spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Pravá spoločnosť

Židovstvo PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
06.02.2006
____________________
Židovstvo Odkazy predstaviteľov židovstva
   
   
Abrahám Abrahám

"Musíme si byť plne vedomí Mesiášovej cesty bolesti a utrpenia."

Ľudia, ktorí žijú na zemi sotva dokážu pochopiť, že Boh už od veku Starého zákona, počas veku Nového zákona až do veku Splneného zákona neustále preukazuje ľudstvu svoju najväčšiu lásku. Myslím si, že pôsobenie Mesiáša na zemi po dlhom postupe histórie je výsledkom večnej lásky Boha a Jeho trvalého úsilia, aby obnovil nás - skorumpované ľudstvo a našu zvrátenú históriu - do pôvodného stavu Jeho stvorenia.

Vždy, keď intenzívne čítam a počúvam prednášky z Božieho Princípu, cítim sa veľmi zaviazaný Bohu. Ľudia na zemi by si mali byť plne vedomí, že Mesiáš, reverend Son Mjong Mun, kráčal bolestnou cestou utrpenia, až kým konečne nemohol vystúpiť na trón Pravých rodičov, aby zachránil celé ľudstvo.

Reverend Mun získal konečné víťazstvo po tom, čo prešiel tŕnistou cestou a prenikol až na dno pekla. Teraz už dosiahol postavenie a majestát Pravých rodičov pred celým ľudstvom. Žiadam, aby ľudia na zemi boli k dispozícii, vyjadrili vďaku a slávu reverendovi Son Mjong Munovi.

Chcem sa poďakovať Bohu, ktorý pamätá na život Abraháma a umožňuje mi dnes svedčiť o existencii Mesiáša v tomto veku Splneného zákona.

Abrahám, 9. apríla 2001

   
Izák Izák

"Staňme sa Božími deťmi na základe milosti a Požehnania Pravých rodičov."

Keď som po prvýkrát počul Boží Princíp, pritiahlo ma to akousi záhadnou silou. Časom sa stále viac a viac zvyšovalo moje opojenie radosti z Božej lásky. Boh bez prestania miloval a čakal na ľudstvo dokonca i vtedy, keď predurčené ústredné postavy zlyhali a On ich musel nahradiť. Nemožno ani opísať Božiu lásku, ktorá sa nás dotýka tak, že zostávame v jej veľkolepej prítomnosti ako nemí - bez slov.

Rozmýšľal som tiež, ako by sme my ľudia mohli zaplatiť za Božiu milosť. Boh vytrvalo čakal až do príchodu Pravých rodičov, ktorí pred celým ľudstvom symbolizujú dokonalého Adama. Teraz sa konečne objavili na zemi Praví rodičia, Mesiáš pri svojom Druhom príchode. Aká obrovská milosť je to pre ľudí na zemi a aký šťastný musí byť Boh! Doporučujem, aby ľudia na zemi prijali celé Požehnanie Mesiáša v oblasti jeho požehnaného prostredia. Úprimne dúfam, že sa absolútne všetci zúčastníte na obrade Požehnania. Na základe toho môžete byť skrze Mesiáša, reverenda Son Mjong Muna, priamo znovuzrodení ako Božie deti. A celým svojím srdcom sa modlím, aby sa potom všetci ako Božie deti stretli na jednom mieste.

Izák, 9. apríla 2001

   
Jákob Jákob

"Chcem žiť tak, aby som si uchoval pozíciu Božieho dieťa."

Počas každej prednášky, keď som sa stretával s ústrednými postavami prozreteľnosti obnovenia, som s ľútosťou rozmýšľal o zlyhaniach v Božej prozreteľnosti. Najväčšiu bolesť som cítil vzhľadom na skutočnosť, že história si vyžadovala opakovanie niekoľkých vekov dispenzačnej časovej totožnosti. Uvedomil som si, že veľa utrpenia v histórii bolo dôsledkom zápasov - odškodnenia, na základe ktorého Boh obnovoval chybné skutky histórie. Pri týchto myšlienkach som cítil veľkú ľútosť.

Som vďačný reverendovi Son Mjong Munovi za ohromné úsilie, ktoré vynakladal, aby odhalil tento princíp. Reverend Mun prišiel na túto zem predovšetkým ako Rodič ľudstva. Získal najväčšiu Božiu lásku a tiež Jeho najväčšie očakávanie. Odteraz bude Jákob žiť ako dieťa, ktoré plní svoju zodpovednosť pred Pravými rodičmi.

Jákob, 9. júna 2001

   
Jozef Jozef

"Splním svoju misiu tak, ako sa to vyžaduje v tomto veku Splneného zákona."

Po prednáškach Princípu som rozmýšľal presne nad tým, ako sa môžem postaviť priamo pred Boha. Táto myšlienka sa bez prestania rozvíjala v mojej mysli.

Hlboko som cítil srdce Boha, ktorý už od stvorenia ľudstva musí vo svojej prozreteľnosti obnovenia prekonávať a vydržať nespočetné ťažkosti. Neustále niesol zodpovednosť za prozreteľnosť obnovenia a vyriešenie takých problémov, ako sú problémy rodovej línie, ľudskej rasy a jednotlivých náboženských denominácií. Uvažoval som, čo by sme mali urobiť my, ktorí sme už prišli do duchovného sveta, aby sme našli konečné riešenie problému zeme a duchovného sveta.

Akými slovami by som mohol vyjadriť svoje srdce vďačnosti za Mesiáša, ktorý ma cez odhalenie Princípu viedol do pôvodného stavu človeka? Myslím si, že naša misia a zodpovednosť za túto prozreteľnosť sú mimoriadne dôležité. V prvom rade budem žiť podľa učenia Princípu. Potom chcem naplniť svoju misiu a zodpovednosť a nájsť najrýchlejší spôsob, ako odovzdať Princíp mnohým ľuďom, ktorí nechcú žiť v nevedomosti. Chcem urobiť niečo ešte pred príchodom Mesiáša do duchovného sveta.

Jozef v skutočnosti počúval prednášky Princípu plné nadšenia s očakávaním, že dostane určitú misu. Ale zatiaľ sa o ničom nerozhodlo.

Som vďačný Bohu a Mesiášovi - reverendovi Son Mjong Munovi. Sľubujem, že urobím všetko, čo môžem, podľa učenia Princípu a v súlade s túžbou Boha. Ďalej sľubujem, že vynaložím čo najväčšie úsilie, aby som získal hlbšie pochopenie Princípu. Pritom sa nikdy nenechám ovplyvniť ničím, čo je spojené s mojím životom na zemi.

Jozef, 9. mája 2001

   
Mojžiš Mojžiš

"Uvedomujem si, v akej nevedomosti žijú ľudia."

Podľa môjho názoru v histórii nebolo a ani nebude také závažné a pôsobivé stretnutie, ako je toto. V prvom rade ďakujem nadšeným prednášateľom. Vyjadrím sa stručne, pár slovami. Chcel by som povedať, že tento seminár nám umožňuje prežívať vzácne prebudenie. Každá časť Princípu je rovnako prekvapujúca a dojímavá. Mojžiš sa cítil akoby pritiahnutý mocou silného magnetu. Avšak najviac na mňa na tomto seminári zapôsobila skutočnosť, že človek žil v takej nevedomosti a spôsobil Bohu toľko starostí. Tento seminár umožnil Mojžišovi, aby si bez akýchkoľvek pochybností uvedomil, že nebol oddaným a zodpovedným synom Boha. Tento pocit zostane v Mojžišovom srdci pravdepodobne navždy. Nevedel som nič. Nepoznal som ani cieľ, ani smer Božej prozreteľnosti. Napokon reverend Son Mjong Mun dokázal prekonať neopísateľné ťažkosti a odhalil pravdu Neba, takže každý z nás by skutočne mal s vďakou a úctou rešpektovať reverenda Muna. My cítime ľútosť pred reverendom Munom, pretože sme neboli schopní urobiť nič, iba prijať túto veľkú pravdu v prostredí duchovného sveta. Kto ju môže poprieť? Nikto by to nemal robiť. Napriek tomu, že existuje iba jedna jediná pravda, v duchovnom svete, rovnako ako na zemi, sa často objavujú boje a konflikty medzi mnohými náboženskými denomináciami. V tomto zmysle sa trochu obávam, ale verím, že po nejakom čase sa to od základov ustáli a dá do poriadku. Praví Rodičia ľudstva, reverend Son Mjong Mun, váš príspevok pre Božiu Prozreteľnosť obnovenia je výnimočný, zvlášť v tomto veku Splneného zákona. Preto sa modlím, aby reverend Mun žil tisíc a desaťtisíc rokov v radosti z Božej lásky a slávy, a aby nastal deň naplnenia všetkých prozreteľnostných cieľov na zemi. Ako rád by som bol, ak by sa hoci len jedna časť Princípu bola dostala k Mojžišovi vtedy, keď som žil na faraónovom dvore v Egypte! Mojžiš tak veľmi cíti ľútosť, ale myslí si, že je to určitým druhom arogancie.

Mojžiš, 9. októbra 2001

   
Józue Józue

"Chcem sa stať bojovníkom za Božiu prozreteľnosť."

Počas týchto ucelených prednášok Princípu zapôsobil na Józuovo srdce najviac fakt, že Boh neustále posielal ústredné postavy, aby zachránil ľudstvo. Keď som premýšľal o historickej skutočnosti, že ľudia v každom období prozreteľnosti prenasledovali a dokonca zabíjali ústredné postavy, ktoré posielal Boh, cítil som nesmiernu ľútosť nad nevedomosťou a hlúposťou človeka. Uvažoval som, že Józue bol možno tiež jedným z týchto nevedomých ľudí. Úprimne túžim, aby sa éra nevedomých ľudí mohla skončiť. Józue urobil v svojom predurčenom prostredí to najlepšie, čo vedel. Existuje nespočetné množstvo ľudí, ktorí nikdy nespoznali fakt, že v Božej prozreteľnosti nenaplnili svoju zodpovednosť. Vnímal som, že sa to znovu a znovu opakovalo a uvedomil som si, že v histórii bolo tak veľa hriechu.

Reverend Son Mjong Mun, Mesiáš, ktorý prišiel v postavení Pravých rodičov ľudstva, prosím teraz o odpustenie pre tie ústredné postavy, ktoré v prozreteľnostných vekoch zlyhali, a o obnovenie tejto nesprávnej histórie. Ponúkam svoju najúprimnejšiu vďaku Bohu, ktorý ma viedol k uvedomeniu si pravdy. Józue však cíti mimoriadne výčitky svedomia, pretože sa narodil v špeciálnom čase veku Starého zákona.

Napriek tomu, že nie som tým, kto ukazuje vzor pre Božiu prozreteľnosť v prostredí veku Splneného Zákona, chcem sa stať bojovníkom vo veku Splneného zákona. Mnohokrát vďaka.

Józue, 9. júna 2001

   
Samuel Samuel

"Akým spôsobom možno zachrániť nespočítateľné množstvo ľudí v duchovnom svete?"

Žiaden človek sa nenarodil do tohto sveta zo svojej vlastnej slobodnej vôle. Môj pohľad na život bol, že každý človek a všetko v tomto svete prichádza a odchádza ako voda v rieke, ale prednášky Princípu donútili Samuela zmeniť jeho pohľad na život a históriu. Pochopil som, že história sa neuveriteľne systematickým spôsobom pohybovala k naplneniu svojho cieľa. V prvom rade som bol prekvapený, že história pokračovala podľa detailného plánu k cieľu, ktorý určil Boh. No ľudstvo i napriek tomu žilo v úplnej nevedomosti o tejto skutočnosti. Znepokojovalo ma to. Nikto si neosvojil názor, že by mal zachrániť ľudstvo.

Ale ako môže Mesiáš, človek narodený na zemi, riešiť všetko - tie komplikované historické problémy spojené so záchranou ľudstva? Kedykoľvek, keď som počúval sériu prednášok, alebo dokonca iba dve alebo tri, rozmýšľal som o tom. Prečo ľudstvo zostáva v nevedomosti i napriek tomu, že Božia prozreteľnosť postúpila až sem?

Reverend Mun, prišli ste ako Mesiáš v čase Druhého príchodu, čo môže Samuel urobiť? Ako sa môžete vyrovnať s takými ťažkosťami a bolesťou? A akým spôsobom zachrániť to nespočítateľné množstvo ľudí v duchovnom svete?

Boh a Praví rodičia, väčšina bratov a sestier, ktorí sa tu zhromaždili, boli hlboko dotknutí novým učením Princípu. Avšak podstupujú aj vnútorné konflikty. V skutočnosti cítia, že nemajú odvahu a trápia sa nad tým, čo môžu v duchovnom svete pre seba urobiť. Samuel sa tak ako v minulosti aj teraz bude usilovať, aby sa stal bojovníkom, ktorý je potrebný a užitočný v tomto veku Splneného zákona.

9. júna 2001

   
Dávid Dávid

"Zapôsobila na mňa úžasná pravda."

Kto iný spomedzi mnohých historických osobností mohol odhaliť tak systematický a logický Princíp ľudského života? Nikto v histórii nebude takým veľkým učiteľom ako reverend Mun. Zo srdca ďakujem reverendovi Son Mjong Munovi. Kto iný v histórii dokázal objasniť tak nesmierne hodnotnú pravdu - že Mesiáš by mal prísť ako Rodič ľudstva? Reverend Mun a jeho manželka sú skutočne Pravými rodičmi neba a zeme, sú učiteľmi ľudstva. Získali absolútnu kvalifikáciu vlastniť celkovú Božiu lásku.

Dávid bude vo svojej mysli prechovávať pravdu Princípu a bude sa usilovať žiť tak, ako sa od neho očakáva. Znova a znova ďakujem Pravým rodičom, ktorí objasnili túto pravdu nesmiernej hodnoty.

9. júna 2001

   
Šalamún Šalamún

"Zapôsobila na mňa teória o neviditeľnom duchovnom svete."

Na tomto systematicky rozvrhnutom seminári som sa učil Princíp. Je však pre mňa dosť ťažké vyjadriť stručne svoje dojmy. Vysvetlenie neviditeľného duchovného sveta bolo detailné a prednášatelia ponúkli tak veľa príkladov, že každý človek musí zažiť cez počúvanie týchto prednášok vnútornú zmenu. Ľudia by nikdy nepáchali zločiny, keby si boli istí skutočnou existenciou duchovného sveta. Keby sme boli poznali pravdu vrátane podrobností o duchovnom svete, Šalamúnovo kráľovstvo by sa už vtedy stalo kráľovstvom, ktoré by malo vo svojom strede Boha. Nespočetne veľa ľudí tej doby mohlo žiť a prechovávať nádej v Boha. Cítim veľkú ľútosť, že sme v čase Šalamúna nemali túto pravdu.

Úprimne ďakujem reverendovi Son Mjong Munovi, ktorý objasnil túto pravdu obrovskej hodnoty. Tiež gratulujem reverendovi Son Mjong Munovi, že po dosiahnutí víťazstva v nespočetných ťažkostiach a bolesti sa kvalifikoval ako Pravý rodič ľudstva. Prosím, aby ste s láskou Pravých rodičov odpustili Šalamúnovi jeho neschopnosť. Modlím sa, aby sme mohli zostať v Božom kráľovstve, ktoré má vo svojom centre lásku a myslenie Pravých rodičov. Prosím, vneste medzi ľudí v duchovnom svete tolerantnosť.

9. júla 2001

Pani Kim! Myslím si, že keby som bol stretol takú osobnosť ako ste vy v dobe Šalamúnovho kráľovstva, potom by bolo ľahšie učiť ľudí o duchovnom svete.

   
Eliáš Eliáš

"Ako sa môžu ľudia v duchovnom svete zbaviť pôvodného hriechu?"

Úprimne ďakujem za to, že sme sa my, ľudia, ktorí žili v nevedomosti, mohli učiť túto pravdu nesmiernej hodnoty. Reverend Son Mjong Mun! Ja som Eliáš. Nebudem hovoriť, ako tento seminár na mňa zapôsobil, radšej by som vyslovil jednu prosbu. Počul som, že každý z nás sa narodil s pôvodným hriechom. Ľudia na zemi majú výhodu z prozreteľnosti, ich pôvodný hriech môže byť odstránený, ale ako sa môžu zbaviť pôvodného hriechu ľudia v duchovnom svete? Prosím, otvorte dvere ľuďom v duchovnom svete. Ako deti by sme prirodzene mali byť k dispozícii Pravým rodičom ľudstva, ale pre nás neexistuje spôsob, ako to urobiť. Čo by sme teda mali robiť ? Praví rodičia, reverend Son Mjong Mun, venujte i nám svoju priazeň.

Toto je Eliášova úprimná žiadosť.

9. júla 2001

Nehemiáš Nehemiáš

"Ľudia sú Božie deti."

Cítim sa skutočne vďačný. Cítim sa tak vďačný, pretože sme sa dozvedeli o tejto novej pravde a nádeji. Vodcovia mnohých náboženských denominácií na zemi musia pokorne prijať takú novú a významnú pravdu, ako je táto, a hlboko premýšľať o pôvodnej vôli Boha. Rodičom ľudstva je len jeden Boh. Veriaci všetkých náboženstiev sú Božími deťmi. Ak prijmeme ako prirodzenú vec, že vznikli a existujú početné náboženské denominácie, potom musíme tiež predpokladať, že v duchovnom svete existujú početní bohovia. Pre každú denomináciu jeden. V duchovnom svete je však iba jeden Boh a On je Rodičom ľudstva. V duchovnom svete sme všetci rovnako deťmi Boha.

Reverend Son Mjong Mun žije na zemi a získal postavenie Pravého rodiča ľudstva. Kráčal chodníkom utrpenia, chodníkom krvi, potu a sĺz. Zachoval si absolútnu vieru v pôvodnú Božiu vôľu, zvlášť preto, aby prekonal rozdelenie náboženstiev. Prekračuje hranice náboženských denominácií a rás, čím úplne ukončuje Boží smútok a žiaľ a jasne nám ukazuje, čo by sme ako ľudstvo mali nakoniec urobiť. Preto žiadam, aby každý v duchovnom svete aj na zemi poslúchal túto novú pravdu. Tým sa definitívne zjednotíte ako Božie deti. Táto pravda ukazuje presný spôsob, ako zachrániť ľudstvo.

Nehemiáš je skutočne vďačný, pretože my ľudia sme našli túto pravdu plnú nádeje.

9. júla 2001

   
Ezechiel Ezechiel

"Intenzívne cítim srdce Boha, ktorý chodí a hľadá svoje deti."

Tento program výchovy Božieho Princípu prebiehal pod názvom "Boh je Rodičom ľudstva". Ezechiel predtým ani nepočul, ani nerozmýšľal o tom, čo sa tu naučil.

Nemôžem poprieť toto učenie, pretože je skutočne správne, logické a úplné. Vyhlásenie, že Boh je Rodičom ľudstva, je také prekvapujúce a fantastické, že si ani netrúfam vyjadriť slovami to, čo by som chcel. Zdá sa, že sme dostali príliš málo času, aby sme vyslovili svoje názory. Ako môžem vyjadriť iba jednu vec?

V priebehu tohto seminára Ezechiel pozoroval Boha, ktorý už dlhé veky trpí bolesťou kvôli ľudským chybám a chodí sem a tam a hľadá svoje stratené deti. Bol to iba krátky pocit, ale cítil som neznesiteľnú bolesť v srdci. Boh vyzeral ako žobrák. Ezechiel bol nesvedomitým synom Boha. Nesplnil svoju zodpovednosť. Boh bol tak poľutovaniahodný. Ezechiel nekonal ako ten, ktorý privádza ľudí k Bohu, ale iba pozoroval, keď Boh hľadal svoje stratené deti. Bože, Ezechiel si teraz všetko uvedomil, prosím, odpusť mu. Reverend Son Mjong Mun, ktorý vniesol svetlo do Princípu, prišiel na zem ako Mesiáš, aby zachránil ľudstvo. Čo by mal Ezechiel urobiť, keď už nežije na zemi? Ezechiel nevie, čo má robiť.

Ďakujem Pravým rodičom ľudstva, ktorí vynaložili obrovské úsilie, aby odhalili túto pravdu. Keby bol Boží Princíp odhalený oveľa skôr, Boh by nebol musel podstúpiť takú bolesť vo svojom srdci pri uskutočňovaní svojho plánu pre obnovenie.

Ezechiel sa bude snažiť, aby bol užitočným človekom. Bolí ma srdce, že nemôžem vyjadriť svoje názory úplne.

9. septembra 2001

   
Izaiáš Izaiáš

"Teória činnosti dávania a prijímania je tajomná."

Bolo prekvapujúce, že existujú slová pravdy, aby usmerňovali ľudský život. Škoda, že Izaiáš nežije teraz, keď by mohol získať výhody súčasnej doby. Okrem toho sa zdá, že pravda je pomerne jednoduchá. Sú to logické záležitosti, s ktorými sa stretávame každý deň. Prečo som ich teda nebol schopný odhaliť? Vysvetlenie činnosti dávania a prijímania je skutočne úžasnou a tajomnou teóriou, hlavne preto, že je súčasťou nášho každodenného života. Prečo sme si neuvedomili, že pravda spočíva v živote podľa zákonov činnosti dávania a prijímania? Premýšľal som, že keby čo i len časť tejto pravdy o činnosti dávania a prijímania bola bývala odhalená v čase Izaiáša, ľudia mohli žiť šťastným životom.

Reverend Son Mjong Mun, ktorý ste odhalili túto pravdu, koľko bolesti a konfliktov ste museli pretrpieť od tých čias, čo ste verejne vystúpili pred svetom? Znova a znova chcem vyjadriť svoju vďaku.

9. septembra 2001

   
Jeremiáš Jeremiáš

"Uznávam veľkosť Pravých rodičov, pretože vidím ich deti (prednášateľov)."

Je dosť ťažké, aby som v takom krátkom čase úplne vyjadril svoje názory na výchovu Princípu. Cítim veľkú vďačnosť a obdiv voči všetkým prednášateľom, ktorí nás učili túto pravdu nesmiernej hodnoty. Na Jeremiáša zvlášť hlboko zapôsobili títo oduševnení prednášatelia. V prvom rade ďakujem reverendovi Son Mjong Munovi, ktorý je voči celému ľudstvu v postavení Pravého rodiča, a tiež tejto novej pravde. Okrem toho gratulujem k víťaznému základu Pravých rodičov, ktorí získali a vychovali týchto úctyhodných prednášateľov (deti ). Akú veľkú oddanosť preukázali, keď hrdo rozprávali o Pravých rodičoch! Všetkým prednášateľom úprimne ďakujem.

Myslím si, že oni ako deti Pravých rodičov naplnili svoju zodpovednosť, aby rozšírili túto novú pravdu. Ich nadšený a vážny postoj zapôsobil tak, že cítim veľkosť Pravých rodičov. Myslím, že by sme takisto nemali váhať podporiť Pravých rodičov a hrdo svedčiť o ich význame. Budem sa snažiť s novou mysľou a novým telom vo svetle tejto novej pravdy prejsť znovuzrodením.

9. septembra 2003

   
Daniel Daniel

"Princíp objasňuje tajomstvo Neba."

Daniel uvažuje o zemi a o duchovnom svete a do podrobností si zapisuje učenie tejto pravdy. Samozrejme, toto nie je miesto, kde môžu prebývať bytosti s fyzickým telom, ale miesto večného života, kde zostávajú duchovné bytosti. Prečo sme potom schopní vypočuť si túto pravdu v duchovnom svete? Počul som, že človek, ktorý objasnil Boží Princíp, je nazývaný Pravým rodičom alebo Mesiášom a že vynakladal na zemi vytrvalé úsilie a využíval každú príležitosť, aby priniesol mier a dosiahol oslobodenie ľudstva. Keď Daniel vstúpil do jamy levovej, kým ešte žil na zemi, vtedy naozaj zažil, čo je to skutočný pokoj a šťastie pod jasným svetlom Boha. Preto lev vyzeral príjemne, nie hrozne. A počas tohto seminára Princípu som rovnako ako vtedy zažil jasné svetlo Boha. Uprostred svetla sa pred nami objavil reverend Son Mjong Mun a povedal: "Boží Princíp je vysvetlením tajomstva neba, ktoré bolo až doteraz skryté. Pochopte a naplňte nebeskú pravdu a budete schopní navždy zostať v kráľovstve večného života." Potom nám reverend Mun ukázal slová "nebeské tajomstvo, nebeské tajomstvo" a náhle zmizol. Bola to tak tajomná a pôsobivá skúsenosť, že som to nechcel nikomu povedať. Chcel som to udržať iba vo svojom srdci.

Daniel bude mať pevnú vieru v Mesiáša Druhého príchodu, reverenda Son Mjong Muna, a bude mu k dispozícii. Ak Mesiáš chce, aby Daniel tlmočil Princíp iným ľuďom, sľubujem a prisahám, že to urobím. Chcem Mesiášovi vyjadriť svoju úprimnú vďaku za veľké požehnanie, ktoré som dostal.

9. októbra 2001

   


____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 6
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
4.8.2024, 0:00:00- 23:59:00
Deň vyhlásenia Božieho večného požehnania
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
august 2024
P U S Š P S N
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer