spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
DUCHOVNÝ SVET
spacer
Portál
O posolstvách
Posolstvá

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow O posolstvách arrow Boží Princíp

Boží Princíp PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
18.02.2006
____________________

Boží Princíp

 

Obsah

 

Úvod

 

I. diel

 

1. kapitola: Princíp stvorenia

 

1. časť: Duálne vlastnosti Boha a stvoreného univerza

            1.1. Duálne vlastnosti Boha

            1.2. Vzťah medzi Bohom a univerzom

 

2. časť: Univerzálna prvotná energia, činnosť dávania a prijímania, základ štyroch pozícií

            2.1. Univerzálna prvotná energia

            2.2. Činnosť dávania a prijímania

            2.3.Základ štyroch pozícií, ktorý napĺňa účel troch objektov na základe činnosti pôvod-delenie-jednota

                        2.3.1. Činnosť pôvod-delenie-jednota

                        2.3.2. Účel troch objektov

                        2.3.3. Základ štyroch pozícií

                        2.3.4. Spôsob existencie základu štyroch pozícií

            2.4. Všadeprítomnosť Boha

            2.5. Rozmnožovanie života

            2.6. Dôvody, prečo sú všetky bytia zložené z duálnych vlastností

 

3. časť: Účel stvorenia

            3.1. Účel stvorenia univerza

            3.2. Dobrý partner v pozícii objektu, ktorý prináša Bohu radosť

           

4. časť: Pôvodná hodnota

            4.1. Postup a meradlo pri určovaní pôvodnej hodnoty

            4.2. Pôvodné emócie, intelekt a vôľa; pôvodná krása, pravda a dobro

            4.3. Láska a krása, dobro a zlo, spravodlivosť a nespravodlivosť

                        4.3.1. Láska a krása

                        4.3.2. Dobro a zlo

                        4.3.3. Spravodlivosť a nespravodlivosť

 

5.časť: Proces stvorenia univerza a obdobie jeho rastu

            5.1. Proces stvorenia univerza

            5.2. Obdobie rastu stvorených bytí

                        5.2.1. Tri stupne obdobia rastu nasledujúce po sebe

                        5.2.2. Oblasť nepriamej vlády

                        5.2.3. Oblasť priamej vlády

 

6. časť: Nehmotný a hmotný svet v centre s človekom

            6.1. Nehmotný a hmotný svet ako substanciálna realita

            6.2. Postavenie človeka v kozme

            6.3. Vzájomný vzťah medzi fyzickým ja a duchovným ja

                        6.3.1. Štruktúra a funkcie fyzického ja

                        6.3.2. Štruktúra a funkcie duchovného ja

                        6.3.3. Duchovná myseľ, fyzická myseľ a ich vzájomný vzťah v ľudskej mysli

 

2. kapitola: Pád človeka

 

1.časť: Koreň hriechu

            1.1.  Strom života a strom poznanie dobrého a zlého

                        1.1.1. Strom života

                        1.1.2. Strom poznania dobrého a zlého

            1.2. Totožnosť hada

            1.3. Pád anjela a pád ľudí

                        1.3.1. Hriech anjela

                        1.3.2. Hriech ľudí

                        1.3.3. Nezákonný sexuálny vzťah medzi anjelom a ľuďmi

            1.4. Ovocie stromu poznania dobrého a zlého

            1.5. Koreň hriechu

 

2. časť: Motivácia a priebeh pádu

            2.1. Anjeli, ich poslanie a vzťah k ľuďom

            2.2. Duchovný pád a fyzický pád

                        2.2.1. Duchovný pád

                        2.2.2. Fyzický pád

 

3. časť: Sila lásky, sila princípu a Božie prikázanie

            3.1. Sila lásky a sila princípu pri páde človeka

            3.2. Prečo Boh ustanovil prikázanie ako objekt viery?

            3.3. Obdobie, počas ktorého bolo prikázanie nevyhnutné

 

4. časť: Dôsledky pádu človeka

            4.1. Satan a padlé ľudstvo

            4.2. Pôsobenie satana v ľudskej spoločnosti

            4.3. Dobro a zlo z hľadiska účelu

            4.4. Pôsobenie dobrých duchovných bytostí a zlých duchovných bytostí

            4.5. Hriech

            4.6. Hlavné znaky padlej povahy

 

5. časť: Sloboda a pád človeka

            5.1. Význam slobody z hľadiska Princípu

            5.2. Sloboda a pád človeka

            5.3. Sloboda, pád a obnovenie

 

6. časť: Dôvod, prečo Boh nezasiahol do pádu prvých predkov ľudstva

            6.1. Aby zachoval absolútnosť a dokonalosť Princípu stvorenia

            6.2. Aby Boh sám bol Stvoriteľom

            6.3. Aby ľudí urobil pánmi stvorenia

 

3. kapitola: Posledné dni a dejiny ľudstva

 

1. časť: Naplnenie Božieho účelu stvorenia a pád človeka

            1.1. Naplnenie Božieho účelu stvorenia

            1.2. Dôsledky pádu človeka

 

2. časť: Božie dielo spasenia

            2.1. Božie dielo spasenia je prozreteľnosťou obnovenia

            2.2. Cieľ prozreteľnosti obnovenia

            2.3. Dejiny ľudstva sú dejinami prozreteľnosti obnovenia

 

3. časť: Posledné dni

            3.1. Význam Posledných dní

                        3.1.1. Noemova doba bola dobou Posledných dní

                        3.1.2. Ježišova doba bola dobou Posledných dní

                        3.1.3. Doba Druhého príchodu Krista je dobou Posledných dní

            3.2. Biblické verše popisujúce znamenia Posledných dní

                        3.2.1. Zničenie neba a zeme a vytvorenie nového neba a novej zeme

                        3.2.2. Nebo a zem súdené ohňom

                        3.2.3. Mŕtvi budú vstávať z hrobov

                        3.2.4. Ľudia žijúci na zemi budú uchvátení v oblakoch hore, aby sa stretli s Pánom

                        3.2.5. Slnko sa zatmie, mesiac stratí svoj žiar a hviezdy budú padať z neba

 

4. časť: Posledné dni a súčasnosť

            4.1. Znaky obnovovania prvého požehnania

            4.2. Znaky obnovovania druhého požehnania

            4.3. Znaky obnovovania tretieho požehnania

 

5. časť: Posledné dni, nová pravda a náš postoj

            5.1. Posledné dni a nová pravda

            5.2. Náš postoj v Posledných dňoch

 

4. kapitola: Mesiáš - jeho príchod a účel jeho Druhého príchodu

 

1. časť: Spasenie prostredníctvom kríža

            1.1. Účel príchodu Ježiša ako Mesiáša

            1.2. Bolo spasenie dovŕšené prostredníctvom kríža?

            1.3. Ježišova smrť na kríži

            1.4. Rozsah spasenia, ktoré poskytuje vykúpenie skrze kríž, a účel Ježišovho Druhého príchodu

            1.5. Dva druhy proroctiev, ktoré sa týkajú ukrižovania

            1.6. Úryvky evanjelií, v ktorých Ježiš hovoril o svojom ukrižovaní, ako by bolo nevyhnutné

 

2. časť: Druhý príchod Eliáša a Ján Krstiteľ

            2.1. Viera Židov v návrat Eliáša

            2.2. Smer, ktorý si zvolil židovský národ

            2.3. Neviera Jána Krstiteľa

            2.4. V akom zmysle bol Ján Krstiteľ Eliášom?

            2.5. Náš postoj k Biblii

 

5. kapitola: Vzkriesenie

 

1. časť: Vzkriesenie

            1.1. Biblické chápanie života a smrti

            1.2. Smrť spôsobená pádom človeka

            1.3. Význam vzkriesenia

            1.4. Aké zmeny spôsobuje v ľuďoch vzkriesenie?

 

2. časť: Prozreteľnosť vzkriesenia

            2.1. Ako Boh uskutočňuje svoje dielo vzkriesenia?

            2.2. Prozreteľnosť vzkriesenia ľudí žijúcich na zemi

                        2.2.1. Prozreteľnosť položenia základu pre vzkriesenie

                        2.2.2. Prozreteľnosť vzkriesenia na stupeň formovania

                        2.2.3. Prozreteľnosť vzkriesenia na stupeň rastu

                        2.2.4. Prozreteľnosť vzkriesenia na stupeň dovŕšenia

                        2.2.5. Nebeské kráľovstvo a raj

                        2.2.6. Duchovné úkazy Posledných dní

                        2.2.7. Prvé vzkriesenie

            2.3. Prozreteľnosť vzkriesenia duchovných bytostí

                        2.3.1. Účel a spôsob vzkriesenia návratom

                        2.3.2. Vzkriesenie návratom duchovných ja Izraelitov a kresťanov

                                    2.3.2.1. Vzkriesenie návratom na stupeň rastu

                                    2.3.2.2. Vzkriesenie návratom na stupeň dovŕšenia

                        2.3.3. Vzkriesenie návratom duchovných bytostí, ktoré prebývajú mimo raja

            2.4. Vysvetlenie teórie reinkarnácie z hľadiska princípu vzkriesenia návratom

 

3. časť: Zjednotenie náboženstiev na základe vzkriesenia návratom

            3.1. Zjednotenie kresťanstva na základe vzkriesenia návratom

            3.2. Zjednotenie všetkých ostatných náboženstiev na základe vzkriesenia návratom

            3.3. Zjednotenie neveriacich ľudí na základe vzkriesenia návratom

 

6. kapitola: Predurčenie

 

1. časť: Predurčenie Božej vôle

 

2. časť: Predurčenie spôsobu, akým Boh napĺňa svoju vôľu

 

3. časť: Predurčenie ľudí

 

4. časť: Objasnenie biblických veršov, ktoré podporujú náuku o absolútnom predurčení

 

7. kapitola: Kristológia

   

1. časť: Hodnota človeka, ktorý naplnil účel stvorenia

 

2. časť: Ježiš a človek, ktorý naplnil účel stvorenia

            2.1. Dokonalý Adam, Ježiš a obnovenie stromu života

            2.2. Ježiš, ľudia a naplnenie účelu stvorenia

            2.3. Je Ježiš Boh?

 

3. časť: Ježiš a padlí ľudia

           

4. časť: Znovuzrodenie a Trojica

            4.1. Znovuzrodenie

                        4.1.1. Ježiš, Duch svätý a ich poslanie dať znovuzrodenie

                        4.1.2. Ježiš, Duch svätý a duálne vlastnosti Loga

                        4.1.3. Duchovné znovuzrodenie skrze Ježiša a Ducha svätého

            4.2. Svätá Trojica

 

II. diel

 

Úvod k obnoveniu

 

1. časť: Princíp obnovenia odškodnením

            1.1. Obnovenie odškodnením

            1.2. Základ pre Mesiáša

                        1.2.1. Základ viery

                        1.2.2. Substanciálny základ

 

2. časť: Kurz prozreteľnosti obnovenia

            2.1. Časové obdobia v priebehu prozreteľnosti obnovenia

            2.2. Rozdelenie časových období v prozreteľnosti obnovenia

                        2.2.1. Rozdelenie časových období z hľadiska Božieho slova

                        2.2.2. Rozdelenie časových období z hľadiska Božieho diela vzkriesenia

                        2.2.3. Rozdelenie časových období z hľadiska prozreteľnosti obnovenia stratených období

viery odškodnením

                        2.2.4. Rozdelenie časových období z hľadiska rozširujúcej sa úrovne základu pre Mesiáša

                        2.2.5. Rozdelenie časových období z hľadiska zodpovednosti

                        2.2.6. Rozdelenie časových období z hľadiska podobností v prozreteľnosti

 

3. časť: Dejiny prozreteľnosti obnovenia a ja

 

1. kapitola: Prozreteľnosť položenia základu pre obnovenie

 

1. časť: Prozreteľnosť obnovenia v Adamovej rodine

            1.1. Základ viery

            1.2. Substanciálny základ

            1.3. Základ pre Mesiáša v Adamovej rodine

            1.4. Poučenie z udalostí v Adamovej rodine

 

2. časť: Prozreteľnosť obnovenia v Noemovej rodine

            2.1. Základ viery

                        2.1.1. Centrálna postava pre základ viery

                        2.1.2. Objekt pre naplnenie podmienky pre obnovenie základu viery

            2.2. Substanciálny základ

            2.3. Poučenie z udalostí v Noemovej rodine

 

3. časť: Prozreteľnosť obnovenia v Abrahámovej rodine

            3.1. Základ viery

                        3.1.1. Centrálna postava pre vytvorenie základu viery

                        3.1.2. Objekty pre naplnenie podmienky obetované pre vytvorenie základu viery

                                    3.1.2.1. Abrahámova symbolická obeť

                                    3.1.2.2. Abrahámovo obetovanie Izáka

                                    3.1.2.3. Izákova pozícia a jeho symbolická obeť z pohľadu Boha

            3.2. Substanciálny základ

            3.3. Základ pre Mesiáša

            3.4. Poučenie z Abrahámovho kurzu

 

2. kapitola: Mojžiš a Ježiš v prozreteľnosti obnovenia

           

1. časť: Vzorové kurzy pre podrobenie satana

            1.1. Prečo boli Jákobov a Mojžišov kurz stanovené ako vzor pre Ježišov kurz?

            1.2. Jákobov kurz ako vzorový kurz pre Mojžiša a Ježiša

 

2. časť: Prozreteľnosť obnovenia pod Mojžišovým vedením

            2.1. Prehľad prozreteľnosti pod Mojžišovým vedením

                        2.1.1. Základ viery

                                    2.1.1.1. Centrálna postava pre obnovenie základu viery

                                    2.1.1.2. Objekt pre naplnenie podmienky v obnovení základu viery

                        2.1.2. Substanciálny základ

                        2.1.3. Základ pre Mesiáša

            2.2. Kurz obnovenia Kanaán na národnej úrovni pod Mojžišovým vedením

                        2.2.1. Prvý kurz obnovenia Kanaán na národnej úrovni

                                    2.2.1.1. Základ viery

                                    2.2.1.2. Substanciálny základ

                                    2.2.1.3. Zlyhanie prvého kurzu obnovenia Kanaán na národnej úrovni

                        2.2.2. Druhý kurz obnovenia Kanaán na národnej úrovni

                                    2.2.2.1. Základ viery

                                    2.2.2.2. Substanciálny základ

                                    2.2.2.3. Prozreteľnosť obnovenia a svätostánok

                                                2.2.2.3.1. Význam a účel kamenných dosiek, svätostánku a archy zmluvy

                                                2.2.2.3.2. Základ pre svätostánok

                                    2.2.2.4. Zlyhanie druhého kurzu obnovenia Kanaán na národnej úrovni

                        2.2.3. Tretí kurz obnovenia Kanaán na národnej úrovni

                                    2.2.3.1. Základ viery

                                    2.2.3.2. Substanciálny základ

                                                2.2.3.2.1. Substanciálny základ v centre s Mojžišom

                                                2.2.3.2.2. Substanciálny základ v centre s Józuem

                                    2.2.3.3. Základ pre Mesiáša

            2.3. Poučenie z Mojžišovho kurzu

 

3. časť: Prozreteľnosť obnovenia pod Ježišovým vedením

            3.1. Prvý kurz obnovenia Kanaán na svetovej úrovni

                        3.1.1. Základ viery

                        3.1.2. Substanciálny základ

                        3.1.3. Zlyhanie prvého kurzu obnovenia Kanaán na svetovej úrovni

            3.2. Druhý kurz obnovenia Kanaán na svetovej úrovni

                        3.2.1. Základ viery

                                    3.2.1.1. Ježiš preberá poslanie Jána Krstiteľa

                                    3.2.1.2. Ježišov 40-dňový pôst a tri pokušenia na púšti

                                    3.2.1.3. Výsledok 40-dňového pôstu a troch pokušení

                        3.2.2. Substanciálny základ

                        3.2.3. Zlyhanie druhého kurzu obnovenia Kanaán na svetovej úrovni

            3.3. Tretí kurz obnovenia Kanaán na svetovej úrovni

                        3.3.1. Duchovný kurz obnovenia Kanaán pod Ježišovým vedením

                                    3.3.1.1. Duchovný základ viery

                                    3.3.1.2. Duchovný substanciálny základ

                                    3.3.1.3. Duchovný základ pre Mesiáša

                                    3.3.1.4. Obnovenie duchovného Kanaán

                        3.3.2. Kurz obnovenia substanciálneho Kanaán pod vedením Krista pri Druhom príchode

            3.4. Poučenie z Ježišovho kurzu

 

3. kapitola: Jednotlivé obdobia v dejinách prozreteľnosti a stanovenie ich dĺžky

 

1. časť: Paralelné obdobia v prozreteľnosti

           

2. časť:  Počet generácií alebo rokov v jednotlivých obdobiach vo veku prozreteľnosti položenia základu pre obnovenie

            2.1. Prečo a ako sa predlžuje prozreteľnosť obnovenia

            2.2. Vertikálne podmienky odškodnenia a horizontálne obnovenie odškodnením

            2.3. Horizontálne obnovenie odškodnením uskutočňované vertikálne

            2.4. Číselné obdobia odškodnenia pre obnovenie základu viery

            2.5. Paralelné obdobia stanovené počtom generácií

            2.6. Prozreteľnostné obdobia horizontálneho obnovenia odškodnením uskutočňovaného vertikálne

 

3. časť: Jednotlivé obdobia vo veku prozreteľnosti obnovenia a ich dĺžka

            3.1. Štyristoročné obdobie otroctva v Egypte

            3.2. Štyristoročné obdobie vlády sudcov

            3.3. Stodvadsaťročné obdobie zjednoteného kráľovstva

            3.4. Štyristoročné obdobie rozdelenia na severné kráľovstvo a južné kráľovstvo

            3.5. Dvestodesaťročné obdobie izraelského zajatia a návratu               

            3.6. Štyristoročné obdobie prípravy na príchod Mesiáša

           

4. časť: Jednotlivé obdobia vo veku predĺženia prozreteľnosti obnovenia a ich dĺžka

            4.1. Štyristoročné obdobie prenasledovania v Rímskej ríši

            4.2. Štyristoročné obdobie oblastnej správy cirkví

            4.3. Stodvadsaťročné obdobie kresťanskej ríše

            4.4. Štyristoročné obdobie rozdelenia na východné kráľovstvo a západné kráľovstvo

            4.5. Dvestodesaťročné obdobie pápežského zajatia a návratu

            4.6. Štyristoročné obdobie prípravy na Druhý príchod Mesiáša

 

4. kapitola: Paralelné obdobia dvoch vekov v prozreteľnosti obnovenia

 

1. časť: Obdobie otroctva v Egypte a obdobie prenasledovania v Rímskej ríši

 

2. časť: Obdobie vlády sudcov a obdobie oblastnej správy cirkví

 

3. časť: Obdobie zjednoteného kráľovstva a obdobie kresťanskej ríše

           

4. časť: Obdobie rozdelenia na severné kráľovstvo a južné kráľovstvo a obdobie rozdelenia na východné kráľovstvo a západné kráľovstvo

 

5. časť: Obdobie izraelského zajatia a návratu a obdobie pápežského zajatia a návratu

 

6. časť: Obdobie prípravy na príchod Mesiáša a obdobie prípravy na Druhý príchod Mesiáša

 

7. časť: Prozreteľnosť obnovenia a vývoj dejín

            7.1. Vývoj dejín vo veku prozreteľnosti obnovenia

            7.2. Vývoj dejín vo veku predĺženia prozreteľnosti obnovenia

                        7.2.1. Prozreteľnosť obnovenia a dejiny západu

                        7.2.2. Vzájomné vzťahy medzi dejinami náboženstva, ekonomiky a politiky

                        7.2.3. Rodová spoločnosť

                        7.2.4. Feudálna spoločnosť

                        7.2.5. Monarchia a imperializmus

                        7.2.6. Demokracia a socializmus

                        7.2.7. Ideál vzájomnej závislosti, spoločnej prosperity a všeobecne zdieľaných hodnôt

verzus komunizmus

           

5. kapitola: Obdobie prípravy na Druhý príchod Mesiáša

 

1. časť: Obdobie reformácie (1517 - 1648)

            1.1. Renesancia

            1.2. Reformácia

 

2. časť: Obdobie náboženských a ideologických konfliktov (1648 - 1789)

            2.1. Svetový názor typu Kaina

            2.2. Svetový názor typu Ábela

           

3. časť: Obdobie dozrievania politiky, ekonomiky a ideológie (1789 - 1918)

            3.1. Demokracia

                        3.1.1. Demokracia typu Kaina

                        3.1.2. Demokracia typu Ábela

            3.2. Význam rozdelenia moci

            3.3. Význam priemyselnej revolúcie

            3.4. Vzostup veľkých mocností

            3.5. Náboženské reformy a politické a priemyselné revolúcie od začiatku renesancie

           

4. časť: Svetové vojny

            4.1. Prozreteľnostné príčiny svetových vojen

            4.2. Prvá svetová vojna

                        4.2.1. Prehľad prozreteľnosti v období Prvej svetovej vojny

                        4.2.2. Čo rozhoduje o tom, ktoré národy sú na Božej strane a ktoré na satanovej?

                        4.2.3. Prozreteľnostné príčiny Prvej svetovej vojny

                        4.2.4. Výsledky Prvej svetovej vojny z hľadiska prozreteľnosti

            4.3. Druhá svetová vojna

                        4.3.1. Prehľad prozreteľnosti v období Druhej svetovej vojny

                        4.3.2. Podstata fašizmu

                        4.3.3. Národy na Božej strane a národy na satanovej strane počas Druhej svetovej vojny

                        4.3.4. Úloha troch národov na Božej strane a troch národov na satanovej strane z hľadiska

prozreteľnosti        

                        4.3.5. Prozreteľnostné príčiny Druhej svetovej vojny

                        4.3.6. Výsledky Druhej svetovej vojny z hľadiska prozreteľnosti

            4.4. Tretia svetová vojna

                        4.4.1. Je tretia svetová vojna nevyhnutná?

                        4.4.2. Prehľad prozreteľnosti v období Tretej svetovej vojny

                        4.4.3. Prozreteľnostné príčiny Tretej svetovej vojny

                        4.4.4. Výsledky Tretej svetovej vojny z hľadiska prozreteľnosti

 

6. kapitola: Druhý príchod

 

1. časť: Kedy sa Kristus vráti?

 

2. časť: Akým spôsobom sa Kristus vráti?

            2.1. Biblické hľadiská

            2.2. Kristus sa vráti na zem ako dieťa

            2.3. Aký je význam verša, že sa Kristus vráti na oblakoch?

            2.4. Prečo Ježiš povedal, že Pán príde na oblakoch

 

3. časť: Kde sa Kristus vráti?

            3.1. Vráti sa Kristus medzi Židov?

            3.2. Kristus sa vráti do národa na východe

            3.3. Národom na východe je Kórea

                        3.3.1. Národná podmienka odškodnenia

                        3.3.2. Božia frontová línia a satanova frontová línia

                        3.3.3. Partner v pozícii objektu voči Božiemu srdcu

                        3.3.4. Mesiánske proroctvá

                        3.3.5. Vyvrcholenie všetkých kultúr

 

4. časť: Podobnosti medzi Ježišovou dobou a súčasnosťou

 

5. časť: Zmätok spôsobený množstvom jazykov a nutnosť ich zjednotenia

 

 

Znenie Božieho princípu (v češtine)Hodnotenie čitateľov: / 3
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer