spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Boh, ženy a pravé rodiny

Boh, ženy a pravé rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2009
____________________
Boh, ženy a pravé rodiny
(Prejav pani Hak Ča Han Munovej z 28. júla 1993 v Kongrese USA, Washington, DC)

Vážení senátori, členovia Kongresu, vážení hostia, dámy a páni. Chcela by som vám úprimne poďakovať za to, že ste dnes prišli. Ako predstavitelia tohto veľkého národa máte zodpovednosť priviesť túto krajinu a svet do budúceho tisícročia. Prísľub mierovej a prosperujúcej budúcnosti priamo závisí od spoločných krokov, ktoré dnes podnikneme.

Ako všetci vieme, súčasný svet nie je svetom mieru a šťastia, ale svetom konfliktov a zúfalstva. Sme svedkami rozpadu našich rodín a morálneho úpadku našej spoločnosti. Diskutujeme neprestajne o týchto problémoch, a predsa nenachádzame ich riešenie. Prečo? Je to preto, lebo skutočné riešenie musí zahŕňať Boha a zaoberať sa koreňom daného problému, nielen jeho symptómami.

Aby sme našli tento koreň, musíme najprv poznať Boží účel stvorenia a uvedomiť si, ako ďaleko sme od tohto pôvodného ideálu.

Boží pôvodný ideál
Božím účelom stvorenia sveta bolo prežívať pravú lásku. Boh stvoril prvých ľudských predkov, Adama a Evu, aby sa zdokonalili prostredníctvom pravej lásky a aby potom ako praví rodičia vytvorili dokonalú rodinu pravej lásky, pravého života a pravej rodovej línie.

Ak by sa Boží ideál pravej lásky uskutočnil v Adamovej rodine, nepotrebovali by sme mesiáša. Prvá rodina by bola vzorom pre všetky budúce rodiny a rozšírila by sa na rod, národ a do celého sveta. Bol by to svet pravej lásky, Božie kráľovstvo na zemi.

Nesprávny začiatok ľudských dejín
Nanešťastie sa tento ideál nikdy nenaplnil. Biblia učí, že Pád človeka zahrňoval stratu celej Adamovej rodiny. Po prvé, bola stratená pozícia pravého rodiča, keď sa Adam a Eva stali falošnými rodičmi na základe falošnej, egocentrickej lásky so Satanom. Po druhé, bola taktiež stratená pozícia pravých detí, keď Kain zavraždil Ábela.

Pretože sa prvá rodina stala modelom egocentrickej lásky a rozmnožila zlo a nie dobro, tým Adam a Eva odovzdali svojim potomkom falošný život a falošnú rodovú líniu. Takto vznikol falošný svet.

Preto musela začať Božia prozreteľnosť spásy. Boh potreboval muža a ženu, reprezentujúcich Adama a Evu, ako pravých rodičov upriamených na Božiu pravú lásku, aby sa mohla vytvoriť pravá rodina podľa Jeho pôvodného plánu.

Vzor pre zmierenie
Boh v snahe obnoviť pôvodnú rodinu pracuje opačným spôsobom, ako sa udial Pád, aby znovu získal nárok na pozíciu pravých detí prostredníctvom jednoty Kaina a Ábela, a potom na pozíciu pravej matky a pravého otca. Tento model zmierenia Kaina a Ábela, ako základ pre obnovenie pravých rodičov, používal Boh počas dejín obnovenia ako svoj stály vzorec.

Boh po Páde rozdelil padlé ľudstvo na dve "bratské" strany - na Kaina, symbolizujúceho Satana, a na Ábela, symbolizujúceho Boha, aby odstránil nenávisť pochádzajúcu z Pádu.

Keď Kain napadne Ábela, Božou stratégiou pre Ábela je, aby to s láskou vydržal a potom objal Kaina a obnovil stratené požehnanie. Naplnením toho Božia strana zvíťazila nad Satanovou a pozícia Boha bola obnovená. Nasledujúc tento vzor muži a ženy na strane Boha nesmierne trpeli a náboženstvo na čele Božej prozreteľnosti neustále zažívalo Satanovo najkrutejšie prenasledovanie.

Miesto, kde pracuje Boh
Dámy a páni, pretože nezákonná, egocentrická láska narušila prvú rodinu, sebectvo a chamtivosť ovládli postupne ľudské dejiny. Božie dielo obnovenia začína na individuálnej úrovni. Satan to vie, a tak aj on zameriava svoje úsilie na individuálnu úroveň. Preto sa egocentrický individualizmus stal dominantným spôsobom života v týchto posledných dňoch.

Ľudia pociťujú narastajúce odcudzenie vo vzťahu k svojim blížnym a majú malý zmysel pre zodpovednosť za blaho svojej krajiny, spoločnosti, či dokonca za svoje vlastné rodiny.

Zvyšujúca sa rozvodovosť naznačuje, že manželia a manželky cítia malú zodpovednosť za svoje manželstvo; rodičia nepreberajú riadnu zodpovednosť za svoje deti; a jednotlivci zbavení akéhokoľvek zmyslu pre ľudskú dôstojnosť nie sú schopní prevziať zodpovednosť ani sami za seba.

V 60-tych rokoch idealistická mládež odmietla materializmus, ktorý ju obklopoval, a hľadala lásku a mier, ale postupne sa aj ona zriekla morálky a zodpovednosti. V súčasnosti naša spoločnosť následkom toho trpí: drogy, promiskuita, zločinnosť a samovraždy.

Boha z toho všetkého najviac trápi zneužívanie sexuálnej lásky vo forme voľného sexu. Láska vzniká, ak je podnietená nepoškvrneným citom, ale voľný sex ničí čistotu citov. Koľkých z nás zasiahla krutosť nevery a rozvodu? Kde je Boh vo všetkých tých dobrodružstvách jednej noci? A čo hrôza, ktorú prežívajú deti sexuálne zneužité svojím rodičom?

Aj keď počet mŕtvych na AIDS denne stúpa, naše školy rozdávajú kondómy učiac mýty o bezpečnom sexe, pričom podľahli populárnemu tvrdeniu, že predmanželský sex je nevyhnutný. Spoločnosť, ktorá toleruje promiskuitu, je v absolútnom protiklade s Božou vôľou. V realite, tam, kde je voľný sex, homosexualita, drogy a alkoholizmus, je svet pravej lásky naozaj veľmi vzdialený.

Spôsob života ľudí, ktorí konajú Božiu vôľu, sa však od tohto životného štýlu líši o 180 stupňov. Tých, ktorí si zvolili duchovnú cestu sebaobetovania, všetci ostatní v celých dejinách kruto odmietali a prenasledovali.

Dôkazom je Cirkev zjednotenia, ktorej členovia sa snažia o život čistoty a sebaobetovania. Napriek silnému celosvetovému prenasledovaniu, skutočnosť, že vo vojnou rozdelenej Kórei sme boli úplne neznámi a za iba 38 rokov sme sa stali celosvetovým náboženským hnutím, svedčí o neustálom Božom vedení a podpore.

Obnovenie pravej rodiny
Dámy a páni, náboženstvo učí, že sa nesprávne konanie sa platí. V Božom princípe hovoríme o náhrade za nesprávne konanie ako o „platení odškodnenia“.

Aby padlá Eva mohla napraviť svoje nesprávne konanie, bolo potrebné, aby prevzala na seba celú zodpovednosť. Mala zmeniť svoje konanie počas Pádu tým, že by pomáhala vytvoriť jednotu medzi Kainom a Ábelom, čím by sa vytvoril základ pre obnovenie pravých rodičov.

Ábel bol Božím predstaviteľom a Kain, uvedomiac si to, sa mal s s ním zjednotiť. Avšak tým, že Kain zabil Ábela, bola zničená akákoľvek šanca na obnovu Adamovej rodiny. Preto Boh musel čakať na inú ženu, ktorá by naplnila odškodnenie za padlú Evu.

Jednou z týchto zvláštnych žien spomínaných v Biblii je Rebeka, Izákova manželka. Rebeka ako matka Jákoba a Ezaua mala v Izákovej rodine rovnakú pozíciu ako Eva v Adamovej rodine.

Na rozdiel od Evy však Rebeka pochopila Božiu prozreteľnosť a pomohla svojmu druhému synovi Jákobovi získať požehnanie určené pre prvého syna Ezaua. Keď požehnanie prešlo na mladšieho brata, chcel Ezau zabiť Jákoba, tak ako Kain zabil Ábela. Ale s Rebekinou pomocou sa títo bratia nakoniec zmierili a vrúcne objali.

Toto zmierenie bolo pre Boha veľkým víťazstvom. Avšak predstavovalo iba symbolické očistenie Božej rodovej línie. Substanciálne očistenie Jeho rodovej línie sa muselo uskutočniť v lone. Preto sa odohral Tamarin paradoxný príbeh. Keď pochopíme, že Támar, podobne ako Rebeka, bola v pozícii padlej Evy, budeme môcť pochopiť aj to, prečo Ježiš pochádzal z jej rodovej línie, z Júdovho kmeňa.

Támar počala s Júdom, svojím svokrom, dvojčatá Fáresa a Záracha. Biblia nám hovorí, že títo dvaja synovia zápasili dokonca už v lone o pozíciu prvorodeného. Keď Támar rodila, objavila sa Zárachova ruka prvá a pôrodná baba mu priviazala okolo zápästia červenú niť. Potom Zárachova ruka zmizla znovu v lone a Fáres, mladší, sa narodil ako starší! Takto mladší syn dokonca pred narodením nenásilným spôsobom obnovil pozíciu prvorodeného.

Z hľadiska konvenčnej morálky sú príbehy Rebeky a Támar prinajmenšom sporné. Ako môžeme vidieť, Boh ich požehnal za ich úlohu získania svojej línie od Satana, aby sa mohol narodiť Ježiš.

Z tej Júdovej rodovej línie sa o 2000 rokov neskôr narodila Mária, matka Ježiša. Máriinou zodpovednosťou bolo zjednotiť postavy typu Kaina a Ábela na rodinnej, rodovej a národnej úrovni pomocou primeraného odškodnenia a obnovenia pozície staršieho syna. V tom čase bolo zvykom ukameňovať na smrť každú ženu, ktorá otehotnela mimo manželstva. Riskujúc svoj život Mária odpovedala na Božie zavolanie a počala Ježiša.

Na základe Máriinej viery a zásluh Rebeky a Támar si Satan nemohol robiť nároky na Ježiša v Máriinom lone. Ježiš sa narodil v pozícii pravého syna v úplnej a priamej Božej rodovej línii.

Preto je Ježiš jednorodeným synom Božím, najsvätejším zo všetkých svätých a predkom Božej pravej rodovej línie. Jeho narodenie predstavovalo ukončenie veku Starého zákona na národnej úrovni a úsvit veku Nového zákona na celosvetovej úrovni.

Od Starého zákona k Novému zákonu
Mária mala taktiež zodpovednosť vybudovať jednotu medzi Ježišom, ktorý bol v pozícii Ábela, a jeho starším bratrancom Jánom Krstiteľom, ktorý bol v pozícii Kaina. Ján mal veľa nasledovníkov a všetci si ho vážili. Táto jednota bola nevyhnutným predpokladom, aby izraelský národ spoznal v Ježišovi mesiáša.

Táto jednota Kaina a Ábela by položila základ pre svadbu Baránka. Ježiš by bol pravým otcom ľudstva a jeho nevesta by bola pravou matkou ľudstva. Božie kráľovstvo by bolo konečne vytvorené na zemi. Avšak Ján sa nezjednotil s Ježišom, aj keď dostal jasné zjavenie v čase krstu Ježiša. Bez Jánovej podpory bolo pre židov nemožné veriť a nasledovať Ježiša. Preto Ježiš sám nastúpil strastiplnú cestu svedčenia o sebe.

Konfrontovaný s nevierou Izraela sa Ježiš rozhodol dať svoj život, aby dosiahol pre ľudstvo duchovné spasenie. Vedel však, že Kristus bude musieť prísť znovu, aby okrem duchovného spasenia priniesol aj fyzické alebo pozemské spasenie.

