

Adam a Eva, ovplyvnení satanovou padlou láskou, spáchali smilstvo a stali sa nepravým párom. Ako nepraví rodičia vytvorili nepravú rodinu a preniesli hriech na svoje deti. Prozreteľnosť spasenia je prozreteľnosťou obnovenia. Musíme vykoreniť zločin zneužitia lásky a obnoviť pravú lásku. Prostredníctvom Božej lásky má obnovený Adam prevziať pozíciu pravých rodičov a naštepiť ľudstvo na seba. Muž a žena, zdokonalení prostredníctvom pravej lásky, majú vytvoriť s Božím požehnaním pravú rodinu.

Počas života na zemi má človek vytvoriť ideálnu rodinu a zdokonaliť svojho ducha. Potom sa dostaneme do neba v duchovnom svete. Naša pôvodná domovina je Božie kráľovstvo v nebi, kde náš duch bude večne žiť v Božej láske. Pád zatvoril naše duchovné zmysly. Preto nevieme o našom duchu alebo o nebi v duchovnom svete. Na rozdiel od zvierat máme ducha. Mali by sme vedieť o duchovnom svete, do ktorého nevyhnutne vstúpime. Rodina je škola, tréningovým centrom, v ktorom si môžeme zdokonaliť svoje srdce. Rodinný život nás vedie k sebaovládaniu pre účel zdieľania lásky s ostatnými. Preto je rodina základom, na ktorom môžeme vybudovať Božie kráľovstvo. Nebeské kráľovstvo je miestom, kde sme opojení žitím pre Boha ako nášho kráľa a pána. Môžeme doň vstúpiť, ale len ako rodiny.

Konečným ideálom všetkých živých bytostí je stať sa objektovým partnerom Božej lásky a žiť s Bohom. Aby sme sa dostali na vyššie miesto v nebi, treba žiť tak, ako žije Boh, investujúc svoj život pre účel ostatných. Ten, kto obetuje seba samého pre účel svojej rodiny, svoju rodinu pre účel svojho rodu, svoj rod pre svoj národ, svoj národ pre svet, svet pre nebo a zem, a nebo a zem pre účel Boha, je najbližší Bohu. Takýto človek je objektovým partnerom Božej lásky. Boh, stvoriteľ univerza, obetoval seba samého pre účel univerza viac, než ktokoľvek iný. Preto, aby sme sa s Ním stretli a žili s Ním, potrebujeme tréning života pravej lásky, života žitého pre účel ostatných. Hoci Boh je kráľom poznania, moci a bohatstva, nežiada od nás, aby sme mu prinášali tieto veci. Boh čaká na tých, ktorí žijú na zemi pre účel ostatných v duchu pravej lásky.

Významní svetoví predstavitelia! Mnohí ľudia melú ústami o Božej absolútnosti, všemocnosti a sláve. Avšak počas svojho životného hľadania pravdy som zistil, že je to nesprávny názor. Boh stratil svoje milujúce deti následkom Pádu prvých predkov. Ak sú Vaše deti uväznené, môžete žiť v sláve? Božie srdce sa nachádza v stave najhlbšej bolesti. Na dôvažok, Boh musel dať satanovi krásne stvorenstvo, ktoré vytvoril pre svoje deti. Od toho momentu, keď stratil svojho objektového partnera lásky, Boh lásky sa stal Bohom samoty. Boh sa nikdy neocitol v pozícii, aby mohol uplatniť svoju moc ako Pán univerza. Nemal nikdy možnosť ukázať svoju autoritu ako stvoriteľ všetkých vecí. Zatiaľ čo padlí ľudia sú často hrdí na seba bez akejkoľvek príčiny. Aj keď je Boh vlastníkom všetkého, čo dýcha, nikdy nemohol vyjadriť svoju hrdosť. Ako môže Boh, autor princípov, ktoré spravujú univerzum, slobodne existovať v padlom, neprincípovom svete? Ľudstvo, žijúce všetkými formami nedôvery a neposlušnosti, dokonca ignoruje Boha a vysmieva sa mu ako neexistujúcemu a mŕtvemu. Boh musel znášať túto dlhú históriu so srdcom plným agónie. Vskutku, Jeho čakanie sa zdalo byť nekonečné.

Táto tragédia sa prihodila, pretože Adam a Eva padli v období rastu a stali sa nepravými rodičmi. Pretože Boh mal hlboký rešpekt voči ich slobode a zodpovednosti, nemohol priamo zasiahnuť, aby napravil ich chybu. Z tohto dôvodu z histórie vidíme, že Pán sa zjavil ako druhý Adam a tretí Adam, aby odškodnil chybu prvého Adama a zdokonalil ideál pravého rodičovstva. Týmto spôsobom by všetko mohlo byť obnovené. Tento okamžik Boh túžobne očakával. Toto je skutočná podstata histórie - bola to prozreteľnosť obnovenia za účelom oslobodenia Božieho srdca plného bolesti.

Urobil som z mojej strany všetko, aby som naplnil misiu Pravých rodičov. Nebral som žiaden ohľad na svoje blaho alebo postavenie. Taktiež založenie cirkvi nebolo mojím cieľom. Mal som iba jeden cieľ - ísť cestou oslobodzovania Božieho srdca od bolesti a pomôcť Mu naplniť Jeho vôľu. Inak povedané, totálne som investoval seba, aby som oslobodil Boha od agónie, ustanovil Ho ako Pána univerza a vytvoril základ, aby Ho ľudstvo mohlo nasledovať ako kráľa kozmu.

Myslíte si, že je to ľahká úloha? Musel som primať satana, aby sa vzdal v nebi a na zemi. Musel som odstrániť všetky bariéry a dokonca ukončiť existenciu pekla. Nie je možné oslobodiť Božie srdce prostredníctvom pravej lásky dovtedy, pokiaľ nepripravíme všetkých ľudí na zemi a v duchovnom svete na prijatie Božieho požehnania. Satan musí oficiálne uznať túto prácu a musí to byť v súlade so zákonom univerza. Satan sa tešil svojej vláde nad národmi v tomto svete. Preto sme vyzvaní, aby sme naplnili podmienky prostredníctvom víťazstiev, ktoré preklenú národy a samotný svet.

Drahí svetoví predstavitelia! Dnes je deň vhodný na oslavu. Naplnil som tieto podmienky a 13. januára 2001 som v Kórei uskutočnil korunovačný obrad kraľovania Boha. Toto bol ten najväčší deň na oslavu v celej ľudskej histórii. Po prvýkrát sme oslobodili Božie srdce. Boh mohol začať svoju novú históriu založenú na moci a sile pravej lásky. Toto je úsvit nového veku, v ktorom ľudstvo v nebi a na zemi môže s vďačnosťou nasledovať oslobodeného Boha. Odteraz budeme svedkami žijúceho Boha a často budeme vnímať pomocné ruky z duchovného sveta.

Vyzývam Vás študovať materiály o duchovnom svete s väčšou horlivosťou a prijať Božie požehnanie, aby ste mohli vytvoriť pravú rodinu. Taktiež Vás vyzývam pripraviť sa na večný život prostredníctvom nesebeckého života. Nastal čas, keď ľudia, ktorí tvrdo pracujú, pocítia ruku nebeskej šťasteny, s ktorou sa ohraničená moc ľudí nemôže ani len porovnávať. Tí, ktorí žijú životom detskej úcty, vlastencov, svätcov a Božích synov a dcér pred živým Bohom s pokorným a ľútostivým postojom, sú najviac obdarení šťastenou. Na úsvite éry Božej kráľovskej vlády sa modlím, aby ste ju podporili. Pracujme v partnerstve na vytvorení sveta srdca a kultúry prekračujúcej národy.

Nech Božie požehnanie je vždy s Vami!

____________________
Zmenené ( 22.09.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 3
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer