spacer
Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín za svetový mier
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA SVETOVÝ MIER JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWP)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWP
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWP
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWP) arrow Prejavy arrow Stanovy

Stanovy PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.09.2005
____________________
Stanovy Federácie rodín za svetový mier

Na prahu nového tisícročia ľudstvo prechádza obdobím historickej premeny. Avšak pri konfrontácii s bolestnou skutočnosťou, ktorú vytvárajú problémy, ktorým čelí naša spoločnosť, si uvedomujeme potrebu zamerať sa na posilnenie rodín, od ktorých závisí prosperita našej spoločnosti ako celku i istota, že náš národ bude pripravený na výzvy i príležitosti, ktoré nám prinesie 21. storočie.

Pre posilnenie a podporenie všetkých iniciatív sledujúcich vytváranie a rozvoj dobrých a zdravých rodín zakladáme Federáciu rodín za svetový mier.

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Názov združenia je Federácia rodín za svetový mier v slovenskom jazyku, Family Federation for World Peace v anglickom jazyku. Oficiálna skratka názvu je FFWP.

2. Sídlom združenia je Bratislava.

Článok 2

Cieľ a činnosť

1. FFWP je dobrovoľná nevládna organizácia združujúca ľudí bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského vyznania, rasy či národnosti. Jej cieľom je posilnenie rodiny ako morálneho centra spoločnosti, pretože prosperita spoločnosti je na nej závislá.

2. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude najmä:

a) spolupracovať s odborníkmi so zámerom rozvíjať a prehĺbiť poznanie a pochopenie rodiny, manželstva a ich vzťahu a prínosu pre rozvoj jednotlivca a spoločnosti,

b) organizovať a podporovať výchovné programy a poradenstvo pre mládež a manželské páry so zameraním na význam rodiny, rodičovskej zodpovednosti a ich dopadu na spoločnosť,

c) podporovať výchovné semináre o prevencii pohlavných ochorení s dôrazom na hodnoty povzbudzujúce k morálnemu životu, sexuálnej abstinencii pred manželstvom a vernosti v manželstve,

d) organizovať a podporovať kultúrne programy, projekty spolupráce a pomoci medzi rodinami,

e) spolupracovať s organizáciami podobného zamerania s cieľom dosiahnuť zmierenie a spoluprácu medzi rôznymi národmi, rasami a kultúrami,

f) vydávať a propagovať literatúru a rôzne iné materiály podporujúce ciele združenia.

Článok 3

Členstvo

1. Členom federácie sa môžu stať fyzické osoby staršie než 18 rokov, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom federácie. Členom sa môže stať aj cudzí štátny príslušník, ktorý súhlasí so stanovami a cieľom federácie.

2. O prijatí za člena federácie rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo federácie.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4. Členstvo zaniká:

a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z federácie predsedníctvu,

b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d) zánikom federácie.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo najmä:

a) podieľať sa na činnosti federácie,

b) voliť a byť volený do orgánov federácie,

c) obracať sa na orgány federácie s podnetmi a sťažnosťami,

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov federácie,

e) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov federácie.

2. Člen má povinnosť najmä:

a) dodržiavať stanovy federácie,

b) plniť uznesenia orgánov federácie,

c) aktívne sa podieľať na činnosti federácie,

d) platiť členské príspevky.

Článok 5

Orgány federácie

1. Orgánmi federácie sú:

a) valné zhromaždenie,

b) predsedníctvo,

c) kontrolná komisia.

Článok 6

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom federácie a tvoria ho všetci členovia federácie. Právnické osoby zastupuje štatutár alebo poverená osoba.

2. Valné zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje stanovy federácie, ich zmeny a doplnky,

b) volí a odvoláva členov predsedníctva,

c) volí a odvoláva členov kontrolnej komisie,

d) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,

e) schvaľuje správu o hospodárení,

f) rozhoduje o zrušení federácie.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát za 2 roky. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov federácie.

Článok 7

Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom federácie, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť federácie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2. Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je 2 roky. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby.

3. Predsedníctvo najmä:

a) volí zo svojich členov a odvoláva prezidenta a viceprezidenta federácie,

b) riadi a zabezpečuje činnosť federácie,

c) vypracováva plán činnosti i správu o činnosti, správu o hospodárení,

d) rozhoduje o zrušení federácie, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení federácie.

Článok 8

Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom federácie, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2. Kontrolná komisia má najmenej troch členov, ktorí nemôžu byť súčasne členmi predsedníctva a ich funkčné obdobie je 2 roky. Kontrolná komisia sa schádza najmenej raz do roka. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomný nadpolovičný počet jej členov.

3. Kontrolná komisia najmä:

a) kontroluje hospodárenie federácie,

b) kontroluje dodržiavanie stanov.

Článok 9

Hospodárenie federácie

1. Federácia hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.

2. Zdrojmi majetku sú:

a) členské príspevky,

b) dary od fyzických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,

c) príjmy z činností pri napĺňaní cieľa federácie.

3. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

Článok 10

Zánik federácie

1. Federácia zaniká dobrovoľným rozpustením.

2. Pri rozpustení predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. Pri likvidácii sa najskôr uhradia všetky pohľadávky federácie. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

2. Federácia vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra.

____________________
Zmenené ( 19.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 4
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
december 2022
P U S Š P S N
2829301 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962