Preto sa myseľ môže približovať k Bohu cez Ježiša, kým telo je naďalej pokúšané zlom. Dokonca i svätý Pavol si zúfal nad rozporom medzi túžbami tela a túžbami ducha.

Mnohí veľkí kresťanskí evanjelisti tiež trpeli týmto rozporom. Na úsvite veku Splneného zákona je rozhodujúcou úlohou dosiahnuť aj fyzické, aj duchovné spasenie. To si však vyžaduje Pána Druhého príchodu.

Nevyhnutnosť jednoty
Aby Boh mohol pripraviť Druhý príchod, musel byť vytvorený základ úspešného zmierenia Kaina a Ábela na svetovej úrovni. Táto Prozreteľnosť sa uskutočnila prostredníctvom udalostí súvisiacich s II. svetovou vojnou. Kresťanské spojenecké vojská stáli v pozícii Ábela. Krajiny Osi, pod vplyvom nacionalistického militarizmu, stáli v pozícii Kaina.

Ihneď po víťazstve Spojencov krajiny v pozícii Ábela objali porazené krajiny a dosiahol sa veľký pokrok pri vytváraní zjednoteného sveta mieru v centre s kresťanstvom. Na tomto základe mohol Boh poslať Pána Druhého príchodu.

Napriek celej tejto príprave sa Božia prozreteľnosť v tom čase nenaplnila. Boží zástupca prišiel, aby priniesol Jeho slovo, ale stretol sa s obrovským prenasledovaním a s takmer všeobecným nepochopením. Bolo to obdobné s Ježišovou situáciou pred 2000 rokmi. Ako v Ježišovom čase očakávali Izraeliti Druhý príchod Eliáša na ohnivom voze zostupujúcom z neba, tak aj kresťania si predstavovali, že pri Druhom príchode sám Ježiš zostúpi na oblaku z oblohy.

V tomto kritickom čase po II. svetovej vojne Boh dal pokyn môjmu manželovi, aby priniesol kresťanom v Kórei nové posolstvo pravdy. Kórejskí kresťanskí predstavitelia však odmietli možnosť, že by on, nenápadný mladý muž, bol vyvolený, aby priniesol toto nové posolstvo.

Namiesto toho, aby sa s ním títo náboženskí predstavitelia zjednotili, začali žiarliť na rastúci počet jeho nasledovníkov. Slepo išli proti môjmu manželovi bez toho, aby ho vypočuli. Dokonca rozširovali o ňom lži. Chýry o sexuálnej zvrátenosti a chamtivosti, ktoré sú v úplnom protiklade s jeho učením, ho mali morálne zničiť a pošpiniť jeho povesť. Takto svet nanešťastie odmietol Božieho predstaviteľa a vyhnal ho do púšte.

Pretože sa po II. svetovej vojne kresťanstvo nezjednotilo s mojím manželom, začala upadať morálna autorita kresťanských cirkví. Amerika a iné kresťanské krajiny sa dostali do vážnych kultúrnych a spoločenských kríz.

Takto sa začala studená vojna. Svet sa znovu rozdelil na svetové sféry Kaina a Ábela, tak ako to bolo počas II. svetovej vojny. Komunizmus popierajúci Boha, rovnako ako zlodej naľavo popieral Ježiša, predstavoval svet typu Kaina. Kresťanské demokracie, ktoré uznávali existenciu Boha, predstavovali zlodeja napravo a svet typu Ábela.

Prvým konfliktom bola Kórejská vojna, v ktorej 16 krajín slobodného sveta bojovalo pod dohľadom OSN. Až v roku 1988 sa 160 súperiacich členských krajín OSN zjednotilo na olympiáde v Soule. Nakoniec sa v roku 1991 Severná a Južná Kórea, predstavujúce svetovú úroveň oblastí Kaina a Ábela, stali zároveň členmi OSN ako 160. a 161. člen.

Táto číselná zhoda okolností a svetové zmierenie nastali v Kórei, pretože Kórea je národom, do ktorého Boh poslal pravých rodičov.

Počas 40-ročného obdobia studenej vojny bojoval môj manžel za to, aby sa odstránili bariéry na všetkých úrovniach, aby znova vybudoval stratený základ pre prijatie mesiáša. Celé desaťročia bol môj manžel úplne nepochopený. Tri roky ho väznili v komunistickom koncentračnom tábore. Spolu bol šesťkrát neoprávnene uväznený za to, že konal Božie dielo. Okrem toho si masmédia robili z neho posmech a predstavovali ho ako netvora, ktorý vymýva mozgy mladým ľuďom pre svoj vlastný prospech.

Môže niekto nesúhlasiť, ak poviem, že reverend Mun je najprenasledovanejším náboženským predstaviteľom na svete? Bolí ma srdce, keď myslím na to, ako môj manžel trpel. Ale on ma vždy utešoval a uisťoval ma, že Boh hlboko súcití s tými, čo sú prenasledovaní za to, že konajú Jeho dielo.

Môj manžel a ja sme odhodlane kráčali cestou odškodnenia alebo zaplatenia, aby sme obnovili zlyhania minulosti. Prvých 20 rokov kráčal môj manžel cestou odškodnenia veku Starého zákona v centre s kórejským národom a Cirkvou zjednotenia, ktoré reprezentovali izraelský národ a judaizmus pred 2000 rokmi. Na základe tohto úsilia sme v roku 1960 uskutočnili Svätú svadbu Pravých rodičov na národnej úrovni.

Potom sme spolu s manželom prišli v roku 1971 do Ameriky. Táto krajina zohráva veľmi dôležitú úlohu v prozreteľnostnej úlohe vďaka jej úzkemu vzťahu z kresťanstvom, judaizmom a Izraelom. Preto sme počas ďalších 20 rokov v Spojených štátoch kráčali cestou odškodnenia, aby sme naplnili vek Nového zákona a začali vek Splneného zákona.

Berúc do úvahy, že prozreteľnosť Starého, Nového a Splneného zákona majú byť naplnené v centre s pravými rodičmi, potom Izrael, USA a Kórea zdieľajú spoločný osud ako vyvolené krajiny. Preto USA, predstavujúce kresťanské krajiny, a slobodný svet majú pracovať na zjednotení ateistickej komunistickej Severnej Kórey a demokratickej a kresťanskej Južnej Kórey.

Dámy a páni, USA si musia uvedomiť, že Boh požehnal ich krajinu nie iba pre nich, ale pre celý svet. Otcovia krajiny neprišli do Ameriky pre bohatstvo. Prišli, aby nasledovali Boha a viedli úprimný kresťanský život viery. Ak USA zabudnú na dôvod, prečo boli požehnané, tak požehnanie stratia. Môj manžel a ja chceme tomu zúfalo zabrániť. Musíme spasiť USA.

Čo ponúka Cirkev zjednotenia?
Boh umožnil môjmu manželovi a mne pochopenie síl pôsobiacich v Jeho prozreteľnostnej histórii. Pravda, ktorú Boh zjavil môjmu manželovi, je obsiahnutá v Božom princípe.

Keď sa pozeráme na dejiny ľudstva a príbehy v Biblii z prozreteľnostného hľadiska, Boží princíp nám dáva odpovede na otázky, ktoré zostávali nevyriešené celé tisícročia. Ľudia, ktorí s úprimným záujmom študovali jeho obsah, zistili, že je to skutočný dar od Boha, ktorý nám poskytuje jedinečné riešenia problémov, pred ktorými dnes stojí naša spoločnosť.

Dokonca i v bývalých komunistických krajinách našli vládni predstavitelia a tisíce mladých ľudí prameň pre obnovu svojho života v našom učení. Oslobodení od útlaku komunistickej ideológie hľadajú konečne duchovnú pravdu, aby mohli viesť svoje krajiny.

Keď bol kresťanský základ po II. svetovej vojne stratený, musela sa Božia prozreteľnosť predĺžiť o 40 rokov až do roku 1992. Preto sme s manželom v apríli 1992 založili Federáciu žien za svetový mier.

V tom istom roku som so srdcom pravej matky navštívila 12 krajín vrátane tých, ktoré počas II. svetovej vojny predstavovali celosvetového Kaina (Nemecko, Japonsko a Taliansko) a Ábela (USA, Veľká Británia a Francúzsko). V týchto krajinách, ako aj v Rusku a Číne, som prehovorila k viac ako miliónu predstaviteliek, aby sa zjednotili a vytvorili tak základ pre prijatie pravých rodičov.

Na tomto základe môj manžel a ja môžeme teraz prehlásiť príchod Splneného zákona ako prví praví rodičia. Našou túžbou je, aby každý nasledoval náš príklad a taktiež sa stal pravým rodičom.

Kľúčová úloha žien
Prišiel čas, aby každá rodina prevzala na seba mesiášske poslanie a pomohla dokončiť dielo spásy na celom svete. Po obnovení vašej rodiny bude ďalej potrebné obnoviť vašu komunitu, kmeň a národ. My nazývame tento proces „kmeňové mesiášstvo“. Vo veku Splneného zákona bude úloha matky rozhodujúca. Musí zjednotiť svoje deti s manželom a spojiť celú rodinu s Pravými rodičmi. Vyslali sme už do sveta tisíce misionárov s poslaním kmeňového mesiáša. Čoskoro sa dosiahne pôvodný ideál rodiny na celom svete.

V každej úplnej rodine budú starí rodiča v pozícii kráľa a kráľovnej, reprezentujúc Boha a dobrých predkov. Rodičia budú v pozícii kráľa a kráľovnej, predstavujúc súčasné ľudstvo, a deti budú v pozícii princov a princezien, predstavujúc všetkých budúcich potomkov. Keď sa všetky tri generácie zjednotia, minulosť, súčasnosť a budúcnosť budú žiť spolu v harmónii.

S týmto poznaním mám taktiež veľkú česť oznámiť vám, že sa vytvorila prvá pravá rodina. Môj manžel a ja spolu s našimi 13 deťmi a 20 vnúčatami sme sa absolútne oddali službe Bohu a ľudstvu. Tieto tri generácie vytvárajú na rodinnej úrovni hlavný koreň (starí rodičia), hlavný kmeň (rodičia) a hlavný výhonok (deti) „Stromu života“, o ktorom sa hovorí v Biblii. Je našou úprimnou nádejou, že sa symbolicky naštepíte na tento strom a spojíte sa s nami v našom úsilí vytvoriť ideálny národ a svet.

Ako svet vstupuje do veku Splneného zákona, naplníme Boží pôvodný účel stvorenia Adama a Evy a budeme znovu žiť s Bohom. Uvedomujúc si to, musíme dosiahnuť jednotu našej mysle a tela, jednotu manžela a manželky i rodičov a detí. Potom môžeme vytvoriť ideálne rodiny upriamené na Božiu lásku.

V auguste 1992 sme uskutočnili v Kórei svadobný obrad pre 30 000 párov, ktoré zasvätili svoje životy jeden druhému, Bohu a svetu. Vo väčšine dnešných rodín rodičia nie sú schopní úspešne viesť svoje deti, zvlášť v takých intímnych záležitostiach, ako je láska a manželstvo. Napriek tomu sme s manželom zhromaždili mladých ľudí zo 131 rôznych národov a uskutočnili sme ich najhlbšie sny o láske historickým spôsobom. Takéto na Boha upriamené rodiny sú stavebným kameňom ideálneho národa a sveta.

Rozšírenie mesiášskeho ideálu
Pomocou takýchto rodín zmiznú príznaky našej upadajúcej spoločnosti. Ako sebavedomé deti Boha nedáme sa viac zotročovať pokušeniami alkoholu a drog. A keď pochopíme svätosť lásky medzi manželom a manželkou, získame morálnu silu odolávať nevere a promiskuite. Napokon budeme spoločne pracovať, aby sme odstránili vo svete vojnu, rasové predsudky a hlad. Na tomto základe budeme môcť uskutočniť svet pravého šťastia, slobody a mieru.

Vážení hostia, dámy a páni, dúfam, že vy ako predstavitelia tohto veľkého národa, prijmete toto posolstvo s otvoreným srdcom a mysľou. Úprimne sa modlím, aby sme naplnením vôle Boha dosiahli všetci Jeho požehnanie.

Nech Boh žehná Ameriku.

Ďakujem vám veľmi pekne.

____________________
Zmenené ( 30.12.2009 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer