spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Vyhlásenie veku kráľovstva mieru

Vyhlásenie veku kráľovstva mieru PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2011
____________________
Vyhlásenie veku kráľovstva mieru
(Prejav reverenda Son Mjong Muna k členom Kongresu Spojených štátov, 23. marca 2004, Kapitol, Washington, DC, USA)

Vážení členovia senátu a snemovne reprezentantov Spojených štátov, náboženskí predstavitelia z celého sveta, významní hostia:

Rád by som vám vyjadril svoju úprimnú vďačnosť za to, že ste sa tu dnes večer zišli v takom veľkom počte napriek vášmu intenzívnemu programu.

Dámy a páni!

Počiatočným bodom pri rozmotaní klbka problémov, ktorým dnes ľudstvo čelí, je určité poznanie Boha, Otca celého stvorenia a na tomto základe vybudovanie pravých rodín, ktoré žijú s Bohom. To nás vyzýva pozvať Boha do našich rodín a žiť s Ním, no nie ako nejakého pojmu, ale ako konkrétneho Rodiča nás všetkých. Preto musíme najskôr objasniť vzťah Boha a ľudí. Boh je pôvodom pravej lásky, pravého života a pravej rodovej línie. Je pravým rodičom všetkých ľudí.

Keby ľudia neboli padli, dospeli by sme k dokonalosti v pravej láske Boha ako Jeho pravé deti a žili by sme vo vzťahu k Nemu ako nášmu rodičovi. Božím zámerom pre dokonalých ľudí bolo spojiť ich ako pravých manželov, ktorí budú plodiť a vychovať pravé deti. Takto budú môcť žiť v kráľovstve neba na zemi a potom večne spolu ako rodiny v nebeskom svete v Nebeskom kráľovstve. Na chvíľu sa nad tým zamyslite. Keby váš otec išiel do pekla a iba vaša matka by išla do neba, aké by to bolo nebo? Ak by mali vaši rodičia ísť do pekla a iba deti by išli do neba, dalo by sa to nazvať nebom? Nebeské kráľovstvo je tam, kde žije celá rodina spolu vo večnom kráľovstve mieru. Rovnako na zemi bude Boh prebývať tam, kde celá rodina vytvorila kráľovstvo neba. V takej rodine zapustí korene svet pôvodného ideálu Boha, kráľovstvo neba na zemi. Ako teda máme privodiť toto rodinné nebo na zemi?

Po prvé, každý člen rodiny musí zdokonaliť svoju individuálnu povahu. Každý sa musí zbaviť padlej povahy, ktorá prechádzala od Pádu z generácie na generáciu, a má dosiahnuť úplnú zrelosť svojho charakteru. Inak povedané, každý musí zvíťaziť v zápase ducha a tela. Svet harmónie potom prinesie plody v povahe každého dokonalého jedinca - stav jedného srdca, jednej mysle a ducha. Padlá prirodzenosť, ktorá spôsobuje žiarlivosť, závisť, lakomstvo, nenávisť a všetky ostatné zlá, už nikdy nezapustí korene v osobe, ktorá dosiahla takýto stav.

Odhodiť padlú povahu nie je ľahké. Padlí ľudia kolíšu aj vtedy, keď chcú prekonať zlozvyky nahromadené za pomerne krátke rozpätie zopár rokov či desaťročí - ako je to s fajčením alebo pitím. Nemôžeme teda očakávať, že bude ľahké odhodiť padlú povahu, keď ju dedíme od predkov po tisíce, ba desaťtisíce rokov.

Snaha človeka samotného na to nestačí. Aby sme to dosiahli, musíme stáť na základe absolútnej viery, Boha akceptovať ako svoju vertikálnu os, a celý svoj život o to bojovať. Aj tak je to ešte stále ťažký boj. Nemôžeme si ani pomyslieť, že vyhráme, kým nedosiahneme stav absolútnej lásky k Bohu, kým Ho nebudeme milovať ešte viac než vlastných rodičov a deti, a kým Mu nebudeme slúžiť ako svojmu Pravému rodičovi. Nemôžeme sa nádejať, že boj vyhráme bez základu absolútnej poslušnosti voči Bohu, bez nasledovania Boha aj za cenu vlastného života.

V tomto je dôvod, prečo náboženstvá kladú na najvyššie miesto pôst, pohlavnú zdržanlivosť, obetavosť a pokánie. Musíme prejsť znovuzrodením, pretvoriť sa do novej osoby, v ktorej môže prebývať nebo a s ktorou môže duchovný svet spolupracovať. Nemalo by v nás byť nič, za čo by sme sa mali hanbiť - ani keby bol celý náš život odhalený pred Božím stvorením. Náš charakter má byť taký priamočiary, aby Božia milosť na nás žiarila ako poludňajšie slnko bez vrhania čo i len toho najmenšieho tieňa. Potom satan od nás navždy utečie.

Po druhé, tí, ktorí dosiahnu dokonalý charakter, sa spoja a založia pravé rodiny. Členovia týchto rodín spolupracujú na ustanovení tzv. štyroch veľkých oblastí srdca. Takéto rodiny sa podobajú jedincovi s úplnou jednotou ducha a tela. Povedal som, že nebeské kráľovstvo je miesto, do ktorého môžeme vstúpiť len ako rodina. No nie každá rodina má automaticky právo vojsť do neba. Potrebujete na to základ, aby ste sa stali pravou rodinou a zavŕšili štyri veľké oblasti srdca. Do kráľovstva neba môže vojsť pravá rodina, ktorá sa skladá z pravých jedincov, ktorí naplnili štyri veľké oblasti srdca v sebe, a ktorí sú z rodovej línie Boha.

Čo myslím pod štyrmi oblasťami srdca? Mienim tým dokonalosť srdca rodičov, srdca manželov, srdca detí a srdca súrodencov. Nachádzame to v pravej rodine spojenej Božou pôvodnou pravou láskou, pravým životom a pravou rodovou líniou, ktoré prechádzajú nepoškvrnenou líniou troch pokolení za sebou - starých rodičov, rodičov a ich detí. Láska rodičov a detí tu zakladá vertikálny vzťah vrchného a spodného. Láska manželov tvorí horizontálny vzťah, ktorý privádza pravé a ľavé do konečnej jednoty a láska súrodencov vytvára vzťah predného a zadného. Takto už ideál Božieho stvorenia nebude len nejakou predstavou či snom. Naplnením štyroch veľkých oblastí srdca sa stane dokonalou skutočnosťou pre všetky rodiny.

Oblasť rodičovského srdca ľudia prirodzene dosiahnu vtedy, keď splodia deti a budú ich vychovávať s pravou láskou. Je to teda srdce, ktoré dáva rodičom schopnosť mať pravú lásku k deťom. Bez detí nemôže mať nikto lásku rodiča.

Ďalšia oblasť, oblasť manželskej lásky, je vzťahom lásky, ktorá rozširuje pravú líniu. V nej sú manželia vďační jeden druhému, že ich partner ustanovil za majiteľa lásky. Dávaním a prijímaním s ním sa učia pravej láske. Prežívajú školu pravej lásky, keď manžel žije pre manželku, aj keď by mal obetovať svoj život pre ňu, a manželka nasleduje manžela s rovnakým srdcom, akým nasleduje Bohu. Dokonalosť vzťahu manželov je možná len na tomto základe.

Keď v svadobnú noc ženích a nevesta s Božím požehnaním zdieľajú lásku, dedia palác pravej lásky, pravého života a pravej línie. Manželka prijíma, v osobe manžela, ideálneho syna Boha, ktorý je zároveň aj starším bratom neba, manželom neba a rodičom neba. Manžel je v obdobnej pozícii prijímaním svojej manželky. Keď sa oblasť manželskej lásky dokonale naplní, aj vzťah manželov bude absolútny, jedinečný, nemenný a večný, pretože aj Boh je absolútny, jedinečný, nemenný a večný. Termín "rozvod" preto nemôže ani len existovať. Budú žiť šťastne, naplnení len vzájomnou úctou a láskou.

Po ďalšie, ako opísať srdce detí a ako ho získať? Rodičia sú stredobodom rodiny, zaujímajú v nej pozíciu Boha. Dieťa sa nemôže narodiť bez rodičov. Vzťah rodič-dieťa preto nie je vytváraný ľudskou morálkou, ale nebeskou. Vzťah rodiča a dieťaťa je preto vzťahom vertikálnym, nie horizontálnym. Nie je to vzťah, ktorý by mohlo zásadne zmeniť úsilie človeka, ale je to vzťah absolútneho a večného osudu (určenia).

Deti prežívajú a učia sa srdcu pravej lásky v poslušnosti voči svojim rodičom v každodennom živote, pričom ich stavajú do vyššej pozície než seba. Prirodzenou cestou pochopia, že láska, život a rodová línia, ktoré dedia od svojich rodičov, pramenia v Bohu. Deti, ktoré takýmto spôsobom pozorujú svojich rodičov a učia sa od nich, vyrastú a stanú sa manželmi bez padlej povahy. Napokon sami dosiahnu postavenie pravých rodičov. Sférický pohyb rodinnej jednotky, ktorý vytvárajú jej členovia neustálym opakovaním vzoru troch pokolení, je základným modelom pre vytvorenie kráľovstva neba.

Napokon, oblasť srdca súrodencov sa začína bratmi a sestrami žijúcimi ako rodina nasledovaním tých istých pravých rodičov. Už som povedal, že srdce súrodencov zakladá vzťah prednej a zadnej strany. Pravými rodičmi sú muž a žena, ktorí svojim životom stelesňujú pravdu. Deti, ktoré žijú nasledovaním takýchto rodičov, sa prirodzene učia disciplíne nebeskej morálky a etiky medzi súrodencami.

Bude to krásny pohľad, keď mladší brat nasleduje staršieho a ctí si ho ako svojho otca, a starší brat sa s milujúcim srdcom stará o mladšieho. Starší brat predstavuje "prednú" stranu a mladší "zadnú". Starší reprezentuje otca, kým mladší matku. Dokonalosť oblasti srdca súrodencov je základom pre všetkých ľudí, aby mohli žiť v láske a službe pre iných.

Vážení hostia, ako narastá počet rodinných kráľovstiev pravého mieru zdokonaľovaním štyroch veľkých oblastí srdca, vzniknú kmeňové kráľovstvá pravého mieru, národné kráľovstvá pravého mieru a napokon svetové kráľovstvo pravého mieru. Takto sa uskutoční pôvodný svet ideálu Boha, kráľovstvo neba na zemi, večné kráľovstvo mieru na zemi. To tu dnes vyhlasujem. Ľudstvo žilo bez konkrétneho poznania, že založenie pravých rodín je najzávažnejším, najzákladnejším príkazom neba.

Dnes sa začína nová epocha. Po celom svete veľkými skokmi narastá počet ľudí, ktorí prijali moje učenie a s rozhodnosťou pracujú na vytvorení kráľovstva mieru. Nebo a zem sa otriasajú volaním inšpirovaných mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní vytvoriť pravé rodiny, aj keby museli obetovať svoj život na ochranu svojej čistoty. Vo svete už nachádzame stovky miliónov požehnaných rodín. Tieto rodiny sú oporou pre tento svet, v ktorom prudko upadá etika a morálka.

A to ešte nie je všetko. Duchovný svet je o krok vpredu, on začína vek mierového kráľovstva. Počnúc piatimi veľkými svätcami, zakladateľmi náboženstiev, viac než 120 miliárd požehnaných rodín sa dňom i nocou snaží v spolupráci s nami na zemi pripraviť deň, ktorý prichádza. Podľa princípu stvorenia sa má Boží ideálny svet dosiahnuť najskôr na zemi. Hoci sú ľudia potomkami pádu, nekonečná láska Boha a spolupráca duchovného sveta nám umožňujú pochopiť povahu nebeského kráľovstva. Pochopte, prosím, že nastal čas naplniť revolúciu pravej lásky úžasných rozmerov. Nech nám ako príklad slúžia udivujúce výsledky dosiahnuté v duchovnom svete.

Aj pre vás nadišla doba, aby ste otvorili svoje srdcia a prijali tajomstvá, ktoré cez mňa nebo zjavuje v tomto veku. V istom zmysle som človekom s fyzickým telom, ktorý žije tak ako každý z vás. No z hľadiska Božej prozreteľnosti som vyslancom Boha poslaným na zem s Jeho plnou mocou. Vyslal ma splniť Jeho príkaz a zachrániť šesť miliárd ľudí, obnoviť ich pôvodnú dobrú povahu, s ktorou boli stvorení, a voviesť ich do neba.

Päť veľkých svätcov a mnohí iní vodcovia, dokonca komunistickí vodcovia ako Marx a Lenin, ktorí spáchali všemožné surovosti a vraždy tu na zemi, a diktátori ako Hitler a Stalin, našli v mojom učení silu, napravili svoje cesty a prerodili sa na nových ľudí. Cisári, králi a prezidenti, ktorí užívali hojnosť a moc tu na zemi, ba aj novinári svetovej povesti, sa teraz stávajú predvojom a piliermi revolúcie pravej lásky. Spolu poslali na zem rezolúciu, v ktorej vo svetle môjho učenia o ideáli pravej rodiny vyjadrujú svoje odhodlanie. Celému nebu a zemi vyhlásili, že reverend Son Mjong Mun nie je nikto iný ako spasiteľ, mesiáš, Navrátený pán a Pravý rodič ľudstva. Táto rezolúcia bola rozšírená do všetkých kútov sveta.

Vážení hostia, teraz je to už len otázkou času. Pozrite sa na svet. Vidíte niečo, čo by vám dávalo ozajstnú nádej do budúcnosti? Skôr či neskôr musíme všetko odovzdať našim potomkom a opustiť tento svet. Aký dar by mohol byť vzácnejší než dar dovŕšenia ideálu rodiny vo vašej vlastnej rodine ako záruky večného mieru a šťastia pre vaše deti? Nikto, kto má takú príležitosť, by určite nemal zaváhať a mal by prevziať úlohu vytvorenia kráľovstva mieru na zemi, na ktoré Boh čakal tisícky rokov.

Dosiahol som už pokročilý vek 85 rokov, rátajúc to ako Kórejčania. No aj naďalej budem pracovať tvrdšie než ktokoľvek iný až do dňa, kým nebude zem zaplavená Božími pravými rodinami, kým na Blízkom východe nezmĺknu zbrane a neprenechajú miesto ohňostrojom mieru a radosti, a až kým sa z Kórey neozve hlasné "Manse" (zvolanie na večné víťazstvo) pre zjednotenie mojej domoviny, ktoré bude ako ozvenu počuť cez Tichý oceán až do Ameriky. Dúfam, že vy všetci, ktorí sa zúčastňujete na tomto obrade ako vedúci predstavitelia 6 miliárd ľudí tohto sveta, spojíte svoje ruky s mojimi. Vyzývam vás, aby ste sa postavili do čela budovania toho, čo je pôvodným Božím ideálom a túžbou celého ľudstva - Kráľovstvo mieru na tomto svete.

Ďakujem vám za pozornosť.

____________________
Zmenené ( 28.12.2011 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer