spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Praví rodičia a pravá rodina

Praví rodičia a pravá rodina PDF Tlač E-mail
Príspevok pridal turumi   
27.10.2005
____________________
Praví rodičia a pravá rodina
(Dr. Hak Ča Han Munová - prejav z inaugurácie FFWP)
 
Vážení hostia, dámy a páni!
Je pre mňa veľkou cťou, že sa dnes môžem s takými významnými predstaviteľmi verejnosti podeliť o posolstvo o pravej rodine. Ako iste viete, rodine je kolískou ľudského života a základným kameňom sveta mieru.
Dúfam, že na tomto zhromaždení sa nám podarí nájsť spôsob, ako vybudovať zdravé pravé rodiny, ktoré sú v súzvuku s Božou láskou.
Boh je absolútny, jediný, nemenný a večný. Jeho vôľa je rovnaká. Keby sa Adam a Eva stali jedným telom zastrešeným Božou láskou, všetko by bolo úplné a dokonalé. Boží pôvod, cieľ a proces tvorenia a tiež príčina, dôsledok a orientácia sú absolútne.
Adam a Eva, predkovia ľudstva, vstúpili po páde, v dôsledku svojej nevedomosti, do sveta chaosu. Táto nevedomosť a chaos sa rozšírili z úrovne jednotlivca na úroveň rodiny, národa a sveta. Účelom náboženstva a Prozreteľnosti spasenia v dejinách bolo naše vyslobodenie z tejto oblasti pádu.
V dobe Posledných dní prichádza mesiáš, aby učil zreteľne o absolútnej, jedinej a večnej príčine a dôsledku z pohľadu Boha. Prichádza, aby očistil svet od nevedomosti a chaosu a navrátil ho do pôvodnej náruče Boha. To je naplnenie Božej vôle.
Ak sa to nestane, počas Posledných dní zaniknú všetky náboženstvá, "izmy", filozofické systémy a národy. Ľudstvo je dnes na prahu 21. storočia a do tretieho tisícročia vstúpi už o niekoľko rokov. V tejto rozhodujúcej chvíli by som chcela predniesť túto reč zameranú na pohľad Princípu na dejiny Prozreteľnosti obnovenia, aby sme sa vedeli pripraviť na príchod novej doby.
Aby mohol vzťah medzi Bohom a ľudstvom dozrieť do vzťahu upriameného na pravú lásku, Boh požadoval od človeka, aby si splnil podmienku vlastnej zodpovednosti pri vytváraní tohto vzťahu jednoty. Preto bol Boh nútený dať prvým predkom prikázanie. Inými slovami Boh vedel, že sa nachádzajú v období rastu, na ceste k dosiahnutiu dokonalosti a preto zaviedol prikázanie ako podmienku pre svoje deti, aby mohli zdediť to najcennejšie - pravú lásku.
Pôvodne mali pravú lásku dosiahnuť cez životnú skúsenosť a pochopenie prostredníctvom vnútorného naplnenia. Pravá láska nie je niečo, čo sa dá naučiť prostredníctvom slov, písaného textu alebo chodenia do školy. Je možné ju zažiť naplno iba v živote. Adam a Eva, stvorení ako novorodenci, mali postupne rásť a zdokonaľovať sa počas celého života, prežívajúc srdcom situácie v pozícii pravých detí, pravého brata a sestry, pravého manžela a manželky a pravých rodičov. Človek môže dokonale naplniť účel stvorenia a stať sa ideálnou ľudskou bytosťou, ak zažije pravú lásku Boha v jej úplnosti.
Každý človek túži po tom, aby ten, koho miluje, bol miliónkrát cennejší ako on sám, prípadne aby bol nekonečne lepší ako on sám. Boh tak isto túži, aby hodnota ľudí, ktorých miluje, bola nekonečne veľká. Človek, ktorý sa zdokonaľuje, nadobúda podobnú povahu ako Boh tým, že dosahuje Božiu majestátnosť a dokonalosť.
Boží ideál pravej lásky
Boh je absolútny, ale svoj ideál pravej lásky nemôže realizovať sám. To je preto, lebo láska si vyžaduje objekt - toho, koho milujeme. V tomto bode by sme mali pochopiť vzťah medzi Božou pravou láskou a pravou láskou ľudí, a tiež medzi tým, ako sa začínajú a ako sa zdokonaľujú. Čo by sa stalo, keby si Boh ako svoj absolútny objekt pravej lásky nezvolil ľudí, ale namiesto toho by hľadal začiatok a naplnenie pravej niekde inde? V takom prípade by Boh a človek presadzovali ideál pravej lásky s rôznym motívom, účelom a uberali by sa pri tom rôznymi smermi. Boh by musel dosiahnuť svoj ideál lásky cez objekt, ktorý by musel byť vyššie ako ľudstvo; a naopak, ideálna láska ľudí by nemohla byť priamo napojená na vzťah s Bohom.
Avšak Boh, ako subjekt pravej lásky, stanovil za objekt svojej pravej lásky ľudstvo. To znamená, že Boh môže naplniť svoj ideál pravej lásky iba prostredníctvom ľudí. Naplnením Božieho účelu stvorenia je ideálny svet, kde sú Boh a ľudia zjednotení prostredníctvom absolútnej lásky. Ľudia boli stvorení ako najvyššie objekty Božej lásky. Sú jedinými bytosťami v stvorení, ktoré stelesňujú povahu Boha. Rodia sa ako viditeľné stelesnenie neviditeľného Boha. Keď človek dosiahne dokonalosť, stáva sa chrámom Boha, viditeľným a substanciálnym telom, v ktorom môže Boh slobodne a v pokoji spočívať.
Globálny Boží ideál absolútnej pravej lásky sa uskutoční a naplní prostredníctvom ľudí a cez vertikálny vzťah rodič - dieťa.
Boh stvoril najprv Adama. Mal sa stať synom Boha a zároveň substanciálnym telom Boha. Neskôr Boh stvoril Evu ako objekt Adama tak, aby sa Adam a Eva mohli zdokonaliť v ideáli horizontálnej lásky, ktorým je láska partnerská. Eva sa mala stať dcérou Boha a zároveň ako nevesta mala substanciálne naplniť ideál horizontálnej Božej lásky.
Miesto, kde Adam a Eva dosahujú dokonalosť a napĺňajú svoju prvú lásku vzájomným zväzkom pod Božím požehnaním, je presne miestom, kde Boh stretáva svoju substanciálnu nevestu. Je to tak preto, lebo Boží ideál absolútnej lásky zostupuje vertikálne a pripája sa v mieste, kde sa napĺňa ideál horizontálnej partnerskej lásky medzi Adamom a Evou. Pravá lásky Boha a pravá láska ľudí sa spájajú, a dosahujú dokonalosť v rovnakom bode, hoci prichádzajú z rôznych smerov, z ktorých jeden je vertikálny a druhý horizontálny.
Prečo Boh potrebuje ľudí?
Boží akt stvorenia bol nevyhnutný. Nedokážeme si predstaviť stvorenie bez účelu. Boh potreboval stvorenie iba z jedného dôvodu: aby naplnil ideál pravej lásky. Boh stvoril život od najjednoduchších a najnižších úrovní až po úroveň človeka v pároch, ako subjekt a objekt a pozitívum a negatívum, aby vstúpili do vzájomného vzťahu pod ideálom lásky. Ideál lásky v stvorení a Boží ideál najvyššej lásky nie sú nezávislé alebo odlišné. Tento Princíp stvorenia funguje, aby umožnil naplnenie absolútnej Božej lásky prostredníctvom dokonalej lásky medzi mužom a ženou vo svete ľudí. To je dôvod, prečo na počiatku Boh stvoril jedného muža a jednu ženu, Adama a Evu.
Boží účel stvorenia požadoval od Adama a Evy, aby poslúchli Božie prikázanie (pretože Boh je subjektom pravej lásky) a aby naplnili svoju dokonalosť ako pravý muž a pravá žena. Potom mali zjednotení v pravej láske Boha vytvoriť pravý pár. Splodiac prostredníctvom pravej lásky synov a dcéry, stali by sa pravými rodičmi a žili by v šťastí. Keby sa Adam a Eva zdokonalili v pravej láske, naplnili by tak túžbu Boha mať substanciálne telo. Takto zdokonalení ako pravý pár by umožnili naplnenie Božej absolútnej lásky.
Keby Adam a Eva splodili deti dobra a stali sa pravými rodičmi, Boh by sa mohol stať substanciálnym večným rodičom a dosiahol by svoj ideál: v duchovnom svete po odchode z tohto sveta by sa občania Nebeského kráľovstva nekonečne rozmnožili na základe nesčíselných generácií ich potomkov vo fyzickom svete.
Ale Adam a Eva, predkovia ľudstva, odpadli od Boha. Keď boli vyhnaní zo záhrady Eden, nemali ešte deti. Po tom, ako ich vyhnal, Boh sám nemal dôvod, aby išiel za nimi a požehnal ich do manželstva. Celé ľudstvo tak vlastne pochádza z našich padlých predkov. Ľudstvo sa množilo bez akéhokoľvek priameho vzťahu voči Božej láske.
Vážení predstavitelia verejnosti! Mohol byť pád človeka dôsledkom jedenia ovocia zo stromu? Pád Adama a Evy bol nemorálnym skutkom, ktorý bol v rozpore s ideálom Božej pravej lásky. Fakt, že Adam a Eva mali poslúchnuť Božie prikázanie ukazuje, že padli v čase svojej nedokonalosti, to znamená počas obdobia svojho dospievania. Archanjel, ktorý je symbolizovaný hadom, pokúšal Evu, aby jedla ovocie dobra a zla, čím Eva padla duchovne. Eva neskôr pokúšala Adama (ktorý bol tiež nezrelý), aby jedol ovocie a obaja padli fyzicky.
V záhrade Eden, kde Adam a Eva komunikovali s Bohom a žili v radosti, bol jediný možný hriech, ktorý mohol mať smrteľné následky, hriech nelegitímnej lásky. Prvé naplnenie lásky zakladateľmi ľudstva, ktoré malo byť naplnením lásky Boha samého, sa malo stať medzníkom na začiatku oslavy, ktorá mala pokračovať celé dejiny a ktorá mala prinášať Bohu, Adamovi, Eve a univerzu nekonečnú eufóriu radosti a požehnania. Mala to byť radostná udalosť, v rámci ktorej by sa v ľudskom pokolení zaštepila Božia lásky, život a pokrvná línia. V rozpore s tým si Adam a Eva zakryli spodné časti svojho tela a skryli sa medzi stromami, chvejúc sa od strachu. Neposlúchnutím nebeského zákona vstúpili do nemorálneho vzťahu, ktorý sa stal základom falošnej lásky, života a pokrvnej línie.
Ako potomkovia Adama a Evy sa všetci ľudia narodili s pôvodným hriechom. Pád spôsobil rozpor medzi mysľou a telom každého človeka. Následkom pádu dominuje v našej spoločnosti poškvrnená láska a ľudia robia veci, ktoré sú v rozpore s túžbou ich pôvodnej mysle.
Ako môžeme prevziať zodpovednosť za lásku?
Podľa ideálu lásky sú všetky milostné vzťahy v ríši zvierat a rastlín zamerané iba na reprodukciu. Ľudia sú jedinou výnimkou. V oblasti partnerských vzťahov lásky majú ľudia slobodu. Je to ich špeciálne privilégium, ktoré majú, lebo sú pánmi stvorenstva. Boh dal svojim synom a dcéram požehnanie a nekonečnú radosť lásky. Avšak pravá sloboda, ktorú Boh pripúšťa, si vyžaduje zo strany ľudí zodpovednosť. Ak by ľudia trvali na slobode lásky bez zodpovednosti, viedlo by to k veľkému chaosu a zničeniu. Dosiahnutie najvyššieho ideálu ľudskej lásky je možné, iba ak človek prevezme za lásku zodpovednosť.
Túto zodpovednosť môžeme chápať tromi spôsobmi. Prvý typ zodpovednosti je, keď sa človek stane majstrom pravej lásky, dosiahne skutočnú slobodu a vyjadruje Bohu vďaku za slobodu lásky tým, že vie, ako ju pestovať a ako sa ovládať. Táto zodpovednosť za vzťah lásky by nemala existovať len preto, že to hovorí zákon alebo konvencia. Naopak, človek by sa mal stať zodpovedným v tomto zmysle cez sebaovládanie a sebaodhodlanie, prostredníctvom svojho celoživotného vertikálneho vzťahu s Bohom.
Druhým typom zodpovednosti je zodpovednosť voči objektu lásky. Ľudia sú takí, že sa nechcú deliť o lásku svojho partnera s niekým iným. Horizontálna partnerská lásky, ktorá je odlišná od vertikálnej lásky medzi rodičmi a deťmi, stráca svoj potenciál pre dosiahnutie dokonalosti v okamihu, keď sa rozdelí. Je to preto, lebo Princíp stvorenia požaduje, aby manžel s manželkou vytvorili jednotu v absolútnej láske. Každý partner má zodpovednosť, ktorá vyplýva z lásky - žiť absolútne pre toho druhého.
Tretím druhom zodpovednosti je láska voči deťom. Láska rodičov je základom pre hrdosť a šťastie detí. Chceli by sa narodiť cez úplnú a harmonickú jednotu pravej lásky medzi svojimi rodičmi a túžia byť vychovávané v atmosfére takejto lásky. Najvzácnejšou zodpovednosťou rodičov je nielen svoje deti usmerňovať navonok, ale im aj poskytnúť prvky života pravej lásky, aby mohli zdokonaliť svoje duchovno. Preto je rodina taká vzácna. Možnosť prežívať srdcom každodenné zážitky ako pravé deti, praví bratia a sestry, praví manželia a praví rodičia sa nedá získať v žiadnom inom mieste ako v pravej rodine.
Ak by sa Adam a Eva stali párom pravej lásky v centre s Bohom, Boh by mohol žiť v Adamovi ako vo svojom substanciálnom tele a takto milovať Evu. Adam a Eva by sa okrem toho mohli stať pravými rodičmi, ktorí by substanciálne stelesňovali Boha, a stali by sa tak zdrojom lásky spojenej s dobrom, života spojeného s dobrom a rodovej línie spojenej s dobrom.
Následkom pádu sa však Adam a Eva stali substanciálnym telom Satana a stali sa prvým zlým párom, zlými rodičmi a zlými predkami. Ich spojenie sa stalo koreňom zlej lásky, zlého života a zlej rodovej línie. Pretože ľudia pochádzajú z tohto koreňa, sú potomkami cudzoložného Satana, ktorý je nepriateľom Boha, a zdedili túto líniu od zlých rodičov.
Dámy a páni, ako veľmi musel Boh trpieť, keď prví ľudia prostredníctvom pádu zničili Boží ideál pravej lásky! Ľudia mali byť synmi a dcérami Boha, ale nepoznajú Boha ako svojho pôvodného rodiča. Ale napriek tomu, že Jeho synovia a dcéry slúžia Satanovi, Boh pracoval na Prozreteľnosti spasenia. Pretože Boh sám je absolútne bytie, aj Jeho ideál stvorenia musí byť absolútny. Boh pracoval na Prozreteľnosti spasenia aj uprostred obrovského smútku. Božia Prozreteľnosť spasenia je Prozreteľnosťou obnovenia. To znamená, že účel stvorenia treba obnoviť v centre s pravou láskou. Prozreteľnosť stvorenia je aj Prozreteľnosťou znovustvorenia.
Podstata Božej prozreteľnosti
Vychádzajúc z tejto myšlienky to znamená, že koreň Prozreteľnosti spasenia je znovustvorenie zárodku (semena) pôvodného dieťaťa, ľudskej bytosti, ktorá naplní ideál stvorenia. Život a pokrvná línia, ktoré sa začali z falošnej lásky cudzoložného Satana a ktoré Boh nenávidí, musia byť očistené. Podstatou Prozreteľnosti je úloha umožniť narodenie pravého rodiča, spasiteľa, ktorý by bol zjednotený s pravou láskou, životom a pokrvnou líniou Boha.
Keďže predkovia ľudstva zlyhali v naplnení svojej zodpovednosti, zdedili Satanovu nemorálnu pokrvnú líniu a dostali sa pod jeho nadvládu. Boh nemohol zasiahnuť priamo a vrátiť ľudí do ich pôvodnej pozície. Boh dokonca ani nemohol ľudí bezpodmienečne prijať, pretože ľudia sa rozhodli ísť cestou padlého archanjela. Nemohol ich ani potrestať. Preto Boh používa stratégiu centrálnej postavy, ktorú stavia do pozície dobrého archanjela. Tým, že dotyčná osoba prijíma prvý úder, kladie podmienku odškodnenia na obnovenie toho, čo bolo stratené. Satan síce udiera prvý, ale v konečnom dôsledku musí prehrávať. Prvá, druhá a tretia (studená vojna) svetová vojna sú typickým príkladom tohto pravidla. Strana, ktorá udrela prvá, prehrala.
V celkovej perspektíve Prozreteľnosti obnovenia je veľmi dôležitý základ spolupráce medzi matkou a synom. Tak tomu bolo v dobe Jákoba, Mojžiša a Ježiša. Boh prostredníctvom svojej Prozreteľnosti pracoval, aby oddelil ľudí od satanského života a pokrvnej línie tak, že vytváral základ pre spoluprácu medzi matkou, ktorá si mala splniť zodpovednosť Evy, pôvodkyne pádu, a druhým synom v rodine.
Boh nemohol mať priamy vzťah s prvým synom, pretože ten bol v pozícii predstavujúcej priamy pokrvný vzťah so Satanom, ktorý cez pád ako prvý ovládol ľudstvo. Boh obnovoval stratenú pokrvnú líniu dobra tak, že požadoval od druhého syna, reprezentujúceho stranu dobra, aby položil podmienku. Potom žiadal Boh od prvého syna, reprezentujúceho stranu zla, aby zaujal pozíciu podriadenú druhému synovi.
V Adamovej rodine Boh realizoval Prozreteľnosť tak, že si robil nárok na druhého syna Ábela, a požadoval od neho, aby si podmanil prvého syna Kaina. Aj keď Eva padla, ako matka sa mala snažiť o vytvorenie jednoty medzi dvomi bratmi. Kain však nakoniec Ábela zabil (Genezis 4:8). Prozreteľnosť spasenia, ktorá sa tak nenaplnila, bola odložená na neskôr.
To isté pravidlo spolupráce sa vzťahovalo na matku a syna aj v dobe Noema. Toto pravidlo úspešnej spolupráce však ostalo nenaplnené až do doby Rebeky a Jákoba.
Pád človeka uskutočnili tri osoby: Adam, Eva a archanjel. Archanjel zvádzal Evu, čím nastal duchovný pád; neskôr Eva zvádzala Adama a nastal fyzický pád. Výsledkom bolo, že sa obaja odvrátili od Boha a padlý archanjel sa stal Satanom. Pretože Prozreteľnosť spasenia je Prozreteľnosťou obnovenia, Princíp obnovenia je možné realizovať iba spôsobom, ktorý sa od pádu odlišuje o 180 stupňov.
Boh stratil Adama, ktorý mal semeno pravej lásky a pravého života. Preto musí Boh nájsť syna s novým semenom, ktoré by bolo oddelené od Satanovho obviňovania. Podobne ako Boh stvoril v dobe stvorenia najprv Adama, musí podľa Prozreteľnosti obnovenia, ktorá je Prozreteľnosťou znovustvorenia, pripraviť najprv syna, ktorý by nemal vzťah s pádom. To je základ myšlienky príchodu mesiáša. Mesiáš odmieta hriešny život tých, ktorí pochádzajú z padlej pokrvnej línie a ktorí sú pod vládou Satana. Prichádza ako pravý človek, aby zaštepil padlé ľudstvo do semena nového života. Mesiáš má svoje korene v Bohu a prichádza ako druhý Adam, aby očistil všetko, čo vykonal prvý Adam. To je aj príčina, prečo Boh nemôže poslať mesiáša - supermana, ktorý by pracoval iba cez zázraky.
Pre syna, ktorý sa mal narodiť na zemi s týmto zárodkom (semenom) Božej lásky a života, musí existovať matka. A matka nemôže porodiť takéto dieťa bežným spôsobom. Počatie musí nastať podľa pravidiel obnovenia. Každá spolupráca matky a syna počas Prozreteľnosti obnovenia je prípravou a podmienkou pre Božieho syna, aby sa mohol narodiť zo semenom nového života, oddelený od Satanovho obviňovania. Tým, že matka a syn položia podmienku pre to, aby sa vyhli Satanovým útokom, a podmanením si prvorodeného syna, ktorý predstavuje stranu zla, obaja obnovia lásku, život a pokrvnú líniu, ktoré pôvodne ovládol Satan.
Zmysel Jákobovho víťazstva
Biblia, ktorá je záznamom prozreteľnostnej práce Boha, obsahuje veľa príbehov, ktoré sú ťažko pochopiteľné. Napríklad Rebeka oklamala svojho manžela Izáka a prvého syna Ezaua a pomohla svojmu druhorodenému synovi Jákobovi, aby prijal požehnanie (Genezis 27). Boh sa postavil na stranu tejto matky a syna a aj napriek tomu, že použili metódy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú nečestné, oboch ich požehnal v tom, čo robia.
V Adamovej rodine proti sebe bojovali mimo matkinho lona Kain a Ábel. Tento boj vyústil do smrti Ábela, druhorodeného syna.
Potom prišiel Jákob. Na základe zásluh mnohých dobrých ľudí, ktorí zaplatili odškodnenie a obetovali sa od doby Ábela, sa Jákob nakoniec dostal na úroveň, kde Satan kedysi ovládol ľudstvo. Potom Jákob vyriešil vzťah zo svojím bratom dvojčaťom Ezauom. Pri brode Jabbok Jákob položil podmienku pre duchovné víťazstvo nad archanjelom (Genezis 32:28). A cez víťazstvo nad Ezauom (Genezis 33), ktorý bol v pozícií substanciálneho tela archanjela, Jákob dosiahol postupne požehnanie ako prvý víťaz v dejinách a dostal meno Izrael. To už však bolo v dobe, keď mal štyridsať rokov.
Satan zasial do lona Evy semeno falošnej lásky a splodil život zla. Preto Boh potreboval očistiť lono matky, aby sa z neho mohol narodiť nebeský syn. Toto obdobie očistenia sa od Satana muselo začať v dobe počatia a pokračovať až do veku štyridsať rokov, pretože hoci Jákob dosiahol víťazstvo, nesplnil uvedenú podmienku. Slávna matka, ktorá prevzala zodpovednosť za splnenie tejto podmienky, bola Támar.
Prozreteľnostná úloha Támar
Támar sa vydala za Éra, najstaršieho Júdovho syna (Genezis 38). Ale Ér sa znepáčil Bohu a zomrel. Podľa obyčaje tej doby dal Júda Tamare svojho druhého syna Onana, aby spolu mohli splodiť syna Érovi. Onan vediac, že Tamarin syn nebude jeho synom, vylial svoje semeno na zem. V očiach Boha to bol hriech, a preto Onan zomrel.
Támar potom chcela za manžela Šelu, tretieho Júdovho syna, ale Júda jej ho nedal. Júda si myslel, že jeho dvaja synovia zomreli kvôli Tamare, a preto sa bál, že by Šela mohol tiež zomrieť, čím by vymrel jeho rod.
Ale Támar bola presvedčená, že by mala zachovať líniu vyvoleného ľudu. S týmto presvedčením sa prezliekla za prostitútku, mala pomer so svojím svokrom Júdom, otehotnela a čakala dvojičky. Počas pôrodu jeden zo synov dvojičiek, Zerach, vystrčil svoju ruku z lona, aby sa narodil prvý. Ale druhý syn Perez ho stiahol späť a sám sa narodil ako prvý, čím zaujal pozíciu staršieho brata. Takto sa vlastne prvý a druhý syn pobili v lone Tamary a obrátením ich pozícií sa oddelili od Satana. Tým vytvorili podmienku pre obnovenie lona. Na základe tejto podmienky mohol byť v rámci pokrvnej línie vyvoleného ľudu počatý mesiáš, opierajúc sa o základ národa Izraela, ktorý sa mal o dvetisíc rokov neskôr rovnať s Rímskou ríšou. Víťazný základ na národnej úrovni tak mohol byť v danej dobe vytvorený v lone matky, ktoré bolo oslobodené od Satanovho nároku a bolo pripravené prijať zárodok Syna Božieho. Na tomto základe sa v hlavnom prúde Božej prozreteľnosti objavila Svätá matka Mária.
Mária prijíma Božiu vôľu
Keď bola Mária zasnúbená s Jozefom, dostala od archanjela Gabriela nečakanú zvesť, že sa cez ňu narodí mesiáš (Lukáš 1:31). Ak v tej dobe otehotnela žena, ktorá nebola vydatá, hrozilo jej zabitie. Ale Mária prijala Božiu vôľu s absolútnou vierou a povedala: "Som služobnica Pánova; staň sa mi podľa Tvojho slova." (Lukáš 1:38).
Mária sa radila s kňazom Zachariášom, ktorý bol jej príbuzným a bol to veľmi vážený muž. Zachariášova manželka Alžbeta bola s pomocou Božou tehotná a nosila v sebe Jána Krstiteľa. Alžbeta povedala Márii: "Požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života! Ale ako to, že prišla ku mne matka môjho pána?!" S týmito slovami svedčila o blížiacom sa narodení Ježiša.
Takto dal vlastne Boh vedieť Márii, Zachariášovi a Alžbete o narodení mesiáša prv ako komukoľvek inému. Každý jeden z nich mal absolútne rozhodujúcu úlohu v rámci nasledovania Božej vôle a slúženia Ježišovi. Zachariášova rodina dovolila Márii, aby ostala v ich dome. Ježiš bol počatý v dome Zachariáša.
Alžbeta a Mária boli sesternice z matkinej strany. V zmysle Božej prozreteľnosti však boli sestry, kde Alžbeta bola staršia (Kain) a Mária mladšia (Ábel). V prítomnosti Zachariáša Alžbeta pomáhala Márii. Cez túto spoluprácu Zachariášova rodina obnovila na národnej úrovni nedostatok jednoty medzi matkou a synom, ako tomu bolo v prípade Ley a Ráchel v Jákobovej rodine (Genezis 29-30). To umožnilo, aby mohol byť počatý Ježiš. Po prvýkrát v dejinách sa na zemi mohlo objaviť, oslobodené od Satanových nárokov, cez pripravené lono, semeno Božieho syna - semeno Pravého otca. Týmto spôsobom sa po prvýkrát v dejinách narodil jediný Boží syn, držiteľ pravej Božej lásky.
Mária musela dosiahnuť niečo, čo sa bežným spôsobom nedalo pochopiť a čo vtedajšie zákony nepripúšťali. Mária, Alžbeta a Zachariáš boli duchovne oslovení. Nasledovali Božie zjavenie a bezpodmienečne verili, že je to Božia vôľa a túžba.
Hoci sa Boží syn mohol narodiť na zemi, potreboval ochrannú záštitu, aby mohol vyrastať v bezpečí od satanského sveta a aby mohol plniť vôľu Boha. Boh dúfal, že spomínaní traja ľudia vytvoria v Zachariášovej rodine takýto základ ochrany. Bolo veľa bodov, ktoré bolo treba splniť, aby sa títo traja mohli so všetkou vážnosťou venovať ochrane a slúženiu Božiemu synovi, a tiež bolo rozhodujúce, ako dlho mali zotrvať v jednote medzi sebou.
V Biblii je to zaznamenané: "Mária zostala s ňou asi tri mesiace a potom sa vrátila domov" (Lukáš 1:56). V ďalšej časti Biblie už neexistuje žiadny záznam o tom, že by komunikácia medzi Máriou, Alžbetou a Zachariášom pokračovala. Od toho okamihu, ako Mária opustila dom Zachariáša, sa pre Máriu a Ježiša začali ťažkosti. Rodina Zachariáša mala Ježišovi poskytnúť ochrannú záštitu až do konca.
Onedlho neskôr Jozef zistil, že Mária je tehotná. Aký veľký to musel byť pre neho otras, keď jeho milovaná snúbenica Mária bez toho, aby s ním mala akýkoľvek vzťah, otehotnela po tom, ako bola tri mesiace na inom mieste. Bolo len prirodzené, že sa Jozef Márie pýtal, od koho je dieťa, ktoré nosí pod srdcom. Čo by sa bolo stalo, keby v tej dobe Mária vysvetlila všetko otvorene? Keby všetko vysvetlila otvorene, znamenalo by to zánik rodu. Preto Mária jednoducho povedala, že otehotnela s Duchom svätým.
Tehotenstvo Márie začalo byť viditeľné a ľudia žijúci v okolí si to začali všímať. Čo by sa bolo stalo, keby Jozef vyhlásil, že o ničom nevie? Ale Jozef bol spravodlivý človek. Veril v Božie zjavenie, chránil Máriu a jej otehotnenie vzal na seba. Mária sa vystavila riziku, že sa jej budú vysmievať, lebo otehotnela počas zasnúbenia, ale vyhla sa smrti ukameňovaním.
Jozef, ktorý miloval Máriu, ju na začiatku takto chránil. Hlboko v srdci však nosil veľký bôľ. Keď sa Ježiš narodil, Jozefovo podozrenie o Ježišovom otcovi sa iba zosilnilo a bolesť v srdci sa prehlbovala. Keď Ježiš dorástol, obidvaja sa srdcom od seba stále viac vzďaľovali. Následkom toho narastali rodinné problémy. Ježiša považovali za nelegitímneho syna. Bez ochrany zo strany Zachriášovej rodiny a bez lásky zo strany Jozefa Ježiš vyrastal s neuveriteľnou osamelosťou v srdci.
Ježiš bez nevesty
Ježiš si bol vedomý svojho mesiášskeho poslania a sám nariekal nad touto situáciou a nad tým, akú vážnu prekážku to predstavuje pre splnenie Božej vôle. Mesiáš je pravým rodičom. Aby to mohol naplniť, potrebuje mať svoju skutočnú nevestu. Ježiš mal v samom koreni vyliečiť falošnú lásku, prostredníctvom ktorej Satan zapríčinil pád Evy, keď dospievala ako Adamova sestra. Následne mal Ježiš, ako syn Boží, prijať za svoju nevestu mladšiu sestru niekoho, kto bol v pozícii archanjela. Touto nevestou nemal byť nikto iný ako dcéra Zachariáša - mladšia sestra Jána Krstiteľa. Aby sa niečo také mohlo naplniť vo svete, kde hlavnú úlohu majiteľa a pána hrá Satan, Ježiš potreboval základ ochrany vytvorený na báze absolútnej viery. Nanešťastie situácia vyústila do toho, že celý základ sa okolo neho zrútil.
To by sa nestalo, keby si Zachariáš a Alžbeta, ktorí dostali zjavenie a duchovnú podporu od Boha, zachovali absolútnu vieru. Keby si splnili zodpovednosť, Mária by s nimi ostala v kontakte aj potom, ako strávila v ich dome tri mesiace. Boh si vybral Zachariášovu rodinu ako najlepších predstaviteľov celého sveta s tým, aby Ježiša aj po jeho narodení chránili, slúžili mu a svedčili o ňom, že je mesiáš. Nielenže mali slúžiť Ježišovi ako synovi Božiemu a mesiášovi s úplnou oddanosťou, ale mali sa cez neho učiť Božiu vôľu a absolútne ho nasledovať. Ján Krstiteľ sa okrem toho narodil, aby Ježišovi slúžil, a mal si splniť svoju zodpovednosť a viesť každého k pokániu, k viere Ježiša a k tomu, aby prijal spasenie.
Nanešťastie, hoci Zachariáš, Alžbeta a Ján Krstiteľ spočiatku svedčili o Ježišovi ako o synovi Boha, nebolo preukázané, že by mu horlivo slúžili. Uctievaný kňaz Zachariáš bol jednoducho pozorovateľ. Ján Krstiteľ pôsobil oddelene od Ježiša. Tieto okolnosti bránili ľuďom, aby nasledovali Ježiša a veľmi mu sťažili jeho cestu. Keď táto rodina stratila vieru v Ježiša, vnímali ho ľudskými očami, a preto stratili možnosť, aby mu pomohli získať nevestu.
Nemali by sme zabúdať ani na vplyv, aký mal na Ježiša vzťah Márie a Jozefa. Mária mala cez odškodnenie obnoviť pozíciu Evy a Tamary, a preto mala zostať s Jozefom iba v snúbeneckom vzťahu. Z hľadiska Prozreteľnosti sa nemohli stať manželom a manželkou. Božou túžbou bolo, aby nemali sexuálny vzťah ani pred Ježišovým narodením, ani potom. Jozef po Ježišovom narodení stále miloval Máriu, ale Mária sa mala snažiť od Jozefa oddeliť, aby mohla vychovať Ježiša ako syna Božieho.
Ale skutočné okolnosti to tak ľahko neumožnili. Hoci Márii jej pôvodná myseľ hovorila, že by to nemala robiť, Mária žila s Jozefom sexuálne. Mali deti, čo bolo zopakovaním zlyhania Evy. S touto podmienkou ich ovládol Satan. S výnimkou samotného Ježiša sa všetci, ktorí ho mali chrániť, dostali pod nadvládu Satana: jeho otec, jeho matka, jeho súrodenci typu Ábela (Ján Krstiteľ so svojimi bratmi) a jeho súrodenci typu Kaina (Jozefove deti).
Ježiš vnímaný ľudskými očami
Keď Satan niekoho ovládne, taký človek stráca všetku duchovnú podporu a inšpiráciu. Viera v Boha a zároveň postoj vďačnosti voči Nemu zmiznú. Človek začína vidieť veci ľudskými očami. Mária nepomohla Ježišovi so svadbou, po ktorej túžil. Dokonca sa postavila proti nej. To bola priama príčina, prečo Ježiš nemohol získať svoju nevestu a prečo sa nemohol stať pravým rodičom. Preto bol nútený ísť cestou kríža.
Ježišove slová Márii počas svadby v Galilejskej Káne: "Čo mám s tebou, žena," (Ján 2:4) odhaľujú vyčítavé srdce voči matke, ktorá pomáhala na svadbách cudzích, ale nedokázala pomôcť Ježišovi získať nevestu, čo bola najdôležitejšia požiadavka Prozreteľnosti. V tomto zmysle môžeme pochopiť, prečo sa Ježiš pýtal: "Kto je moja matka, a kto sú moji bratia?" (Matúš 12:48)
Ježiš sa v snahe naplniť svoju misiu a zoči-voči opozícii zo strany Márie, Zachariáša, Alžbety a nakoniec Jána Krstiteľa, vzdal nádeje na ochranu z ich strany. Preto odišiel zo svojho domova, aby našiel nový duchovný základ pre nový začiatok Prozreteľnosti spasenia.
Teraz už bez rodiny a domova si Ježiš sťažoval: "Líšky majú svoje skrýše a nebeskí vtáci svoje hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil" (Matúš 8:20). Po stratení rodinného základu sa ho Ježiš snažil nahradiť. To bol jeho trojročný kurz.
Na konci, keď ľudia neverili a učeníci stratili vieru, Ježiš prijal Satanov útok. Keď sa jeho základ zrútil, nastúpil cestu kríža. Ježiš pôvodne prišiel na zem ako mesiáš, aby požehnal svojich učeníkov a celé ľudstvo. Mal vybudovať bezhriešne Nebeské kráľovstvo. Ale pretože mu neverili, nemohol získať nevestu, nemohol sa stať pravým rodičom a nemohol naplniť svoju misiu. Preto sľúbil, že sa vráti.
Podľa Biblie "čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj na nebesiach". Preto dnes jasne zvestujem túto pravdu o Ježišovi a Márii, aby sa mohli oslobodiť, napriek tomu, že etablované cirkvi, ako sú Katolícka cirkev a protestantské cirkvi, s tým nesúhlasia.
Naplnenie ideálu pravých rodičov
Pán druhého príchodu prichádza, aby doviedol do dokonalosti základ Božej prozreteľnosti obnovenia, ktorý Ježiš zanechal nenaplnený. To znamená, že prichádza ako zárodok pôvodného pravého dieťaťa, aby dokončil ideál stvorenia. Prichádza, aby naplnil ideál pravých rodičov, ktorí sú zdrojom pravej lásky, pravého života a pravej pokrvnej línie Boha. Prichádza na víťaznom základe hlavnej Prozreteľnosti Božej strany až do Ježišových čias. Zároveň stojí na víťaznom základe Ježišovho života a nachádza nevestu, ktorú Ježiš nemohol nájsť. Spoločne sa stávajú pravými rodičmi, ktorí majú spasiť celé ľudstvo.
Cez požehnanie do nových manželstiev, čím dochádza k odovzdaniu Božej pôvodnej pokrvnej línie, budú môcť Praví rodičia poskytnúť spasenie celému ľudstvu. Ľudia sa stanú pravými osobami, zaštepením sa do pravej lásky, pravého života a pravej pokrvnej línie Boha. Mesiáš okrem toho založí pravú rodinu a vytvorí Kráľovstvo nebeské na zemi. V dobe, keď Pán druhého príchodu príde v tele, to budú práve medzinárodné sväté sobáše, prostredníctvom ktorých bude vytvorená táto nová pokrvná línia.
Na úrovni celosvetovej rodiny Pán odškodní to, čo bolo stratené v Adamovej rodine a obnoví pravé synovstvo staršieho syna, pravé rodičovstvo a pravý kráľovský majestát, ktoré sa mali naplniť v Adamovej rodine. Premení tento svet na Nebeské kráľovstvo na zemi pod vládou Boha a otvorí Nebeské kráľovstvo v duchovnom svete s možnosťou zaregistrovania sa. Ľudstvo vstúpi do novej etapy kráľovstva duchovne i fyzicky upriamené na Boha a vytvorí svet víťazstva, slobody, šťastia a jednoty. Vytvorí Nebeské kráľovstvo na zemi a v duchovnom svete, ktoré je Božím ideálom stvorenia. Toto je pohľad Princípu dejín Prozreteľnosti spasenia. Dúfam, že v budúcnosti všetci z vás taktiež prijmete toto radostné nové požehnanie do manželstva.
Vážení poprední predstavitelia verejnosti a milí hostia. Chcela by som vám ešte raz vyjadriť svoju vďaku za to, že ste si našli čas v rámci svojich každodenných povinností a navštívili ste toto dôležité stretnutie. Dúfam, že dokážete jasne porozumieť orientácii dejín Prozreteľnosti, aby ste sa mohli stať pravými vedúcimi osobnosťami spoločnosti a aby ste dokázali vytvoriť svet mieru. Boh požehnaj vás i vaše rodiny.
Ďakujem vám.
 
Hodnotenie čitateľov: / 4
SlabéVynikajúce < Pred.
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer