spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Úloha žien pri zachovaní mieru vo svete

Úloha žien pri zachovaní mieru vo svete PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
31.12.2008
____________________
Úloha žien pri zachovaní mieru vo svete
(Prejav Dr. Hak Ča Han Munovej počas jej svetového prednáškového turné na jeseň v roku 1992)

Vážení hostia a členky Federácie žien za svetový mier!

Je pre mňa veľkou cťou hovoriť o svojej vízii svetového mieru pred takýmto významným zhromaždením predstaviteliek žien z celej vašej krajiny. To, že sme sa tu dnes zišli, je skutočne historická udalosť. Znamená začiatok česko-slovenskej sekcie Federácie žien za svetový mier a pre mnohé z nás aj začiatok nového, aktívneho obdobia v našom živote ženy.

Vstupujeme do nového veku globalizácie. Žijeme v čase, keď nám konflikty medzi kultúrami, rasami, ideologické a jazykové bariéry nebránia, aby sme vytvorili zjednotený svet. Nie náhodou máme práve my, ženy, dnes túto konferenciu. Vyzývajú nás k tomu dejiny. Je to Božia prozreteľnosť.

Hľadiac na vás, vidím, aké majstrovské dielo vykonal Boh v tejto krajine: sú tu ženy rozmanitého rasového, náboženského a kultúrneho pozadia. Ale jedna vec spája väčšinu z nás. Sme ženy, zjednotené v úsilí vybudovať lepší a bezpečnejší svet pre naše deti a rodiny.

Všade okolo nás vidíme znaky úpadku a zmätku. V našom bezprostrednom okolí nachádzame bábätká závislé od narodenia na drogách, detí vydesené fyzickým a sexuálnym zneužitím, sny mladých ľudí rozbité nechceným tehotenstvom a domovy sužované slepým násilím.

Nás žien sa tieto javy hlboko dotýkajú. Naše rodiny a naše deti sú výsledkom kultúry, ktorá velebí sebecký spôsob života. Vplyv tohto sebectva siaha od jedinca k našim rodinám, spoločenstvám, národom a celému svetu. Preto sme založili Federáciu žien za svetový mier. Len v tomto roku som hovorila k vyše miliónu žien v Ázii a v USA vyzývajúc ich, aby sme sa spojili v boji za záchranu našich rodín.

Ako ženy odmietame ideológie minulosti, ktoré potláčali ľudskosť. Všetky nás spája túžba vyhnať vojnu, vykorisťovanie a útlak z tohto sveta a urýchliť očakávanú budúcnosť pravej slobody, mieru a blahobytu.

V tejto dobe historických zmien sme spolu manželom reverendom San Mjung Munom hlásali učenie bohizmu /Godism/ v snahe prekonať sily útlaku. Verím, že naše úsilie zohralo svoju úlohu pri zániku éry studenej vojny. Dnes by som vám chcela predstaviť filozofiu, ktorá vysvetľuje, prečo sme povstali - nehľadiac na rasové, náboženské a národné hranice - a rozhodli sa liečiť tento svet. Táto filozofia sa volá bohizmus.

Ako teda môžeme dosiahnuť svet pravej slobody, mieru a blahobytu? Aby sme to vedeli, musíme najprv pochopiť Boha a to, pre aký účel stvoril univerzum.

Pôvodne Boh stvoril objekt lásky, aby cítil radosť. Pochopíme to na príklade sochára, ktorý - aby vytvoril majstrovské dielo - pracuje celé dni a noci a vkladá doň svoju mladosť a všetky svoje sily. Kde sa vzalo v sochárovi takéto srdce? Pochádza od Boha, ktorý rovnako túži mať objekt lásky, pomocou ktorého by mohol prežívať radosť.

Keď sa pozrieme na fyzický svet, vidíme, že všetko má vrodenú dualitu. Minerály, rastliny, zvieratá a ľudia - všetko existuje v pároch. To znamená, že každé bytie má objekt, s ktorým vstupuje do vzájomného vzťahu. V minerálnej ríši je to vzťah medzi pozitívnymi a negatívnymi iónmi. V rastlinnej ríši máme vzťah medzi tyčinkami a piestikmi. Podobne v živočíšnej ríši existuje vzťah medzi samčími a samičími jedincami. Boh stvoril všetky veci tak, aby mali partnera pre vzájomný vzťah a mohli prežívať radosť a lásku na všetkých úrovniach stvorenia. Na nižších úrovniach sa Božia láska vyjadruje vo forme harmonických fyzikálnych zákonov a prirodzených inštinktov. Na najvyššej úrovni je Božia láska vyjadrená dynamickým vzťahom medzi mužom a ženou.

Moji drahí priatelia!

Všetci máme milujúcich manželov a manželky, nie je to tak? Do akej miery naozaj milujeme svojich partnerov? Keby vám niekto ponúkol ohromné bohatstvo za vášho milujúceho manžela, vzdali by ste sa ho? Je tu manžel, ktorý by vymenil milujúcu manželku za kráľovskú korunu? Keď som položila túto otázku svojmu manželovi, pozrel mi do očí a láskyplne odvetil: „Ani sa svet“. Z toho vyplýva jedno - že muž sa narodil pre ženu a žena sa narodila pre muža.

Kto je teda Božím partnerom v láske? Je to univerzum, ktorého centrom sú Boží synovia a dcéry. Inými slovami, Boh stvoril univerzum, aby s ním mohol byť vo vzájomnom vzťahu a prežívať lásku.

Žiť pre druhých Ak Boh stvoril univerzum kvôli láske, je dôležité, aby sme spoznali povahu Božej lásky. V našom dnešnom svete používame slovo „láska“ vo viacerých významoch. Počula som, ako niektorí hovoria, že milujú čokoládu alebo že milujú tanec. Slovo „milujem ťa“, ktoré tak často počujeme, sa už nevzťahujú na večnú lásku. Ako často sa dnes v našej spoločnosti mení veta „Milujem ťa“ na „Chcem sa rozviesť“! Tento druh dočasnej alebo egocentrickej lásky nie je Božou láskou.

Božia láska je pravá, nesebecká a nemenná. Pravá láska je akt dávania, ktorý nie je podmienený prijímaním. Keď nás Boh tvoril, vkladal do nás sto percent všetkého, čo mal, znovu a znovu. Boh sa takto celý vkladal do stvorenia preto, lebo chcel, aby objekt jeho lásky bol lepší než On sám. Žiť pre druhých znamená dať sto percent zo seba, až kým vám už neostane nič, čo by ste mohli dať. Iba potom sa bude láska vášho objektu náhliť k vám, aby vyplnila prázdno, čo vo vás vzniklo.

Na ilustráciu tohto javu nám poslúži zemská atmosféra. Keď sa vytvorí oblasť nízkeho tlaku, vzduch prúdi dovnútra z oblasti vysokého tlaku. Vzduch začne cirkulovať a výsledkom môže byť dokonca uragán. Inými slovami, človek sa musí úplne vzdať seba samého a obetovať sa pre druhých, čím sa v ňom vytvorí vákuum, ktoré - keď ho Boh znovu vyplní svojou láskou - stane sa zdrojom obrovskej sily.

Božia pravá láska je taká, že hoci Boh znovu a znovu miluje, alebo znovu a znovu dáva, robí to bezpodmienečne a mimovoľne. Ak si budete vedomí toho, čo ste dali, potom začnete kalkulovať, koľko vlastne ešte máte dať. A keď usúdite, že ste už dali dosť, potom vaša láska nemôže trvať večne. Láska prúdi večne iba vtedy, keď ju dávate bezpodmienečne.

Ak sa vaša myseľ a telo zjednotia v duchu pravej lásky, potom sa stanete Božím partnerom v láske a zaujmete pozíciu večného Božieho objektu. Takto zdedíte večnú lásku Boha.

Boh stvoril prvých ľudí, ktorých Biblia nazýva Adam a Eva, aby dosiahli pravú lásku a slúžili ako vzor pre ideálne medziľudské vzťahy. Tieto vzťahy môžeme znázorniť vertikálnou a horizontálnou osou, ktoré sa pretínajú. Na tejto schéme Boh zaujíma pozíciu na vrchole vertikálnej osi a Adam a Eva na opačných koncoch horizontálnej osi. Priesečník vertikálnej a horizontálnej osi symbolizuje pravú lásku, kde sa Boh, Adam a Eva stretávajú v harmonickom vzťahu.

Boh je rodičom vertikálnej pravej lásky a Adam a Eva sú rodičmi horizontálnej pravej lásky. Ak sa zrodíme z lásky, života a rodovej línie Boha, nášho Nebeského rodiča, ako aj z našich pozemských, fyzických rodičov, potom je naša myseľ vertikálne spojená s Bohom, kým naše telo je spojené s horizontálnym fyzický svetom. A čo je ešte dôležitejšie, keď sa naše „vertikálne ja“ zjednotí s naším „horizontálnym ja“, staneme sa pre Boha partnerom v pravej láske.

Keby ľudia boli dozreli podľa Božej vôle a zdedili Božiu absolútnu a nemennú lásku, potom by naše dejiny neboli dejinami vojen, krviprelievania a biedy, ale boli by dejinami harmónie a mieru.

Ako Boží partneri v pravej láske môžeme s Bohom voľne komunikovať a cítiť všetko, čo cíti Boh. Naša myseľ a telo budú v súzvuku s pôvodným srdcom Boha. Podľa tohto princípu „súzvuku“ alebo vzájomnej jednoty môžeme povedať, že Božia láska je mojou láskou, Boží život je mojím životom, Božia rodová línia je mojou rodovou líniou a Božie stvorenstvo je mojím stvorenstvom.

Tri atribúty pravej lásky Pravá láska má tri hlavné atribúty: dedičstvo, účasť a rovnosť. Teda, ak naozaj milujete Boha tak, ako On miluje vás, potom môžete vlastniť to, čo vlastní Boh, môžete sa zúčastňovať na všetkom, čo Boh robí, a môžete mať Božiu nekonečnú hodnotu.

Vezmite si napríklad chudobného muža, ktorý nemá prostriedky na získanie vzdelania. Ale ak sa ožení s predsedníčkou vlády a stanú sa milujúcim párom, potom všetko, čo patrí manželke, patrí aj manželovi. Manžel má právo zúčastňovať sa na všetkom, čo robí jeho manželka, pretože jeden druhého milujú viac než sami seba, majú rovnakú hodnotu.

Dámy a páni, čo myslíte, čo prichádza prvé - láska alebo život?

Život človeka je počatý z ideálu lásky, preto je to láska, ktorá prichádza prvá. Podstatou života je láska a život je stelesnením lásky. Teda život má od okamihu počatia nekonečnú hodnotu a mali by sme ho žiť pre druhých.

Ak tvrdíme, že svoj život máme žiť len sami pre seba a pre nikoho iného, potom nikdy nezakúsime lásku. Pravá lásky začína až vtedy, keď sa obetujeme, aby sme mohli milovať druhých.

Toto je vyjadrené aj v klasickej poviedke Charlesa Dickensa, v ktorej pán Scrooge napriek všetkému svojmu bohatstvu nebol schopný prežívať radosť, kým sa nenaučil žiť pre druhých. Keď sa pán Scrooge obetoval pre svoje okolie, stal sa iniciátorom lásky medzi svojimi blížnymi. Podobne, keď sa žena obetuje pre svoju rodinu, stane sa v nej iniciátorkou lásky.

Keď sa obetujeme pre druhých, môže sa zdať, akoby sme všetko stratili, ale v skutočnosti opak je pravdou. Nielen, že sa staneme subjektom a majstrom lásky, ale prenikneme aj do vyššej oblasti lásky.

Toto je princíp lásky - čím viac sa obetujeme pre druhých, tým vyššiu úroveň lásky dosiahneme. Ak sa obetujeme pre vyšší účel, neznamená to, že nás jednoducho pohltí, ale naopak, zaujmeme v ňom centrálnu pozíciu, čím vznikne vyššia úroveň lásky. Dobrý príklad tohto princípu lásky nachádzame v dejinách kresťanstva. Skutočnou príčinou, prečo sa kresťanstvo stalo náboženstvom vzkriesenia, je to, že jeho základné učenie vyzdvihuje cnosť obetovať sa pre druhých. Ježiš sám praktizoval tento princíp lásky. Aj keď bol odsúdený zomrieť na kríži, zachoval si obetavé a milujúce srdce, čo vyjadrujú aj jeho posledné slová: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia.“

Ježišov život bol jedinečným vzorom pravej Božej lásky. Vďaka jeho láske a obeti dosiahli mnohí kresťania na celom svete vyššiu úroveň života.

Ďalším príkladom tohto princípu lásky je naša milovaná Matka Tereza. Ona sama je malá a krehká, ale ako Božia žena, ktorá žije pre svojich blížnych, je silnejšia než všetci ostatní. Keď žena miluje a dáva zo seba sto percent iným, potom Božia láska vyplní vákuum, ktoré v nej vzniklo, keď všetko dala, a sila Božej lásky prenikne celou jej bytosťou. Teda keď sa žena podobá Bohu a stáva sa subjektom lásky, uvoľní sa obrovská sila a moc tejto lásky dáva život rodine, národu a celému svetu.

V novembri minulého roku sme s manželom navštívili Severnú Kóreu - komunistickú spoločnosť, ktorá sa uzavrela pred ostatným svetom. Tam sme sa stretli s prezidentom Kim Ir Senom, ktorý vládne v tomto štáte štyridsať rokov. Pred štyridsiatimi rokmi, skôr, než sme sa vzali, strávil môj manžel takmer tri roky v komunistickom pracovnom tábore za to, že v Severnej Kórei kázal Božie slovo. Od toho času je môj manžel na čele úsilia odhaľujúceho ľuďom nesprávnosť komunistických myšlienok a tyraniu komunistických režimov. Kvôli tejto jeho činnosti rozširovala o ňom severokórejská vláda dezinformácie a dokonca viackrát ohrozovala jeho život. Ale reverend Mun a ja sme cítili byť povolaní Bohom a išli sme do Severnej Kórey, spoliehajúc sa len na Jeho ochranu. Uplatnili sme v našom živote Ježišove slová: „Tí, čo chcú zachrániť svoj život, stratia ho, ale tí, čo položia svoj život za mňa, ho získajú.“

Po prvýkrát v dejinách tejto krajiny sme kázali Božie slovo jej komunistickým vládcom. Kim Ir Senovi sme okrem toho povedali, že „zjednotenie Kórey sa môže dosiahnuť iba pomocou ideológie bohizmu“. Tieto nekompromisné slová nás mohli stáť život. No boli sme pripravení obetovať všetko pre znovuzjednotenie našej domoviny. Iba sila pravej lásky dáva človeku schopnosť zvíťaziť aj nad peklom.

Božia stratégia lásky Počas celých dejín Božou stratégiou spasenia ľudstva bola vždy pravá láska. Satan naopak používa silu, pretože nie je schopný pravej lásky. Božou stratégiou je prijať prvý úder, ale v konečnom dôsledku vyjsť z boja ako víťaz, kým Satan udiera prvý, no nakoniec vždy prehráva.

Vezmime si ako príklad Prvú a Druhú svetovú vojnu a tretiu vojnu medzi ideálmi komunizmu a slobodného sveta. Vo všetkých týchto prípadoch strana zla bola agresorom, no nakoniec bola porazená. Boh je všemocný a má silu udrieť a vziať si späť, čo mu patrí. On to však nerobí, pretože pravá láska nikdy neútočí. Boh ostáva vždy verný princípu lásky. Pracuje trpezlivo a neustále vylieva na svet svoju lásku, aby ho získal naspäť a tým, ktorí sú mu najbližšie, dovoľuje preň trpieť. Boh má hlboký súcit s tými, ktorí sú prenasledovaní, pretože konajú Jeho dielo. Byť prenasledovaným pre Božie dielo je jedným so spôsobom ako zdediť Božie požehnanie.

Osudy prorokov nám ukazujú, ako funguje tento princíp v živote. Prorokov, ktorí prichádzali učiť Božie slovo, si mali ľudia ctiť a vážiť ako veľkých učiteľov, ale namiesto toho ich kruto prenasledovali a nespravodlivo trestali. Niektorí z nich dokonca našli smrť v rukách svojich žalobcov. Ale viete, čo sa nakoniec udeje s týmito bitými a prenasledovanými prorokmi? Napokon získajú všetko, čo stratili, ba viac. Mojžiša vyhnal faraón z Egypta. Konfucius aj Mohamed boli veľmi prenasledovaní počas svojho života. Janu z Arku upálili na hranici a Ježiša ukrižovali ako zločinca. Ale časom dejiny vyjavili veľkosť týchto Božích mužov a žien. Boh to dovolil môjmu manželovi a mne zažiť veľakrát v našom živote. Môj manžel je jedným z najprenasledovanejších náboženských vodcov našej doby, no vďaka Bohu dnes prosperujeme.

Ak raz naozaj začneme chápať Božie srdce, nikdy sa nebudeme chcieť pomstiť svojim nepriateľom. Práve naopak, budeme sa snažiť primäť nebo a zem, aby im pomohli. Ak objímete svojich nepriateľov a zjednotíte sa s nimi, motivovaní láskou, ocitnete sa pred bránami Nebeského kráľovstva. Tam uvidíte Boha dojatého k slzám. Zvolá: „Si práve taký ako Ja“, a premôže ho radosť. Toto je tajomstvo, ktoré sa skrýva v slovách „Miluj svojich nepriateľov“.

Žiadna suma peňazí, žiadna moc, ani poznanie sa nikdy nevyrovnajú nekonečnej sile pravej lásky. A Boh tiež vie, že aj Jeho nepriatelia majú rodičov, manželských partnerov a deti, ktoré ich stále milujú. Pretože Boh sám prechádza údolím sĺz, chápe milujúce srdcia rodín svojich nepriateľov a zadržiava svoj trest.

Pravá láska, pravý život, pravá rodová línia Boh má pravú lásku, pravý život a pravú rodovú líniu. Pretože máme svoj pôvod v Bohu, tiež máme pravú lásku, pravý život a pravú rodovú líniu. Narodili sme sa a sme motivovaní Božou pravou láskou, aby sme dosiahli dokonalú jednotu s Bohom, ktorá sa uskutočňuje v ideálnom vzťahu rodiča a dieťaťa. Tak ako sú myseľ a telo Boha prirodzene zjednotené v pravej láske, rovnako prirodzene zjednotené mali byť myseľ a telo mužov a žien.

Ale kvôli Pádu ľudstvo zdedilo lásku, život a rodovú líniu od Satana. Satan zviedol prvého muža a ženu a zabránil im, aby pomocou pravej lásky zharmonizovali svoju myseľ a telo.

Preto naše telo, ovládané Satanom, bojuje s našou mysľou, ktorá je na Božej strane. Egocentrická láska, ktorú dnes okolo seba vidíme, nepochádza z mysle, ale z tela človeka. Myseľ mala reprezentovať nebo ako subjekt voči telu, ale telo sa stalo ďalším, na Satana orientovaným subjektom, ktorý bojuje proti našej mysli.

Preto nás náboženstvo učí prekonávať egocentrické túžby nášho fyzického tela pomocou pôstu, obete a slúženia.

Náboženstvo nás ďalej učí, ako môžeme posilniť svoju myseľ pomocou neustálej modlitby, viery a oddanosti. Človek vedený náboženstvom si môže rozvinúť ideálnu harmóniu mysle a tela a žiť ako osvietená bytosť pravej lásky. Filozofia, vedomosti a svedomie samotné nestačia.

Ako teda Satan zabránil, aby sa ľudská myseľ a telo zjednotili s Božím ideálom? Biblia nám hovorí, že Adam a Eva neposlúchli Boha a zjedli ovocie zo Stromu poznania dobra a zla.

Ale ktorú časť tela si Adam s Evou zakryli, keď zjedli ovocie? Keby sa hanbili zato, že zjedli skutočné ovocie, zakryli by si ruky a ústa. Namiesto toho Biblia hovorí, že sa zahanbili za svoju nahotu a zakryli si spodnú časť tela. Pád bol skutočne vzťahom nezákonnej lásky upriamenej na Satana.

Podľa Božieho plánu stelesnením pravej lásky, pravého života a pravej rodovej línie sú reprodukčné orgány muža a ženy. Akt lásky upriamený na Boha mal byť najsvätejším vlastníctvom manželov. Ale kvôli Pádu sa začal akt lásky považovať za niečo hanebné. Adam a Eva, predkovia ľudstva, padli, keď boli ešte nedospelí. Ovplyvnení Satanom zasiali semená falošnej lásky, falošného života a falošnej rodovej línie.

Dnes na celom svete mladí ľudia ako Adam a Eva ničia etiku lásky svojím skazeným životom. Veľká časť našej mládeže sa vzdáva svojich nádejí a snov a oddáva sa promiskuite, drogám a násiliu. Koľkokrát ešte budeme musieť počúvať správy o tehotenstve mladistvých, o novorodencoch závislých na kokaíne a o žiakoch zastrelených alebo dobodaných v našich školách? Keď vidíme tieto úkazy, vieme, že vek Satanovej vlády dosiahol svoj vrchol.

Dejiny nám potvrdzujú, že každé mesto alebo krajina, ktoré ignorovali Boha a skĺzli k nemravnému životu, boli zničené. Sodomu a Gomoru zničil oheň a síra. Rím bol zničený, lebo jeho obyvatelia morálne upadli.

Pozrite na Ameriku, Európu, Japonsko a iné rozvinuté štáty sveta. Kto dokáže zastaviť požívačnícky spôsob života, ktorý uspokojuje iba naše telesné túžby? Musíme si uvedomiť, že takýto život založený na túžbach tela nás privedie nakoniec do záhuby. Táto cesta úpadku nie je to, po čom túži naša myseľ. V skutočnosti naša pôvodná myseľ zúfalo narieka.

Ľudstvo, ktoré padlo a spojilo sa so Satanom, je ako divý olivový strom. Preto musí divá oliva prijať vetvu z pravej olivy, cez ktorú sa naštepí na pravú rodovú líniu Boha. Boh pripravil veriacich ľudí a ľudí dobrého svedomia na celom svete, aby ich mohol adoptovať do pravej Božej rodiny, keď sa táto rodina objaví na Zemi. Iba ako súčasť Božej pravej rodovej línie môžeme naplniť Boží pôvodný ideál pravej lásky. A to je dôvod, prečo Mesiáš musí prísť.

Dámy a páni, kto je to Mesiáš? Mesiáš - to sú Praví rodičia ľudstva. Božím pôvodným plánom bolo ustanoviť dokonalého Adama a Evu ako pravých predkov ľudstva. Ale Satan napadol tento ideál a Boh odvtedy pracoval na tom, aby sa objavili ideálni Praví rodičia, cez ktorých sa môže celé ľudstvo obnoviť. Ako praví otcovia a pravé matky my sami musíme poraziť Satana, oslobodiť ľudstvo a vybudovať Nebeské kráľovstvo na zemi.

Ako Boží synovia a dcéry musíme zdediť Božiu lásku, život a rodovú líniu. Ba čo viac, musíme tiež zdediť lásku, život a rodovú líniu Pravých rodičov. Potom dosiahneme jednotu neba a zeme, vertikály a horizontály a mysle a tela. To bude začiatok večného mieru vo svete.

Moji drahí hostia Federácie žien za svetový mier!

Odteraz, v tomto Roku ženy, sa musíme stať modelovým hnutím pravej lásky pre celý svet. Musíme začať od seba, zjednotiť svoju myseľ a telo a vertikálne sa spojiť s Božou pravou láskou. Potom musíme žiť pre druhých a vytvoriť s nimi vzťahy lásky a porozumenia.

Federácia žien za svetový mier si uvedomuje, že morálne a duchovné korene našich národov sú stále živé. Pomáhajme si, venujme svoj čas, vymieňajme si myšlienky a posilňujme sa navzájom, aby sme dosiahli tento vznešený ideál. Potom sa pod naším vedením spoja ideálne rodiny a vytvoria ideálny národ a svet. Na tomto základe Federácia žien za svetový mier čoskoro podnieti vznik Federácie rodín za svetový mier.

Moje drahé sestry, sľúbme si, že budeme prelievať krv, pot a slzy, aby sme vytvorili svet, v centre ktorého bude Boh a pravá láska.

Povstaňme všetky a ujmime sa vedenia pri dovŕšení tohto historického poslania. Nech Boh žehná vás všetkých, vaše rodiny a vašu krajinu.

Ďakujem veľmi pekne.

____________________
Zmenené ( 02.01.2009 )
Hodnotenie čitateľov: / 1
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962